2018 වර්ෂයේ සමුළු සැලැස්ම

විස්තරය 2018 ජනවාරි 2018 පෙබරවාරි 2018 මාර්තු 2018 අප්‍රේල් 2018 මැයි 2018 ජුනි 2018 ජූලි 2018 අගෝස්තු 2018 සැප්තැම්බර් 2018 ඔක්තෝම්බර් 2018 නොවැම්බර් 2018 දෙසැම්බර්
ස.සං.නි. සමුළුව 26 27 29 27 31 29 31 30 28 30 30 28
සාමාන්‍යාධිකාරී සමුළුව 25 23 27 26 25 28 26 31 27 26 29 27
සභාපති සමුළුව 26  –  – 31  –  – 27
බැංකු සේවා සමුළුව 27 28  –  – 27  –  – 27
ගණකාධිකාරී සමුළුව  –  – 26  – 31  –  – 27