සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල වලින් ලබා දෙන සේවාවන්

 1. අදාල දිස්ත්‍රික්කය බල ප්‍රදේශය වන ලෙස ඉල්ලීම් කරන සියළුම ආකාරයේ සමුපකාර සමිති සුදුසුකම් සපුරා ඇති නම් ලියාපදිංචි කිරීම.
 2. ලියාපදිංචි කර ඇති සමිති අධීක්ෂණය කිරීම හා නියාමනය කිරීම.
 3. සමිතිවල ගිණුම් වර්ෂය අවසාන වූ විට ව්‍යවස්ථාපිත විගණනය සිදු කිරීම.
 4. අක්‍රීය සමිති ඈවර කිරීම සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් (බ.ප) අවශ්‍ය නිර්දේශ හා තොරතුරු ලබාදීම.
 5. සමුපකාර සමිති වල අතුරු ව්‍යවස්ථා,කාරක නියෝග,ග්‍රාමීය බැංකු කාර්ය රීති සංශෝධනය කිරීම.
 6. සමුපකාර සමිති වල ස්ථාවර වත්කම්,චංචල දේපළ අත්පත් කරගැනීම් ,බද්ධට දීම,කුලියට දිම හා බැහැර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාදීම හෝ මූල්‍ය වටිනාකම ඉක්ම වූ විට සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්  (බ.ප)  ට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම.
 7. සමුපකාර සමිති වල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම හා මූල්‍යාධාර ලබාගන්නේ නම් අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබාදීම හා එකී ව්‍යාපෘති වල පසුවිපරම් සිදු කිරීම.
 8. සහකාර කොමසාරිස් වරයාගේ අභිමතය පරිදි සමුපකාර සමිති වල මහාසභා , කාරක සභා,අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් කැඳවීම හා උපදෙස් ලබාදීම.
 9. සමුපකාර සමිතිවල නිලවරණ කටයුතු මෙහෙයවීම, එමඟින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල , කාරක සභා තෝරාගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 10. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ හා රහස්‍ය වාර්තා කොමසාරිස් වරයාට ලබාදීම.
 11. සමුපකාර සමිති වල සියළුම ණය ආරවුල් තීරකකරණය සඳහා භාරගැනීම හා විභාග කිරීම.
 12. මුදල් අයනොවූ තීරක තීන්දු සමිති වල ඉල්ලීම පරිදි උසාවි බලගන්වා සමිති වලට මුදල් අයකර දීම.
 13. සමුපකාර සමිති හා වෙනත් පාර්ශවයන් අතර පැන නැගෙන ආරවුල් වලදී මැදිහත් කරුවකු වශයෙන් කටයුතු කිරීම.
 14. සමුපකාර සමිතිවලට අදාලව ඉදිරිපත්වන පෙත්සම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම , නිගමන හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සහ අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
 15. සමුපකාර සමිතිවල ඉතිරිලාභ බෙදීම සඳහා අනුමැති ලබාදීම.
 16. සමුපකාර සමිතිවලට අදාලව සංඛ්‍යාලේඛණ හා තොරතුරු එක්රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම හා ඒවා අවශ්‍ය ආයතන වලට ලබාදීම.
 17. සමුපකාර සමිතිවල සේවකයන්ට, කාරක සභිකයන්ට ,අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම හා සංවිධානය කිරීම.
 18. සමුපකාර සමිතිවල සේවක පිරිස් බලතක්සේරු සකස් කරවීම හා එය අනුමැතිය සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබාදීම.
 19. සේවක බඳවා ගැනීම් සඳහා සමුපකාර සමිති වලට අනුමැතිය ලබාදීම.
 20. සමුපකාර සමිති වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ හෝ කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාඡිකයන් විදේශ ගතවීමට නිර්දේශ හා  අවශ්‍ය විදේශ නිවාඩු  ලබාගැනීමට නිර්දේශයන් ලබාගැනීම.
 21. අවශ්‍යතාවය පරිදි සමුපකාර සමිතිවල වාර්ෂික ,අර්ධ වාර්ෂික හා හදිසි තොඟ ගණන් ගැනීම සිදුකිරීම.
 22. සමුපකාර සමිති මූල්‍ය ආයෝඡන සිදුකිරීමේදී අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගැනීමට නිර්දේශ ලබාගැනීම.
 23. සමුපකාර සමිති වල අවශ්‍යතාවය පරිදි බැංකු ගිණුම් සඳහා ආදර්ශ අත්සන් කාඩ් සහතික කිරීම.
 24. අවශ්‍යතාවය පරිදි සමුපකාර සමිති වලට දිගුකාලීන ණය, අයිරා ණය පහසුකම් ලබාගැනීමේදී අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම.
 25. හදිසි පරීක්ෂණ සමුපකාර සමිති සම්බන්ධයෙන් සිදුකිරීම හා ඒවායින් හෙළිදරවු වන කරුණු අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම.
 26. විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති වල මාසික F 28 මෙහෙයුම් වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීම හා අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට උපදෙස් සැපයීම.
 27. විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති මාසිකව මිලදී ගනුලබන වෙළඳ ද්‍රව්‍ය වල මිල තොරතුරු රැස්කිරීම හා මිල කමිටු මඟින් විධිමත් මිලදීගැනීමේ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරවීම
 28. සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල වලට අදාල කාර්යන් සම්බන්ධයෙන් ඡනතාව ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ලබාදීම.