පාලන අංශයේ කාර්යයභාරය

 1. දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම.
 2. බඳවා ගැනීම්
 3. උසස් කිරීම්
 • විශ්‍රාම ගැන්වීම්
 1. දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිලධාරීන්ගේ විනය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම.
 2. ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල වල වාහන, කාර්යාල උපකරණ නඩත්තු කිරීම හා අනෙකුත් නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම.
 3. දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු කටයුතු සිදු කිරීම.
 4. තැපෑල සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සිදු කිරීම.

 

ගිණුම් අංශයේ කාර්යයභාරය

 1. ගෙවීම්
 • වැටුප් හා ඊට අදාළ ගෙවීම් (හිඟ වැටුප්, වැටුප් වර්ධක)
 • ප්‍රසම්පාදන හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු තීරණ අනුව මිළදී ගැනීම්)
 • ගමන් වියදම් ගෙවීම
 1. ගබඩාව පවත්වාගෙන යාම
 2. ගිණුම් සැකසීම
 • වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු
 • වාර්ෂික අත්තිකාරම් ‘බී’ ගිණූම
 • විසර්ජන ගිණුම
 1. දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් සඳහා ණය ගෙවීම්

(ආපදා ණය, උත්සව ණය හා විශේෂ අත්තිකාරම්)

 1. දෙපාර්තමේන්තු පොදු ගිණුම, තීරක ගිණුම, සමූපකාර අරමුදල, ඈවර භාරකාර ගිණුම පවත්වාගෙන යාම.
 2. ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලවල සිදු කෙරෙන විගණන පරීක්ෂණවලට අදාළ පිළිතුරු සැකසීම.