2018 වර්ෂයේ සමුළු දින

මාසය ස.සං.නි සමුළු

පෙ.ව. 9.30

සාමාන්‍යාධිකාරි සමුළු

පෙ.ව. 9.30

ගණකාධිකාරි සමුළු

පෙ.ව. 9.30

බැංකු සේවා සමුළු

ප.ව. 1.00

සංග්‍රහය
ජනවාරි 22
පෙබරවාරි 19 26 05 05 මහරගම
මාර්තු 19 05 05 මොරටුව
අප්‍රේල් 23 02 02 02 ජයවර්ධනපුර
මැයි 21 07 07 දෙහිවල
ජූනි 25 04 04 04 කොළඹ දකුණ
ජූලි 23 09 09 පිළියන්දල
අගෝස්තු 27 06 06 06 බත්තරමුල්ල
සැප්තැම්බර් 28 03 03 නැ.හේ.කෝ
ඔක්තෝබර් 29 08 08 08 කොළොන්නාව
නොවැම්බර් 26 05 05 හේ.කෝ.බ
දෙසැම්බර් 21 03 03 03 හෝමාගම