නම
01 පනත්
02 ප්‍රඥප්තිය
03 චක්‍රලේඛ
04 රීති
05 කාරක නියෝගමාලාව
06 උපලේඛන
07 ආකෘති 
08 බදවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි
09 නියාමන චක්‍රලේඛ
10 උපදෙස් පත්‍රිකා
11  විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවිමට අද‍ාල අයදුම්පත්‍ර
12