සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය – ගම්පහ
අනු අංකය නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 ඒ.එච්.ටී.එස්.එස්.හේවගේ මිය සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන) 070-2087742
2 ඩී.ඩී.ජයමහ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8044359
3 එන්.එස්.දෙහිගහවත්ත මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8208330
4 වී.පී.ආර්.සරෝජනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-9991590
5 බී.ඩී.සී.කුරේ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-6631479
6 ආර්.ජී.එස්.එම්.වීරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8213610
7 වී.පී.කේ.පද්මකුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8257786
8 එම්.ඒ.ප්‍රේමලාල් මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8178480
9 කේ.ඒ.එම්.බී.කරුණානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-0352952
10 පී.පී.දයාරත්න මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 033-2278927
11 ජී.බී.පී.ධර්මසිරි මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-2774532
12 බී.ඩී.සී.වී.සේනානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8089245
13 කේ.ජී.ඒ.එච්.ගමගේ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3899153
14 කේ.සී.කේ.රත්නවීර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8226008
15 එම්.ඩී.ජී.මහාදේව මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-6613468
16 ඩබ්.පී.එන්.බී.ජගත්සිරි මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8226209
17 එන්.පී.චම්පා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-0542066
18 එච්.පී.එස්.ටී.කුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8222020
19 එස්.ඒ.බී.කේ.සකලසූරිය මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8176386
20 එම්.ඒ.ධර්මප්‍රිය මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4417783
21 ඩබ්.ඒ.එන්.වික්‍රමආරච්චි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8404691
22 එස්.එම්.එන්.පද්මලතා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-4277922
23 එස්.එන්.එන්.ප්‍රියංගිකා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-1899259
24 ඩබ්.කේ.කේ.පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-8748247
25 ඒ.කේ.ඩී.එල්.එම්.සංජීව මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4417797
26 ජී.එම්.ඒ.එස්.ඩී.රූපසිංහ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4417782
27 ඩබ්.ආර්.ඒ.ඩී.පී.එස්.කේ. රණසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5341007
28 එම්.ඒ.ජී.පී.මුතුගල මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8350789
29 කේ.එම්.ජී.අයි.කරුණාරත්න මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-7506772
30 එච්.එම්.එන්.හේරත් මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-6668186
31 එම්.ඒ.ඒඑල්.ගුණවර්ධන මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8164245
32 එම්.එම්.එස්.කේ.පෙරේරා මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-0653070
33 ආර්.ඩී.එස්.රම්‍යලතා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8044306
34 එන්.ජේ.ඒ.එල්.අයි.කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-3615858
35 එම්.එල්.එච්.අයි.මහානාද මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8258011
36 ඩී.එම්.ඩබ්.කේ.දිසානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-7066064
37 ඊ.ඩී.එල්.නිරෝෂීනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-7872905
38 සී.ආර්.එස්.ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5317165
39 කේ.ඒ.එන්.එස්.නානායක්කාර මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-1328625
40 බී.ආර්.එස්.කේ.ප්‍රනාන්දු මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8068835
41 පී.බෝමිරිය මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8073029
42 පී.සී.එස්.දයාවංශ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-4439193
43 එම්.ඒ.එන්.පී.මිරිහාන මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-2261452
44 කේ.පී.චන්ද්‍රකාන්ති මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-4899018
45 එච්.ඩී.ඩී.එන්.හලහකෝන් මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-3813648
46 එම්.විජේරත්න මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8226270
47 එස්.ජී.වී.කේ.එච්.ගුණසේකර මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8089267
48 එල්.ඒ.ඩී.පී.එන්.අතුකෝරළ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3189577
49 ජේ.ඩබ්.කේ.ඩබ්.පුෂ්පකුමාරි මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8252405
50 ආර්.එච්.ජී.රණසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-0363941
51 ඩබ්.ඒ.ජී.ශ්‍යානිකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-0590065
52 ඊ.පී.ආර්.ආර්.කේ.අමරවංශ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-9072068
53 කේ.එච්.ඒ.කුරුකුලසූරිය මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3205730
54 ඩී.පී.එන්.ඒ.දසනායක මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-2578150
55 ඕ.එන්.එල්.ෆොන්සේකා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-9138182
56 ඊ.ඒ.ඒ.පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-2593670
57 එම්.පී.වයි.ජේ.පතිරණ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8364442
58 කේ.ඩී.රත්නසේකර මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-3661378
59 ජී.අයි.කේ.කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5408922
60 ඩබ්.සී.පී.ඩයස් මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-3477243
61 එච්.ඒ.සී.පී.රූපරත්න මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-0544530
62 කේ.ඒ.ඩී.ඩබ්.රත්නායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 017-9570022
63 කේ.පී.ජයසිංහ මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-3790315
64 ඩබ්.ඒ.එස්.එස්.දසනායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3024579
65 කේ.එච්.එච්.ජී.අමරතුංග මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-6436765
66 අයි.එස්.අයි.පෙරේරා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-2313948
67 එච්.ඒ.සී.ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5799016
68 එම්.එම්.අමරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-9782540
69 කේ.එස්.සී.පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 075-2986317
70 ඩබ්.කේ.වයි.යුරේකා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 071-8178282
71 එච්.එස්.දමයන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-8213109
72 ජී.අආර්.එස්.එන්.එම්.කුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-5064228
73 ඩී.එල්.එම්.ඩී.මධුරංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-5981919
74 එම්.ඒ.එස්.එස්.මල්ලවආරච්චි මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 077-2414286
75 ජී.ජී.සී.ලසන්තා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-0590497
76 ජේ.ඒ.එස්.ඉරෝෂනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 076-5429485
77 ඒ.ආර්.ඩී.යු.නන්දන මයා සංවර්ධන නිලධාරී 071-3039905
78 ඩී.ඒ.කේ.වී.දෙමටන්පිටිය මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2851982
79 එච්.එම්.වී.එල්.විජේවර්ධන මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-0708830
80 ජේ.ඒ.අයි.ජයවර්ධන මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-6051040
81 එච්.ඩබ්.ජේ.එම්.එන්.එස්. ජයසුන්දර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2404247
82 යු.කේ.එම්.පුෂ්පකුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-9423784
83 ඩී.පී.ඩී.අයි.ආර්.පතිරණ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-9993335
84 ආර්.එම්.එල්.සී.බණ්ඩාර මයා සංවර්ධන නිලධාරී 077-6564411
85 එල්.එස්.සී.කුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-7252247
86 ආර්.එන්.පී.රත්නායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-5979441
87 කේ.එම්.පී.සඳමාලි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-5604564
88 එම්.එම්.අආර්.සුදාරිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2062577
89 ඩී..පී.එස්.පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-5490785
90 අයි.පී.එස්.එන්.ප්‍රියරංග මයා සංවර්ධන නිලධාරී 071-3860419
91 කේ.ආර්.පී.මධුරංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-1299296
92 ඩී.ඒ.පී.ඩී.පියරත්න මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 071-8945110
93 බී.එල්.ටී.බාලසූරිය මිය සංවර්ධන නිලධාරී 072-4928502
94 බී.පී.ජී.චිත්‍රාංගි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-2546414
95 එම්.එච්.මැදිවක ‍මිය සංවර්ධන නිලධාරී 076-8590893
96 එල්.ඒ.එම්.ප්‍රියදර්ශනී මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-6338217
97 ජී.ඒ.ඩී.ඒ.ගනේපොල මිය කළමනාකරණ සහකාර 076-5519440
98 ආර්.කේ.එම්.රණමුක මිය කළමනාකරණ සහකාර 078-9856538
99 ඊ.එම්.චාන්දනී මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-9423405
100 ඩබ්.ඒ.සී.චන්දිමා මිය කළමනාකරණ සහකාර 077-6730695
101 එම්.ඒ.සී.රත්නායක මයා රියදුරු 077-9692600
102 එස්.එස්.චන්ද්‍රරත්න මයා කාර්යාල කාර්යය සහයක 077-1340926
103 කේ.ඩී.ඩී.ජයකුමාර මයා මුරකරු 078-3995064
104 ජේ.ඒ.එස්.නිලන්ති මිය සනීපාරක්ෂක කම්කරු 071-5227085