සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය – කළුතර.
නිලධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංක
1 එම්.එන්.එෆ්.ෂාහිණා සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන) 077-3736647
2 ඩී.ලයනල් විතාන  සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (විගණන) 077-4476227
3 ටී.එස්.ප්‍රනාන්දු දිස්ත්‍රික් නිලධාරී 072-3396452
4 එන්.එච්.ආර් අමරදේව සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 075-5456648
5 කේ.ඒ.එස්.ප්‍රනාන්දු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-1837264
6 බී.ආර්.එම්.එන්.ප්‍රියංගිකා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-4549500
7 කේ.පී.එන්.සිල්වා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8550231
8 බී. කේ. ඩබ්.ඩි අබේරත්න සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 072-5305762
9 ඕ.කේ.පී.පෙරේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-3116395
10 ටී.පී.කේ.පෙරේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 075-2246178
11 එච්.කේ.කේ.කුසුමලතා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 034-3300349
12 ජේ.ඩබ්.එම්.ජයතුංග සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-6582066
13 එස්.කේ.කළුතරගේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8132591
14 එම්.පී.එස්.මුණසිංහ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8022951
15 සී.එම්.එන්.ගමගේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 075-2291560
16 කේ.එම්.ඩී.නන්දනී සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-1555763
17 ජී.සී.එන්.සිල්වා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-4253472
18 ඩබ්.ජී.ඒ.කේ.ප්‍රනාන්දු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-3522701
19 පී.ඩී.අනුර වික්‍රම සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-0452154
20 ආර්.ඒ.සී.ජී.රණසිංහ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-6528277
21 ඩී.එම්.ඩී.ඒ.කේ.දිසානායක සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8348472
22 එච්.එස්.සී.ෆොන්සේකා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-2329479
23 එල්.අයි.එස්.ප්‍රනාන්දු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-1067106
24 එච්.ටී.ඩී.පෙරේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8306077
25 කේ.ආර්.සෝමලතා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8147286
26 එච්.වයි.රොසයුරු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8150400
27 කේ.ආර්.එන්.පියසේන සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-9807472
28 ටී.ඒ.ඊ.සිරිවර්ධන සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8074396
29 ඩී.එම්.කේ.බණ්ඩාර සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 075-5222901
30 ඊ.ඒ.ඩී.මාලති සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8172833
31 සුජීවනි තිසේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-3618580
32 සී.විජේවර්ධන සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8118213
33 එස්.එස්.එම්.පෙරේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-1206232
34 එන්.පී.විජේරත්න සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8022992
35 ඩබ්.එම්.ආර්.පෙරේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8059410
36 ඩී.කේ.එස්.ජයලත් සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-9444878
37 ටී.ඒ.පී.හේමමාලා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-3214764
38 එච්.එම්.එච්.බී.කුමාර සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 070-2078000
39 ජී.අයි.සී.ගමගේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 078-3446090
40 එස්.එල්.එම්.ඩී.මාධවි සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8415610
41 එච්.ඒ.ටී.හර්ෂනි සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-2146100
42 ඩී.එච්.පී.එන්.දොඩංගොඩ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-2146104
43 එම්.පී.කේ.මල්ලිකාරච්චි සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-8192797
47 කේ.ඒ.අනුරුද්ධිකා ශ්‍යාමලී සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-6095426
48 ටී.එම්.ඩී.සුසන්ති කුමාරි සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-9433216
49 ආර්.එම්.ටී.මල්කාන්ති සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-9190488
50 එච්.එම්.එම්.විජේසිංහ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-0782744
51 එච්.එන්.ඒ.වසන්ති සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-9190158
52 සුරංජිකා මහකුමාර සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-7248027
65 එස්. ඩී කවිරත්න සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 072-2055540
66 මනේෂා ද සිල්වා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 077-5933194
67 ඩී.වී.ඊ.අප්සරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 076-6571306
68 ආර්.එන්.ඒ.ඩි.එම්.එම්.පෙරේරා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-1202214
69 පී.ඩී.සදමාලි සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-1978204
70 පි.ආර්.ආර්.ප්‍රනාන්දු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-6757370
60 පි.ඩී.ආර්.කරුණාතිලක කළමනාකරණ සහකාර 078-3946257
46 එන්.ඕ.වී.ඕ.අයි.නානායක්කාර කළමනාකරණ සහකාර 077-2272230
44 එච්.ඩී.ඒ.ප්‍රියන්ති සංවර්ධන නිලධාරි 071-5659035
45 ජී.එච්.ඩී.එන්.සුධීරා සංවර්ධන නිලධාරි 071-0721972
53 එස්.ප්‍රියන්ති සංවර්ධන නිලධාරි 071-5460203
54 පී.ජී. තාරුන්දි නිමේෂා සංවර්ධන නිලධාරි 071-1427857
55 කේ.එස්.නිශානි සංවර්ධන නිලධාරි 077-2650517
56 ඩි.ජී.ආර්.කුමාරි සංවර්ධන නිලධාරි 071-1469680
57 එච්. එම්. එම්. සුභාෂිණි සංවර්ධන නිලධාරි 076-7671774
58 එච්. වී රෝහිණි විජේතිලක සංවර්ධන නිලධාරි 077-3249908
59 එෆ්.එච්.ආර්.සිල්වා සංවර්ධන නිලධාරි 077-5247873
61 ටී.පි.එල්ලාවල සංවර්ධන නිලධාරි 077-1354159
62 පී.ඩි.එච්. දැරණියගල සංවර්ධන නිලධාරි 071-5403057
63 ඒ.එම් මධුමානි සංවර්ධන නිලධාරි 077-6718421
64 ජේ .එච් .යු සිල්වා සංවර්ධන නිලධාරි 077-1689507
71 යු.එම්.එස්.හරිස්චන්ද්‍ර කාර්යාල කාර්ය සහයක 071-6026795
72 එච්.බී.කේ විජේසිරි රියදුරු 177-9604513