01.සමුපකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය අවම සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව කීයද ?

 • සමාජිකයන්ගේ සමිතියක් නම් අවමයසමාජිකයන් 20 දෙනෙකු සිටිය යුතුයි.
 • ලියාපදිංචි සමිති වලින් සමන්විත සමිතියක් නම් අවම වශයෙන් සමිති 3ක් සිටිය යුතුයි.

02.සමුපකාර සමිතියක සාමාජිකයෙකු වීමට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද ?

 • වයස අවුරුදු 18 වැඩි විය යුතුයි.
 • සමිති බල ප්‍රාදේශයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු හෝ සේවයේ නියුක්තව සිටින හෝ නිශ්චල දේපලක් අයත්ව සිටින කෙනෙක්

සමුපකාර පනතේ4(1)වගන්තිය (අ)(පාසල් සමුපකාර සමිති වලට ආදාල නැත)

03.සමුපකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද ?

 1. පාසල් සමුපකාර සමිතියක් නොවන්නේනම් වයස අවුරුදු 18 වැඩි අදාල බලප්‍රදේශයේ ස්ථිරව පදිංචි සිටින හෝ නිශ්චල දේපලක් අයත් හෝ සේවයේ නියුක්තව සිටින සමාජිකයන් 20 දෙනෙකුවත් සමාජිකයින් වශයෙන් කටයුතු කරමින් සමාජිකයන්ගේ අර්ථික ,අධ්‍යාපනික සමාජිය හා සංස්කෘතික අවශ්‍යාවන් දියුණු කිරීම හා ස්වෙච්ඡාවෙන් සංවිධානය වී සමුපකාර අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරමින් සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති සාරධර්ම පාලනයකින් යුක්තව සමුපකාර සංවිධානයක් ලෙස අවම වශයෙන් මාස 6 ක් වත් කටයුතු කර සමුපකාර සමිතියක් ලෙස කටයුතු කරගෙන යාමේ හැකියාව සනාථ කළ යුතුය.
 2. සමුපකාර සමිතියක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට සමිතියේ මහ සභාවේ යෝජනාවක් සම්මත කරගත යුතුය.
 3. සමිතිය සඳහා අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් මහ සභාවෙන් සම්මත කරගත යුතුය.
 4. සමිතියක් පරිපාලනය සඳහා මහ සභාවෙන් කාරක සභාවක් පත්කර ගත යුතුය.
 5. සමුපකාර සමිතියක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නියම කරන ආකෘති පත්‍රය පුරවා සමුපකාර රෙජිස්ත්‍රාර් සහ කොමසාරිස්(රෙජිස්ත්‍රාර්) වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 6. එකී ඉල්ලුම් පත්‍රයේ සාමාජිකයන් 20 දෙනෙකුවත් අත්සන් කළ යුතුය.
 7. ඉල්ලුම් පත්‍රය සමඟ යෝජිත අතුරු ව්‍යවස්ථාවේ පිටපත් 2 ක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • සමිතිය නිරත වීමට යෝජිත ආර්ථික කටයුතු වලට අදාල යෝග්‍යතාවයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 1. සමුපකාර සමිතියක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම යෝජනා කළ මහ සභා වාර්තාව හා එකී මහ සභාවේ සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීමේ ලේඛණ හා අතුරු ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගත් සභා වාර්තාව හා මහ සභාවේ සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීමේ ලේඛණ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
 2. ඉල්ලුම් පත්‍රය අත්සන් කරන සාමාජිකයින් විසින් සාමාජික ගාස්තු හා කොටස් මුදල් ගෙවා ඇති බව ස්ථිර කෙරෙන එම මුදල් සමිතියේ කාරක සභාවේ භාරකාරීත්වය යටතේ පවතින බවට සමිතියේ කාරක සභාව මගින් සහතික කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 3. සමුපකාර සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරීගේ නිර්දේශය සමග ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

04.සමුපකාර සාමාජිකයෙකු සාමාජිකත්වය අහෝසි වීමට හේතු මොනවාද ?

 1. සමිති බලප්‍රදේශය හැර යාම.
 2. විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හරහා මහ සභා යෝජනාවකින් සාමාජිකත්වය නෙරපීම.

සමුපකාර සමිතියක පිරිස්බල තක්සේරුවක් අනුමත කර ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක පිරිස්බල තක්සේරුවක් සංශෝධනය කර ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක මුදල් තැන්පත් කිරීමේදී සළකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද ?

සමුපකාර සමිතියක සේවකයෙකු බඳවා ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක කොන්ත්‍රාක් පදනම මත සේවකයෙකු බඳවා ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක සේවකයෙකු සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක කොටස් සඳහා ලාභාංශ නිකුත් කරන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක ස්ථාවර වත්කම් බැහැර කරන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමක් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියක් සතු දේපලක් බදු දීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

සමුපකාර සමිතියකට දේපලක් බදු ගැනීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

සමුපකාර සමිතියක පාලන ව්‍යුහය සැකසී ඇත්තේ කෙසේද ?

සමුපකාර සමිතියකට මූලිකව බලපැවැත්වෙන නීති රීති මොනවාද ?

සමුපකාර සමිතියක ව්‍යවස්ථාපිත විගණනය සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතු ගිණුම් තොරතුරු මොනවාද ?

කාරක සභාවක සභාපතිවරයාට තීරක ඡන්දයක් තිබේද ?

සාමාජිකයෙකු සාමාජිකත්වයෙන් නෙරපීමේ ක්‍රමවේදය කුමක්ද ?

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මඟින් පත් කර ගන්නා ලද සභාපතිවරයෙකු /උප සභාපතිවරයෙකු ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය කුමක්ද ?

මහ සභාවකින් පත් කර ගන්නා ලද සභාපතිවරයෙකු /උප සභාපතිවරයෙකු / ලේකම්වරයෙකු / භාණ්ඩාගාරවරයෙකු / කාරක සභිකයෙකු ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය කුමක්ද ?

සමිතියක කොටස් මුදල් ආපසු ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවා ගන්නේ කෙසේද ?