අනු.

අංකය

නම

 

අංකය
1. බස්නාහිර පළාතේ සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය – මාසික දායක මුදල් අවකරණ ලේඛණය    (සී.ඊ.පී.එස් 4 ආකෘති පත්‍රය)  
2. විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය සම්බන්ධ අයදුම්පත්‍රය (සී.ඊ.පී.එස්- පී 1 ආකෘති පත්‍රය)
3.  එකාබද්ධ වැටුප් විස්තරය අකෘතිය පත්‍රය (සී.ඊ.පී.එස්- 2බී1 ආකෘති පත්‍රය)  
4. වැටුප් විස්තරය අකෘතිය පත්‍රය (සී.ඊ.පී.එස් -පී 1 එ ආකෘති පත්‍රය)
5. වැටුප්   වෙනස් විම පිළිබඳ විස්තරය  පත්‍රය
6. දායක මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය-(සී.ඊ.පී.එස් -4බී ආකෘති පත්‍රය)
7. දායකත්වය මාරු කිරිම සදහා අකෘති පත්‍රය-((සී.ඊ.පී.එස් -7 ආකෘති පත්‍රය)
8. මරණ පරිතෝෂික ලබා ගැනීම සදහා අකෘතිපත්‍රය-(සී.ඊ.පී.එස් -පී2  ආකෘති පත්‍රය)
9. විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට බැඳිම සදහා අයදුම්පත්‍රය-(සී.ඊ.පී.එස් – 1එ ආකෘති පත්‍රය)
10. සැලකිය යුතු කරුණු