සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය – ගම්පහ
අනු අංකය නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 එස්.එම්.පී.යු.සෙනරත් සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන)
2 ඩී.ඩී.ජයමහ මයා දිස්ත්‍රික් නිලධාරී 071-8044359
3 වී.පී.ආර්.සරෝජනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-9991590
4 ආර්.ජී.එස්.එම්.වීරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8213610
5 වී.පී.කේ.පද්මකුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8257786
6 එම්.ඒ.ප්‍රේමලාල් මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8178480
7 කේ.ඒ.එම්.බී.කරුණානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-0352952
8 පී.පී.දයාරත්න මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 033-2278927
9 ජී.බී.පී.ධර්මසිරි මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-2774532
10 බී.ඩී.සී.වී.සේනානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8089245
11 කේ.ජී.ඒ.එච්.ගමගේ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3899153
12 කේ.සී.කේ.රත්නවීර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8226008
13 එම්.ඩී.ජී.මහාදේව මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-6613468
14 ඩබ්.පී.එන්.බී.ජගත්සිරි මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8226209
15 එන්.පී.චම්පා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-0542066
16 එච්.පී.එස්.ටී.කුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8222020
17 එස්.ඒ.බී.කේ.සකලසූරිය මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8176386
18 එම්.ඒ.ධර්මප්‍රිය මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4417783
19 ඩබ්.ඒ.එන්.වික්‍රමආරච්චි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8404691
20 එස්.එම්.එන්.පද්මලතා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-4277922
21 එස්.එන්.එන්.ප්‍රියංගිකා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-1899259
22 ඩබ්.කේ.කේ.පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-8748247
23 ඒ.කේ.ඩී.එල්.එම්.සංජීව මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4417797
24 ජී.එම්.ඒ.එස්.ඩී.රූපසිංහ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4417782
25 ඩබ්.ආර්.ඒ.ඩී.පී.එස්.කේ. රණසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5341007
26 එම්.ඒ.ජී.පී.මුතුගල මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8350789
27 කේ.එම්.ජී.අයි.කරුණාරත්න මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-7506772
28 එච්.එම්.එන්.හේරත් මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-6668186
29 එම්.ඒ.ඒඑල්.ගුණවර්ධන මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8164245
30 එම්.එම්.එස්.කේ.පෙරේරා මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-0653070
31 ආර්.ඩී.එස්.රම්‍යලතා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8044306
32 එන්.ජේ.ඒ.එල්.අයි.කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-3615858
33 එම්.එල්.එච්.අයි.මහානාද මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8258011
34 ඩී.එම්.ඩබ්.කේ.දිසානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-7066064
35 ඊ.ඩී.එල්.නිරෝෂීනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-7872905
36 සී.ආර්.එස්.ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5317165
37 කේ.ඒ.එන්.එස්.නානායක්කාර මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-1328625
38 බී.ආර්.එස්.කේ.ප්‍රනාන්දු මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8068835
39 පී.බෝමිරිය මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8073029
40 පී.සී.එස්.දයාවංශ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-4439193
41 එම්.ඒ.එන්.පී.මිරිහාන මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-2261452
42 කේ.පී.චන්ද්‍රකාන්ති මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-4899018
43 එච්.ඩී.ඩී.එන්.හලහකෝන් මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-3813648
44 එම්.විජේරත්න මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8226270
45 එස්.ජී.වී.කේ.එච්.ගුණසේකර මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8089267
46 එල්.ඒ.ඩී.පී.එන්.අතුකෝරළ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3189577
47 ජේ.ඩබ්.කේ.ඩබ්.පුෂ්පකුමාරි මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8252405
48 ආර්.එච්.ජී.රණසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-0363941
49 ඩබ්.ඒ.ජී.ශ්‍යානිකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-0590065
50 ඊ.පී.ආර්.ආර්.කේ.අමරවංශ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-9072068
51 කේ.එච්.ඒ.කුරුකුලසූරිය මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3205730
52 ඩී.පී.එන්.ඒ.දසනායක මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-2578150
53 ඕ.එන්.එල්.ෆොන්සේකා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-9138182
54 ඊ.ඒ.ඒ.පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-2593670
55 එම්.පී.වයි.ජේ.පතිරණ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8364442
56 කේ.ඩී.රත්නසේකර මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-3661378
57 ජී.අයි.කේ.කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5408922
58 ඩබ්.සී.පී.ඩයස් මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-3477243
59 එච්.ඒ.සී.පී.රූපරත්න මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-0544530
60 කේ.ඒ.ඩී.ඩබ්.රත්නායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 017-9570022
61 කේ.පී.ජයසිංහ මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-3790315
62 ඩබ්.ඒ.එස්.එස්.දසනායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-3024579
63 කේ.එච්.එච්.ජී.අමරතුංග මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-6436765
64 අයි.එස්.අයි.පෙරේරා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-2313948
65 එච්.ඒ.සී.ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5799016
66 එම්.එම්.අමරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 072-9782540
67 කේ.එස්.සී.පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 075-2986317
68 ඩබ්.කේ.වයි.යුරේකා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 071-8178282
69 එච්.එස්.දමයන්ති මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-8213109
70 ජී.අආර්.එස්.එන්.එම්.කුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-5064228
71 ඩී.එල්.එම්.ඩී.මධුරංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-5981919
72 එම්.ඒ.එස්.එස්.මල්ලවආරච්චි මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 077-2414286
73 ජී.ජී.සී.ලසන්තා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-0590497
74 ජේ.ඒ.එස්.ඉරෝෂනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 076-5429485
75 ඒ.ආර්.ඩී.යු.නන්දන මයා සංවර්ධන නිලධාරී 071-3039905
76 ඩී.ඒ.කේ.වී.දෙමටන්පිටිය මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2851982
77 එච්.එම්.වී.එල්.විජේවර්ධන මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-0708830
78 ජේ.ඒ.අයි.ජයවර්ධන මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-6051040
79 එච්.ඩබ්.ජේ.එම්.එන්.එස්. ජයසුන්දර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2404247
80 යු.කේ.එම්.පුෂ්පකුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-9423784
81 ඩී.පී.ඩී.අයි.ආර්.පතිරණ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-9993335
82 ආර්.එම්.එල්.සී.බණ්ඩාර මයා සංවර්ධන නිලධාරී 077-6564411
83 එල්.එස්.සී.කුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-7252247
84 ආර්.එන්.පී.රත්නායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-5979441
85 කේ.එම්.පී.සඳමාලි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-5604564
86 එම්.එම්.අආර්.සුදාරිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2062577
87 ඩී..පී.එස්.පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-5490785
88 අයි.පී.එස්.එන්.ප්‍රියරංග මයා සංවර්ධන නිලධාරී 071-3860419
89 කේ.ආර්.පී.මධුරංගනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-1299296
90 ඩී.ඒ.පී.ඩී.පියරත්න මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 071-8945110
91 බී.එල්.ටී.බාලසූරිය මිය සංවර්ධන නිලධාරී 072-4928502
92 බී.පී.ජී.චිත්‍රාංගි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-2546414
93 එම්.එච්.මැදිවක ‍මිය සංවර්ධන නිලධාරී 076-8590893
94 එල්.ඒ.එම්.ප්‍රියදර්ශනී මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-6338217
95 ජී.ඒ.ඩී.ඒ.ගනේපොල මිය කළමනාකරණ සහකාර 076-5519440
96 ආර්.කේ.එම්.රණමුක මිය කළමනාකරණ සහකාර 078-9856538
97 ඊ.එම්.චාන්දනී මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-9423405
98 ඩබ්.ඒ.සී.චන්දිමා මිය කළමනාකරණ සහකාර 077-6730695
99 එම්.ඒ.සී.රත්නායක මයා රියදුරු 077-9692600
100 එස්.එස්.චන්ද්‍රරත්න මයා කාර්යාල කාර්යය සහයක 077-1340926
101 කේ.ඩී.ඩී.ජයකුමාර මයා මුරකරු 078-3995064
102 ජේ.ඒ.එස්.නිලන්ති මිය සනීපාරක්ෂක කම්කරු 071-5227085