කොළඹ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති නාම ලේඛණය
අ.අ සමිතියේ නම ලිපිනය දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ධාශය ලියාපදිංචි අංකය ලියාපදිංචි දිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය අවසාන විගණන වර්ෂය
1 සී/ස පිලියන්දල බෝකුන්දර වි.සේ.ස සමිතිය කැස්බෑව කොළඹ කැස්බෑව කො-2608 12-03-1976 011-2614206 011-2614206
2 සී/ස මෙරටුව වි.සේ.ස සමිතිය මොරටුව කොළඹ මොරටුව කො-2437 23-01-1971 011-2645211 011-2645527
3 සී/ස කොළොන්නාව වි.සේ.ස සමිතිය කොළොන්නාව කොළඹ කොළොන්නාව කො-2432 24-01-1971 011-2572255 011-2572255
4 සී/ස කොළඹ දකුණ වි.සේ.ස සමිතිය තිඹිරිගස්යාය කොළඹ තිඹිරිගස්යාය කො-2460 17-07-1971 011-2500665 011-2554260
5 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර වි.සේ.ස සමිතිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කො-2434 27-01-1971 011-2863152 011-2863152
6 සී/ස බටහිර හේවාගම් කෝරළේ වි.සේ.ස කඩුවෙල මාලඹේ කොළඹ කඩුවෙල මාලඹේ කො-2635 25-10-1977 011-2571218 011-2524236
7 සී/ස දෙහිවල ගල්කිස්ස වි.සේ.ස සමිතිය දෙහිවල කොළඹ දෙහිවල කො-2436 27-01-1971 011-2826141 011-2645527
8 සී/ස නැගෙනහිර හේවාගම් කෝරළේ වි.සේ.ස අවිස්සාවේල්ල කොළඹ සීතාවක කො-2626 01-03-1977 036-2255051 036-2253762
9 සී/ස මහරගම වි.සේ.ස සමිතිය මහරගම කොළඹ මහරගම කො-2435 27-01-1971 011-2834194
10 සී/ස හෝමාගම වි.සේ.ස සමිතිය හෝමාගම කොළඹ හෝමාගම කො-2599 21-01-1976 011-2855291 011-2894014
11 සී/ස බත්තරමුල්ල වි.සේ.ස සමිතිය බත්තරමුල්ල කොළඹ බත්තරමුල්ල කො-2635 25-10-1977 011-2862663 011-2862567
ගම්පහ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති නාම ලේඛණය
1 සී/ස ගම්පහ වි.සේ.ස සමිතිය මිරිස්වත්ත, මුදුන්ගොඩ ගම්පහ ගම්පහ ගම්-837 12-05-1976 033-2222234 033-2222234
2 සී/ස මහර වි.සේ.ස සමිතිය මහර, කඩවත ගම්පහ මහර ගම්-790 29-08-1975 011-2926044 011-2925213
3 සී/ස බියගම බැංකු සමිතිය මාවරමන්ඩිය, සියඹලාපේ ගම්පහ බියගම ගම්-613 04-04-1971 011-2977071 011-2977071
4 සී/ස දළුගම වි.සේ.ස සමිතිය මහර, කඩවත ගම්පහ කැළණිය ගම්-611 04-04-1971 011-2925295 011-2925295
5 සී/ස කැළණිය වි.සේ.ස සමිතිය සිංහාරමුල්ල, කැළණිය ගම්පහ කැළණිය ගම්-612 04-04-1971 011-2911356 011-2911356
6 සී/ස කිරිදිවැල වි.සේ.ස සමිතිය කිරිදිවැල ගම්පහ දොම්පෙ ගම්-872 22-08-1978 033-2267410 033-2269555
7 සී/ස දොම්පෙ වි.සේ.ස සමිතිය දොම්පෙ ගම්පහ දොම්පෙ ගම්-871 22-08-1978 011-2409536 011-2409536
8 සී/ස වත්තල වි.සේ.ස සමිතිය මීගමුව පාර, වත්තල ගම්පහ වත්තල ගම්-831 01-03-1976 011-2930224 011-2933224
9 සී/ස ජාඇල වි.සේ.ස සමිතිය රිලවුල්ල, කදාන ගම්පහ ජාඇල ගම්-833 09-03-1976 011-2236296 011-2236296
10 සී/ස මීගමුව වි.සේ.ස සමිතිය ප්‍රධාන පාර, මීගමුව ගම්පහ මීගමුව ගම්-626 29-04-1971 031-2222341 031-2238846
11 සී/ස කටාන වි.සේ.ස සමිතිය දෙමන්හන්දිය ගම්පහ කටාන ගම්-826 17-02-1976 031-2222347 031-2231330
12 සී/ස දිවුලපිටිය වි.සේ.ස සමිතිය දිවුලපිටිය ගම්පහ දිවුලපිටිය ගම්-626 31-01-1971 031-2246137 031-2248933
13 සී/ස කොටදෙනියාව වි.සේ.ස සමිතිය කොටදෙනියාව ගම්පහ දිවුලපිටිය ගම්-837 12-05-1976 033-2272208 033-2272203
14 සී/ස කෙහෙල්ඇල්ල වි.සේ.ස සමිතිය බඩල්ගම ගම්පහ දිවුලපිටිය ගම්-594 16-02-1971 031-2269203 031-2269203
15 සී/ස මීරීගම වි.සේ.ස සමිතිය මීරීගම ගම්පහ මීරීගම ගම්-800 05-09-1975 033-2273236 033-2275236
16 සී/ස අත්තනගල්ල වි.සේ.ස සමිතිය වේයන්ගොඩ පාර, නිට්ටඹුව ගම්පහ අත්තනගල්ල ගම්-838 10-06-1976 033-2287468 033-2296180
17 සී/ස මිනුවන්ගොඩ වි.සේ.ස සමිතිය මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ගම්-819 19-08-1976 011-2295030 011-2295341
කළුතර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති නාම ලේඛණය
1 සී/ස රයිගම් උඩගහපත්තු වි.සේ.ස සමිතිය ඉංගිරිය කළුතර ඉංගිරිය ක/537 21-03-1971 034-2269233 034-2269233
2 සී/ස මුංවත්ත නැගෙනහිර වි.සේ.ස සමිතිය මුංවත්ත නැගෙනහිර කළුතර මදුරාවල ක/541 30-09-2006 034-2251082 034-2251082
3 සී/ස බුලත්සිංහල වි.සේ.ස සමිතිය බුලත්සිංහල කළුතර බුලත්සිංහල ක/535 01-03-1973 034-2283105 034-2283105
4 සී/ස මතුගම වි.සේ.ස සමිතිය මතුගම කළුතර මතුගම ක/534 31-03-1971 034-2247306 034-2247306
5 සී/ස කළුතර වි.සේ.ස සමිතිය කළුතර කළුතර කළුතර ක/530 14-03-1971 034-2222356 034-4943848
6 සී/ස අගලවත්ත වි.සේ.ස සමිතිය අගලවත්ත කළුතර අගලවත්ත ක/533 31-03-1971 034-2247403 034-2247403
7 සී/ස බණ්ඩාරගම වි.සේ.ස සමිතිය බණ්ඩාරගම කළුතර බණ්ඩාරගම ක/540 01-07-1971 038-2290929 038-2290929
8 සී/ස මුංවත්ත බටහිර බැංකු සමිතිය මුංවත්ත බටහිර කළුතර මිල්ලනිය ක/883 11-04-1988 034-2252383
9 සී/ස බේරුවල වි.සේ.ස සමිතිය බේරුවල කළුතර බේරුවල ක/527 10-04-1971 034-4943879 034-4943879
10 සී/ස හොරණ වි.සේ.ස සමිතිය හොරණ කළුතර හොරණ ක/536 31-03-1971 038-2216259 038-2216259
11 සී/ස පානදුර වි.සේ.ස සමිතිය පානදුර කළුතර පානදුර ක/524 15-02-1971 038-2241572 038-2241572