නිලධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 කේ.එම්.මුදිත චමින්ද මයා සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන) 0770268748
2 බි.ඩි.ස්වර්ණපාලි  මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරි 757349137
3 එච්.එම්.එස්. හේරත් මිය මූලස්ථාන පරීක්ෂක (තිරක) 778391350
4 එන්. ජයදාස මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 716450229
5 වී.එම්.එන්. දිසානායක මිය මූලස්ථාන පරීක්ෂක (නියාමන) 718151830
6 එම්.ඩී. හේමලතා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 713399721
7 පී.එම්.ඩී.බී. හේවාවසම් සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718013866
8 එම්.එස්. මනතුංග මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0112407905
9 එස්.ආර්.ඒ. හේමන්ත මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717234857
10 පී.එන්. පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 719909730
12 ආර්.ඒ.එන්. රණසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 712917290
13 ඩී.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0713591465
14 එච්.කේ. සේපාලි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714495682
15 එස්.ඒ.ජී. අසංකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714495682
16 එච්.එම්.එල්.ඩබ්. සිරිවර්ධන මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714168134
17 එම්.ඩී.ඒ.එම්.ජයවර්ධන මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718151860
18 ඩබ්.ඒ. ශාන්තා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718071713
19 ඩබ්.ඩී.පී. උදයංගනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718151842
20 යූ.වී.එස්.සී. පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718239893
21 ඩබ්.ටී. ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718234541
22 ජේ.සී.ශ්‍යාමලි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718692570
23 ඩබ්.එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714495691
24 කේ.එම්.යූ.අයි. කරුණානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714421606
25 එස්.ජේ. දිලුකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717447856
26 ඩබ්.ඩී.අයි. හසන්ති මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718151847
27 ආර්.එච්.ජී. චම්පිකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 711478003
28 ජේ. තමින්ද මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 711470012
29 බී.වී.ටී.කේ. අබේවික්‍රම මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0713599345
30 එස්.ආර්.ආර්. සමන්කුමාරී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718020226
31 ඒ.එස්. තන්තිරිවත්ත මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718032163
32 එල්. ඉශානි ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී
33 එච්.ජී. තානිකා රුවංගි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718032162
34 එස්.එම්. වීරධරණිය මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 703678367
35 ජී.ඒ. උදේනි ප්‍රියංගනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718020227
36 ඩබ්.අයි.කේ. වීරතුංග මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718029564
37 ජේ.ඒ.ඒ. මධුෂාණිකා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 702102631
38 ඩී. ඩී. කේ. අයිරාංගනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 773385800
39 කේ.ඒ.ඒ.යු. වීරසුන්දර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 772714346
40 ඩි.ඩි.අමරදිවාකර සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 777322352
41 ඩී. එස්. වීරසිංහ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718011780
42 එච්.එච්.එස්. දිල්රුක්ෂි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714415325
43 ඩී.පී. තීක්ෂණ විජයකුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718327966
44 එච්.එන්.ඒ. දිලිනි නිසංසලා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 759306975
45 යු. ජී. පී. චින්තක මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718617250
46 ජී. ඩී. සී. පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0772751297
47 ඒ.ඩී.ඊ.කේ. අතුකෝරළ ‍මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718327966
48 ඩී.ඩී. හරින්දි අලකානි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 710862226
49 කේ.එම්. කහවල මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718488148
50 ඩී. එන්.කේ. අබේගුණරත්න මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 710862226
51 එම්.බී.එම්. කුරේ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718316779
52 කේ.සී. කුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 772745779
53 එන්.එස්. ගීකියනගේ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0718131552
54 ආර්.ඩබ්.එම්.පී.ජේ.කේ. වනිගසේකර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718418855
55 එම්.පී.එන්.ඩී.එෆ්. මිහිදුකුලසූරිය මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718677632
56 බී. එල්. එච්. එම්. වීරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 715616842
57 අයි.එම්.ටී.ඩී.කේ. ඉලංගන්තිලක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717958628
58 කේ.කේ.එල්. කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 779180925
59 ඩබ්. ජී. ඉනෝකා කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717293235
60 එම්.ඩී.බී.පී.කේ. මනුකුලනන්ද මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718488315
61 ආර්.එම්.එස්.එන්. රත්නායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714663339
62 ඒ.බී.අයි.යූ. බෝධිපක්ෂ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0772132050
63 එල්.එස්. මාලිම්බඩ මිය කළමනා. සහකා. 719237402
64 යූ.ආර්.පෙරේරා මිය කළමනා. සහකා.
65 කේ. ශ්‍යාමලී පෙරේරා මිය කළමනා. සහකා. 718005327
66 එච්.ඒ.ඩී. වීරසිංහ මිය කළමනා. සහකා. 716900623
67 කේ.ඒ.ඩී. ලසන්ත මයා සංවර්ධන නිලධාරී 702604550
68 ජී.ඒ.ඒ. සඳමාලි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 766403784
69 ඩී.අයි.එන්.ද සිල්වා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 777239928
70 ඩබ්.ඒ.එම්.විජේසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 710860433
71 ඩබ්.ඩබ්.කේ.දිල්රුක්ෂි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 716957468
72 ජී.එස්.එම්.විජේරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 776370837
73 ඒ.පී. සංජීවනී මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 0718336064
74 ඊ.ඒ.ඩී.ඩී.එන්. වික්‍රමසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 702726848
75 එම්.ජී.ටී.පී. ගුණතිලක මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0772086621
76 එන්.එස්. ප්‍රදීප් කුමාර මයා රියදුරු 714407507
77 වී.එස්. පෙරේරා මයා කා.කා.ස. 763739893