ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු
අනු අංකය නම තනතුර දුරකථන අංකය
1 රුවිනි ඒ.විජයවික්‍රම මිය සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා රෙජිස්ත්‍රාර් (බ.ප) 071-7381833
2 එච්.සුරම්‍යා ෆොන්සේකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (පාලන) 077-3762760
3 ඩී.ජී.ටී.ආර්.වන්දන මයා ගණකාධිකාරි 077-6183896
4 එස්.පී.වී.වසන්ති මෙය නීති නිලධාරී 071-3748765
5 ඩබ්.ඒ.එම්.සී වනසිංහ මයා දිස්ත්‍රික් නිලධාරි(සංවර්ධන) 077-9944676
6 බී.ඩී.සී.කුරේ දිස්ත්‍රික් නිලධාරි (විගණන හා ඈවර) 071-6631479
7 ඒ.ඒ.ශ්‍රියාණි පෙරේරා මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර (පාලන) 071-0474694
8 පී.ජී.ජේ.සාගරිකා මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර (සංවර්ධන) 071-2519740
9 ජී.ජයතුංග මිය මුලස්ථාන පරීක්ෂක (තීරක) 071-8151829
10 ඩී.එල්.සමරවික්‍රම මයා මුලස්ථාන පරීක්ෂක (කළුතර) 071-7931533
11 සී.එම්.හපුආරච්චි මිය මුලස්ථාන පරීක්ෂක (විගණන) 070-3958345
12 එච්.සී.පී.කේ.එස්.‍‍ෆොන්සේකා මයා මුලස්ථාන පරීක්ෂක(විමර්ශන) 071-8074705
13 ආර්.ඩී.යු.ඉන්ද්‍රජිත් මයා මුලස්ථාන පරීක්ෂක (ගම්පහ) 071-8132280
14 ඩබ්.පී.පී.කේ විජයලත් මයා මුලස්ථාන පරීක්ෂක (කොළඹ) 071-3320018
15 එච්.එම්.සී.යූ.සමරකෝන් මිය මුලස්ථාන පරීක්ෂක(නියාමන හා අධ්‍යාපන) 071-4961387
16 සී.ආර්.අබේරත්න මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4753175
17 එල්.ආර්.එල්.ලියනගේ මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-6939908
18 බී.කේ.ඩී.ඩබ්.අබේරත්න මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 070-2108464
19 ජේ.ඩබ්.එම්.ජයතුංග මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-6582066
20 එස්.ඒ.ජී.අසංකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-4495682
21 ආර්.ඩබ්.එම්.පී.ජේ.කේ.වනිගසේකර මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 071-8418855
22 එම්.එම්.අමරසිංහ මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 078-8886216
23 එච්.ජී.එම්.උපතිස්ස මිය සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී 077-5541987
24 එස්.එම්.යු.කේ.සිරිවර්ධන මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-3597752
25 එම්.පී.එම්.ඩී.සඳරුවන් මයා සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි 071-4549002
26 ඩබ්.ඒ.අයි.දිල්රුක්ෂි මිය මුදල් සහකාර 071-8389515
27 බී.එල්.ජී.ගුරුගේ මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-2579804
28 ඩබ්.ඒ.ඒ.ජේ.කුමාර මයා කළමනාකරණ සහකාර 078-2401532
29 ඒ.එස්.එෆ්.සෆියා මිය කළමනාකරණ සහකාර 077-5661360
30 ආර්.වී.මධුමාලි මෙය කළමනාකරණ සහකාර 071-5843088
31 එච්.ඩී.වයි.සොයිසා මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-9711585
32 ජේ.ඒ.ආර්.එම්.ජයමාන්න මෙය කළමනාකරණ සහකාර 077-3062673
33 කේ.පී.එන්.ඩබ්.කරුණානායක මෙය කළමනාකරණ සහකාර 077-2819786
34 එච්.ඩී.ඩී.එම්.සමරනායක මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-9520468
35 එච්.ජී.ඩී.එල්.චන්ද්‍රසිරි මෙය කළමනාකරණ සහකාර 071-3349886
36 ඒ.එම්.එස්.මිහිරාණි මිය කළමනාකරණ සහකාර 070-3617189
37 ආර්.ආර්.ඩබ්.ජයතුංග මිය කළමනාකරණ සහකාර 071-3461795
38 පී.ඒ.එන්.පී.කේ.පෙරේරා මයා සංවර්ධන නිලධාරී 071-1059137
39 ටී.ඒ.තඹවිට මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-2484845
40 යූ.ජේ.එම්.එන්.දයාරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 075-4647007
41 ඒ.එම්.එන්.වී.අලහකෝන් මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071 3228300
42 ආර්.ඒ.බී.ඒ.රණතුංග මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-9998071
43 පී.එස්.එස්.සමරතුංග මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 077-3778844
44 එම්.ඒ.එම්.නිසංසලා මෙය සංවර්ධන නිලධාරී 071-6590890
45 එල්.එන්.පී.දිල්හානි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-0474679
46 එම්.ඩී.එම්.කේ.තිලකවංශ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-1985291
47 එච්.බී.ඒ.නිලක්ෂි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-8639500
48 ඩබ්.ඒ.පී.එස්.වන්නිආරච්චි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 077-4444925
49 එම්.ඒ.ඩී.රණසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 076-0704996
50 ඒ.පී.විජේකුමාරි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-9195294
51 එස්.එස්.එම්.එම්.සී.සෙනෙවිරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-4493377
52 එච්.එච්.ප්‍රියංගිකා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 071-4596700
53 ජේ.ඒ.කේ.කේ.පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 070-5968058
54 එම්.ජයදේවා මයා සංවර්ධන නිලධාරී 071-4488425
55 ඒ.එම්.ඩී.අලහාකොන් මිය අභ්‍යසලාභී 0777-206142
56 ආර්.පි.එම්.එම්.එස්.රමනායක මිය අභ්‍යසලාභී 071-1235500
57 කේ.බී.සී.ටී.ආරියදාස අභ්‍යසලාභී 071-8585761
58 එස්.ඒ.පී.ජේ.කිත්සිරි මයා රියදුරු 071-5523594
59 ටී.ඒ.එන්.ද සිල්වා මයා රියදුරු 071-8077124
60 ජී.පී.පෙරේරා මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක
61 එච්.එස්.එස්. පෙරේරා මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක 071-4026388