නිලධාරියාගේ නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 කේ.එම්.මුදිත චමින්ද මයා සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන)
2 ඩී.ලයනල් විතාන මයා සහකාර කොමසාරිස් (විගණන) වැ.බ. 718213179
3 බි.ඩි.ස්වර්ණපාලි  මිය දිස්ත්‍රික් නිලධාරි 757349137
4 එච්.එම්.එස්. හේරත් මිය මූලස්ථාන පරීක්ෂක (තිරක) 778391350
5 එන්. ජයදාස මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 716450229
6 වී.එම්.එන්. දිසානායක මිය මූලස්ථාන පරීක්ෂක (නියාමන) 718151830
7 එම්.ඩී. හේමලතා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 713399721
8 පී.එම්.ඩී.බී. හේවාවසම් සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718013866
9 එම්.එස්. මනතුංග මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0112407905
10 එස්.ආර්.ඒ. හේමන්ත මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717234857
12 පී.එන්. පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 719909730
13 ආර්.ඒ.එන්. රණසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 712917290
14 ඩී.කේ. හෙට්ටිආරච්චි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0713591465 / 0718355730
15 එච්.කේ. සේපාලි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714495682
16 එස්.ඒ.ජී. අසංකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714495682
17 එච්.එම්.එල්.ඩබ්. සිරිවර්ධන මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714168134
18 එම්.ඩී.ඒ.එම්.ජයවර්ධන මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718151860
19 ඩබ්.ඒ. ශාන්තා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718071713
20 ඩබ්.ඩී.පී. උදයංගනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718151842
21 යූ.වී.එස්.සී. පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718239893
22 ඩබ්.ටී. ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718234541
23 ජේ.සී.ශ්‍යාමලි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718692570
24 ඩබ්.එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714495691
25 කේ.එම්.යූ.අයි. කරුණානායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714421606
26 එස්.ජේ. දිලුකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717447856
27 ඩබ්.ඩී.අයි. හසන්ති මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718151847
28 ආර්.එච්.ජී. චම්පිකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 711478003
29 ජේ. තමින්ද මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 711470012
30 බී.වී.ටී.කේ. අබේවික්‍රම මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0713599345 / 0779951508
31 එස්.ආර්.ආර්. සමන්කුමාරී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718020226
32 ඒ.එස්. තන්තිරිවත්ත මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718032163
33 එල්. ඉශානි ප්‍රියදර්ශනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී
34 එච්.ජී. තානිකා රුවංගි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718032162
35 එස්.එම්. වීරධරණිය මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 703678367
36 ජී.ඒ. උදේනි ප්‍රියංගනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718020227
37 ඩබ්.අයි.කේ. වීරතුංග මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718029564
38 ජේ.ඒ.ඒ. මධුෂාණිකා මෙය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 702102631
39 ඩී. ඩී. කේ. අයිරාංගනී මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 773385800
40 කේ.ඒ.ඒ.යු. වීරසුන්දර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 772714346
41 ඩි.ඩි.අමරදිවාකර සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 777322352
42 ඩී. එස්. වීරසිංහ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718011780
43 එච්.එච්.එස්. දිල්රුක්ෂි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714415325
44 ඩී.පී. තීක්ෂණ විජයකුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718327966
45 එච්.එන්.ඒ. දිලිනි නිසංසලා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 759306975
46 යු. ජී. පී. චින්තක මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718617250
47 ජී. ඩී. සී. පෙරේරා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0772751297 / 0718398235
48 ඒ.ඩී.ඊ.කේ. අතුකෝරළ ‍මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718327966
49 ඩී.ඩී. හරින්දි අලකානි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 710862226
50 කේ.එම්. කහවල මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718488148
51 ඩී. එන්.කේ. අබේගුණරත්න මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 710862226
52 එම්.බී.එම්. කුරේ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718316779
53 කේ.සී. කුමාර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 772745779
54 එන්.එස්. ගීකියනගේ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0718131552 / 0759033570
55 ආර්.ඩබ්.එම්.පී.ජේ.කේ. වනිගසේකර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718418855
56 එම්.පී.එන්.ඩී.එෆ්. මිහිදුකුලසූරිය මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718677632
57 බී. එල්. එච්. එම්. වීරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 715616842
58 අයි.එම්.ටී.ඩී.කේ. ඉලංගන්තිලක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717958628
59 කේ.කේ.එල්. කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 779180925
60 ඩබ්. ජී. ඉනෝකා කුමාරි මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 717293235
61 එම්.ඩී.බී.පී.කේ. මනුකුලනන්ද මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 718488315
62 ආර්.එම්.එස්.එන්. රත්නායක මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 714663339
63 ඒ.බී.අයි.යූ. බෝධිපක්ෂ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 0772132050 / 0702516149
64 එල්.එස්. මාලිම්බඩ මිය කළමනා. සහකා. 719237402
65 යූ.ආර්.පෙරේරා මිය කළමනා. සහකා.
66 කේ. ශ්‍යාමලී පෙරේරා මිය කළමනා. සහකා. 718005327
67 එච්.ඒ.ඩී. වීරසිංහ මිය කළමනා. සහකා. 716900623
68 කේ.ඒ.ඩී. ලසන්ත මයා සංවර්ධන නිලධාරී 702604550
69 ජී.ඒ.ඒ. සඳමාලි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 766403784
70 ඩී.අයි.එන්.ද සිල්වා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 777239928
71 ඩබ්.ඒ.එම්.විජේසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 710860433
72 ඩබ්.ඩබ්.කේ.දිල්රුක්ෂි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 716957468
73 ජී.එස්.එම්.විජේරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 776370837
74 ඒ.පී. සංජීවනී මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 0718336064 / 0778406390
75 ඊ.ඒ.ඩී.ඩී.එන්. වික්‍රමසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 702726848
76 එම්.ජී.ටී.පී. ගුණතිලක මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0772086621 / 0712006070
77 එන්.එස්. ප්‍රදීප් කුමාර මයා රියදුරු 714407507
වී.එස්. පෙරේරා මයා කා.කා.ස. 763739893