2018 සමුළු දින

මාසය සභාපති සාමාන්‍යාධිකාරී බැංකු සේවා අධ්‍යාපන එකාබද්ධ
ජනවාරි 26 26 25
පෙබරවාරී 27 27 23
මාර්තු 29 27 29 23
අප්‍රේල් 27 27 27 24
මැයි 22 22 25
ජුනි 21 28 28 25
ජුලී 31 26 31 24
අගෝස්තු 30 30 24
සැප්තැම්බර් 21 28 21 28 25
ඔක්තෝම්බර් 30 30 25
නොවැම්බර් 30 30 16
දෙසැම්බර් 28 28 24 28 21