මෙහෙයුම් හා නියාමන අංශයේ කාර්යභාරය

 

 1. නියාමන අංශය
 • පළාත් නියාමන කමිටුව සංවිධානය කිරීම.
 • දිස්ත්‍රික් නියාමන, ජාතික නියාමන හා පළාත් නියාමන කමිටුවට අදාළ තොරතුරු සැපයීම.
 • නියාමන ක්‍රියාවලියට අදාළ චක්‍රලේඛ හා ලිපි දිස්ත්‍රික්කවලට ලබා දීම හා ඒ අනුව කටයුතු කරන්නේදැයි අධීක්ෂණය කිරීම.
 • දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය පවත්වා ගෙන යාම හා යාවත් කාලීන කිරීම.

 

 1. අධ්‍යාපන හා විවිධ ව්‍යාපෘති අංශය
 • පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන යටතේ සමුපකාර සමිති හා සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්විය යුතු වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම, සංවිධානය කිරීම හා පැවැත්වීම.
 • උපමාන පාදක ප්‍රදාන ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම හා යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සංවර්ධන සැලැස්ම, පළාත් සභා අයවැය කතාව සැකසීම හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • සමිති හරහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රජයේ විශේෂිත වැඩසටයන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සමුපකාර සේවකයින්, දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සඳහා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සමුපකාර පුහුණු ඒකකය හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න, පෙත්සම් කාරක සභාව, උපදේශන කාරක සභාව, සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව, මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, අල්ලස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවලින් ලැබෙන පැමිණිලිවලට පිළිතුරු යැවිම.

 

 1. සංඛ්‍යා ලේඛන අංශය

 

 • බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සමිතිවලට අදාළ වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තා පිළියෙල කිරීම

 

 1. තම විෂයට අදාළ විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු සැපයීම.