බස්නාහිර පළාත් ස.ණ.ස. සමිති නාම ලේඛණය
ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්කය ස.ණ.ස. සමිති
අනු අංකය සමිතියේ නම දිස්ත්‍රීක්කය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ටාශය ලිපිනය ලියාපදිංචි අංකය ලියාපදිංචි දිනය
1 සී/ර බොල්ලත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 212, බොල්ලත, ගණේමුල්ල එන් 491 1953-10-25
2 සී/ර බැදියමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ බැදියමුල්ල, ගම්පහ ගම් 1367 1989-05-10
3 සී/ර පහල යාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ පහළ යාගොඩ, ගණේමුල්ල ගම් 1114 1986-08-27
4 සී/ර බුළුගහගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 85ජී, බුළුගහගොඩ, ගණේමුල්ල ගම් 1012 1986-07-04
5 සී/ර කටුවලමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 13, කටුවලමුල්ල, ගනේගොඩ ගම් 1059 1986-08-30
6 සී/ර අළුත්ගම බෝගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ යක්කල, අළුත්ගම, බෝගමුව ගම් 932 1985-01-07
7 සී/ස පරකන්දෙණිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ පරකන්දෙණිය, ඉඹුල්ගොඩ සී 206 1936-11-11
8 සී/ර ඇඹරළුව දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ඇඹරළුව දකුණ , වැලිවේරිය එන් 36 1954-07-14
9 සී/ස ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තු ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුව, ගම්පහ එන් 47 1962-08-10
10 සී/ර මාහේන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 46/1, පහළ යාගොඩ, ගණේමුල්ල ගම් 08 1993-07-19
11 සී/ස හෙනරත්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 4/4, හෙනරත්ගොඩ, මුදුන්ගොඩ ගම් 1133 1986-08-30
12 සී/ර ඇඹරළුව උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ වැලිවේරිය කු1672 1986-08-30
13 සී/ර ඉහළ යාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 41/ඒ, ඉහඵ යාගොඩ, ගම්පහ ගම් 966 1986-05-30
14 සී/ර කොස්සින්න නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 5, කොස්සින්න, ගණේමුල්ල ගම් 968 1986-05-28
15 සී/ර ගලහිටියාව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 350, ගලහිටියාව, ගණේමුල්ල ගම් 993 1986-06-02
16 සී/ර ගම්පහ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ චිත්‍රි පාර, ගම්පහ එන් 109 1957-07-02
17 සී/ර බොල්ලත උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ බොල්ලත උතුර, ගණේමුල්ල ගම් 04 1992-02-24
18 සී/ර අමුණුගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 117/85, අමුණූගොඩ, ගණේමුල්ල ගම් 1099 1986-08-23
19 සී/ර ඉහළගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ඉහළගම, ගම්පහ ගම් 1335 1990.05.11
20 ගම්පහ නගර බැංකුව ගම්පහ ගම්පහ සණස මන්දිරය, ගම්පහ එන් 387 1980-08-08
21 සී/ර ගණේමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 11බී, සුමේධ මාවත, ගණේමුල්ල ගම් 1121 1986-08-30
22 සී/ර මාරගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 73, මොරගොඩ, ගම්පහ ගම් 1106 1986-08-27
23 සී/ර කිඩගම්මුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ කිඩගම්මුල්ල, ගම්පහ ගම් 1397 1991-05-30
24 සී/ර වැරැල්ලවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 22, මේන් රෝඩ්, වැරැල්ලවත්ත, යක්කල ගම්/උප 60 38756
25 සී/ස ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සමුපකාර සමිති සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ සණස සමිතිය, කොළඹ පාර, ගම්පහ ගම්/උප 19 1995-10-16
26 සී/ස ගම්පහ අළුත්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ඉදිගොල්ල, ගම්පහ ගම් 995 1996-06-23
27 සී/ස ඇටිකෙහෙල්ගල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ වැලිවේරිය
28 සී/ර ගම්පහ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ගම්පහ ගම් 1118 86-08-30
29 සී/ස හන්සගිරි ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 4/279, හංසගිරි පාර, ගම්පහ ගම්/උප 101 39492
30 සී/ර කෙසෙල්වතුගොඩ ආරාධනා ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 146/5, කෙසෙල්වතුගොඩ, ගම්පහ ගම්/උප 112 44082
31 සී/ස මංකඩ බොල්ලත දිරිය කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 418, වෙත්තසිංහ මාවත, බොල්ලත ගම්/උප 129 40333
32 සී/ස හේනපිටමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 30/ඒ, හේන්පිටමුල්ල, යක්කල ගම්/උප 115 40430
33 සී/ර මාකේවිට ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 258, මාකේවිට, ජාඇල ගම් 959 1996-08-09
34 සී/ර ගම්පහ මැදගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ උසාවිය පාර, ගම්පහ ගම්/උප 90 1986-05-15
35 සී/ර කසගහවත්ත ශ්‍රීබෝධී ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ කල්‍යාණි පාර, ගම්පහ ගම් 1345 1996-06-22
36 සී/ර බොරලියවන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ විගොඩ පාර, මැදවතුගොඩ, යක්කල ගම් 940 1984-12-12
37 සී/ර වැලිවේරිය බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 133/1, වැලිවේරිය 0 0
38 සී/ර කණේමුල්ල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ ගණේමුල්ල ගම් 1231 1986-08-30
39 සී/ර පහළ ඉඹුල්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ පහළ ඉඹුල්ගොඩ සී 516 1942-02-27
40 සී/ර වතුරුගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ වතුරුගම 0 0
41 සී/ර මුදුන්ගොඩ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ මුදුන්ගොඩ, ගම්පහ ගම්/උප 09 1995-02-08
42 සී/ර යිසාකා පෙදෙස මැදගම 2 ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ විසාකා පෙදෙස, ගම්පහ ගම්/උප 147 42048
43 සී/ස වැලිවේරිය නැදුන්ගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 170/ඒ, නුවර පාර, වැලිවේරිය ගම්/උප 129 1913-11-19
44 සී/ස කතුරුවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 83, කතුරුවත්ත, මුදුන්ගොඩ ගම්/උප 130 40572
45 සී/ර ගෝනහේන නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 343/1, ගෝනහේන, කඩවත ගම් 955 1986-05-09
46 සී/ස වෑබඩ දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර වෑබඩ දකුණ, වෑබඩ සී 1595 1944-01-23
47 සී/ර ඉහළ කරගහමුල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 261, ඉහළ කරගහමුල, කඩවත ගම් 109 1989-08-23
48 සී/ර වෑබඩ උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 551/1, වෑබඩ උතුර, වෑබඩ ගම් 1323 1987-05-28
49 සී/ස පහළ කරගහමුල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 105/7, රාගම පාර, කඩවත ගම් 883 1978-05-30
50 සී/ර මහර දළුපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර මහර දළුපිටිය, කඩවත සී 917 1937-08-18
51 සී/ර උඩුපිල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර දෙල්ගොඩ සී 499 1941-10-03
52 සී/ර බටපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 63, බටපොල, වතුරුගමුව ගම් 1116 1986-08-30
53 සී/ර කෙන්දියද්දපාළුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 408, වැලිපිල්ලෑව, ගණේමුල්ල ගම් 948 1986-04-04
54 සී/ර මහර නුගේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර මහර නුගේගොඩ, කඩවත ගම් 1094 1986-08-03
55 සී/දළුපිටිය කිරිමැටියාගර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර කඩවත ගම් 1193 1986-08-04
56 සී/ස නාරංවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර නාරංවල, ගම්පහ සී 17 1932-04-29
57 සී/ර පුවක්වැටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 467, පුවක්වැටිය, කඩවත ගම්/උප 58 46421
58 සී/ර ඌරුවල බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර ඌරැවල, නැදුන්ගමුව ගම් 1069 1986-08-07
59 සී/ස සූරියපාළුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 302/සී, සූරියපාළුව, කඩවත ගම් 127 42341
60 සී/ර යොංගමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 290, යොඟමුල්ල, යක්කල ගම්/උප 39297
61 සී/ස උඩුපිල මාහේන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 424, මාහේන පාර, දෙල්ගොඩ ගම් 118 2010
62 සී/ස පස්ගම්මන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර පස්ගම්මන, බුත්පිටිය ගම් 981 1986.06.26
63 සී/ර ගොංගිතොට ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 216, ඉහළ කරගහමුල , කඩවත. ගම්/උප 103 1980.07.01
64 සී/ර උඩුපිල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර දෙල්ගොඩ සී 499 1941-10-03
65 සී/ර බියගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 448/1, නුවර පාර, බියගම සී 789 1931-02-09
66 සී/ස හෙයියන්තුඩුව දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම හෙයියන්තුඩුව සී 868 1931-08-06
67 සී/ස බියගම දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම බියගම දුකුණ, බියගම ගම්/උප 27 1996-09-01
68 සී/ස හෙයියන්තුඩුව උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 570/බී, හෙයියන්තුඩුව ගම් 943 0
69 සී/ර කඳුබොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 185/ඒ, කදුබොඩ, දෙල්ගොඩ ගම් 1211 1986-1014
70 සී/ර පට්ටිවිල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම පට්ටිවිල, ගෝනවල සී 2011 1956-01-24
71 සී/ර මාකොල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම ගුණරත්න මාවත, මාකොළ උතුර සී 1543 1944-08-10
72 සී/ර මාකොළ නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම ගල්වල හන්දිය, මාකොල සී 73 1933-04-17
73 සී/ර ගෝනවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම කැළණිය සී 618 1929-12-08
74 සී/ර මාගහවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම මීගහවත්ත, දෙල්ගොඩ සී 09 1932-04-27
75 සී/ර දෙල්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම කළ්‍යාණප්‍රදීප පිරිවෙණ, දෙල්ගොඩ ගම් 1125 1986-08-30
76 සී/ර මාකොල මිතුරුහවුල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 208, සපුගස්කන්ද පාර, මාකොළ ගම් 928 1984-05-19
77 සී/ර ඉහල බියන්වල 2 ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම නො: 301/1, ඉහළ බියන්විල, කඩවත ගම් 949 1986-04-11
78 සී/ර සියඹලාපේ උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 336, දික්වෙල පාර, සියඹලාපේ ගම් 982 1986-06-20
79 සී/ර යටිහේනේ දරනගම සියඹලාපේවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම සියඹලාපේවත්ත, දෙල්ගොඩ ගම් 1109 1986-08-27
80 සී/ර සියඹලාපේ දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම සියඹලාපේ දකුණ ගම් 1191 1986-09-25
81 සී/ර ඉහළ බියන්වල 1 ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 570/5, ඉහළ බියන්විල, මාවරමන්ඩිය, කඩවත
82 සී/ර අකුරළුමුල්ල අළුබෝමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ බියගම 0 0 0
83 සී/ර වනවාසල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කැළණිය 99, සේපාලිකා මාවත, වනවාසල, කැළණිය ගම්/උප 108 39770
84 සී/ර පට්ටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කැළණිය 18, කැළණිත්ස්ස මාවත, නුවර පාර, කැළණිය ගම් 1265 1987.04.14
85 සී/ර වෙදමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කැළණිය 58, පළමු හරස් වීදීය, කැළණිය ගම් 974 1986-05-10
86 සී/ර දළුගම්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කැළණිය 236/1, දළුගම, කැළණිය ගම්/උප 44 1999-07-21
87 සී/ර හුණුපිටිය දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කැළණිය හුණුපිටිය, වත්තල ගම් 1082 1986-08-15
88 සී/ස විද්‍යාලංකාර විශ්ව විද්‍යාලය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කැළණිය දළුගම, කැළණිය එන් 475 1962-11-19
89 සී/ස රද්දොළුගම වැඩිහිටි ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන 4බී29එල්, රද්දොළුගම ගම්/උප 49 42371
90 සී/ර රද්දොළුගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන 4B- 23L, සණස මන්දිරය රද්දොළුගම. ගම්/උප 147 1995-07-26
91 සී/ස කොච්චිකඩේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන 53, පල්ලන්සේන පාර, කොච්චිකඩේ සී 384 1927-04-30
92 සී/ර බණ්ඩාරවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන සදැල්ල, සීදූව, බණ්ඩාරවත්ත ගම්/උප 30 1997-01-01
93 සී/ර එයාර් ලංකා කේටරින් ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපළ, කටුනායක ගම් 1274
94 සී/ස කදවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන පහළ කඳවල, කිඹිරිගස්කටුව සී 691 1930-05-16
95 සී/ර තාක්ෂඥයින් පුහුණු කිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන 118, පන්සල පාර, කටුනායක ගම්/උප 40 1998-06-30
96 Raddolugama Jathika Ni.Sa.199Ra.Ga.Ni.Ko.Ma.Sa. T & C. Co-op. s. Un Ltd ගම්පහ කටාන ගම්/උප 73 40635
97 සී/ර ගනේපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කොටරැපේ ගම් 1165 1986-09-18
98 සී/ර දළුපොත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන දළුපොත, මීගමුව ගම් 946 1986-03-21
99 සී/ර බම්බුකුළිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කොච්චිකඩේ ගම් 1146 1986-09-09
100 සී/ර කොන්ගොඩමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කටාන 0 0
101 සී/ර කුරන කටුනායක ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කටුනායක ගම්/උප 96 39259
102 සී/ර කලහපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කගහපිටිය, ආඩිඅම්බලම ගම් 1421 1986-05-30
103 සී/ර පළගතුරේ නාගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන 179/1, පළගතුරේ, නැලගනහිර, කොච්චිකඩේ ගම්/උප 129 0
104 සී/ර ආඩිඅම්බලම නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන ශ්‍රීබොධී විහාරය, විජය මාවත ගම්/උප 109 39778
105 සී/ර කුඹුලාපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කිඹුලාපිටිය ගම්/උප 89 38791
106 සී/ර උළුඅබලමාවත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන කිඹුලාපිටිය, අක්කර පනහ, මීගමුව ගම්/උප 128- 38791
107 සී/ර රද්දොළුගම මානව සංවර්ධන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ කටාන 11/ඩී/29, රද්දොළුගම. ගම්/උප 14 1995.07.26
108 සී/රමැදපිටිපන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව පිටිපන, මීගමුව සී 843 1931-04-03
109 සී/ර අගුරුකාරමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව මීගමුව ගම් 1205 1986-10-08
110 සී/ස පිටිපන උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව පිටිපන, මීගමුව සී 909 1932-02-10
111 සී/ස කඩොල්කැලේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව කඩොල්කැලේ ගම්/මීග 02 1992-12-14
112 සී/ර වේල්ලවීදිය කුඩාපාඩුව එකබැද්ද කාන්ති ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව මීගමුව ගම්/උප 38 1998-04-01
113 සී/ර මැදපිටිපන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව 814,පල්ලිය පාර,පිටිපන,මීගමු සී/843 1931.04.03
114 සී/ර දළුපොත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව 181, දළුපොත, මීගමුව 0 0
115 සී/ස මුන්නක්කරය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව මුන්නක්කරය ගම් 1277 1988-05-13
116 සී/ස මීගමුව නගර බැංකු ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීගමුව මීගමුව සී272 9173
117 සී/ස හුණුමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය හුණුමුල්ල සී 1526 1945-04-16
118 සී/ර තම්මිට ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය මරදගහමුල ගම් 1238 1986-11-26
119 සී/ස කැලේපිටිමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය මරදගහමුල සී 12 1932-04-28
120 සී/ස හේන්පිටගෙදර නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය හේන්පිටගෙදර, මරදගහමුල සී 298 1938-04-28
121 සී/ස අළුතේපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය අළුතේපොළ, දූනගහ ගම් 1212 1986-10-14
122 සී/ස පල්ලියපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය පල්ලියපිටිය, දූනගහ සී 365 1939-03-28
123 සී/ර බටපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බටේපොළ, දූනගහ ගම් 1260 1987-04-20
124 සී/ස හොරගස්මුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය හොරගස්මුල්ල, දූනගහ එන් 09 1968-06-26
125 සී/ර දූනගහ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය 88, දූනගහ ගම්/දිවු/04 1991-08-08
126 සී/ර හීරළුගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය හීරලුගෙදර, කොටදෙනියාව එන් 528 1964-12-30
127 සී/ර හපුවලාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය හපුවලාන, මරදගහමුල සී 450 1940-12-13
128 සී/ර හේන්පිටගෙදර බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය හේන්පිටගෙදර බටහිර, දූනගහ එන් 13 1954-01-20
129 සී/ස කටුවැල්ලේගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කටුවැල්ලේගම ගම් 923 1983-07-18
130 දූනගහ නගර බැංකුව ගම්පහ දිවුලපිටිය දූනගහ සී 448 1940-11-30
131 සී/ර බෝම්බුගම්මන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බෝම්බුගම්මන, දිවුලපිටිය සී 332 1938-12-22
132 සී/ර අස්සෙන්නවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය අස්සෙනවත්ත, දිවුලපිටිය ගම් 1214 1986-10-14
133 සී/ර සයක්කාරමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය දූනගහ සී 345 1939-01-28
134 සී/ර දාගොන්න නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය මීගමුව පාර, දාගොන්න ගම් 1140 1986-08-30
135 සී/ර බොම්බුගම්මන දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බෝම්බුගම්මන, දිවුලපිටිය ගම්/උප 67 43896
136 සී/ර වේරගොඩමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය 45, බුළුගහලන්ද, වේරගොඩමුල්ල සී 332 1938-12-12
137 සී/ස වෙලගන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය වෙලගන, දිවුලපිටිය සී 463 1941-07-22
138 සී/ස කළුමද ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කළුමද, දෙල්වගුර සී 481 1947-04-23
139 සී/ර කොස්හේන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කොස්හේන, මාදම්පැල්ල 0 0
140 සී/ර පෙතිගොඩ 55 ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය පෙතිගොඩ, බඩල්ගම ගම් 1139 1986-08-30
141 සී/ස ඉහළ මාදම්පැල්ල බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය ඉහළ මාදම්පැල්ල එන් 01 1952-10-01
142 සී/ර කෙහෙල්ලැල්ල දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කෙහෙල්ලැල්ල දකුණ ගම් 941 1985-09-25
143 සී/ර වෑකද ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බඩල්ගම එන් 414 1961-07-07
144 සී/ර කෙහෙල්ලැල්ල බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බඩල්ගම ගම්/උප 06 1994-11-16
145 සී/ර මූකලන්ගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය මෙල්ලවගෙදර එන් 14 1954-02-01
146 සී/ර අළුගොල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බඩල්ගම ගම් 51 37043
147 සී/ර ඉහළ මාදම්පැල්ල නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය මාදම්පැල්ල සී 1641 1948-09-01
148 සී/ස බඩල්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය බඩල්ගම ගම් 1137 1986-08-30
149 සී/ර අකරන්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය අකරගම, බඩල්ගම එන් 114 1957-08-30
150 සී/ර අකරන්ගහ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය අකරගම, බඩල්ගම ගම්/දිවු/04 1993-12-28
151 සී/ර පහළ මාදම්පැල්ල බොලගල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය පහළ මාදම්පැල්ල ගම් 113 1921-10-09
152 සී/ර කොන්ගඩමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කෙන්ගොඩමුල්ල, කටාන එන් 531 1927-04-30
153 සී/ර දෙල්වගුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය දෙල්වගුර, බඩල්ගම එන් 494 1931-07-04
154 සී/ර කෙලෙගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කෙලේගෙදර, කොටදෙණියාව ගම් 1180 1986-09-23
155 සී/ර උල්ලලපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය උල්ලලපොළ, දිවුලපිටිය ගම් 917 1982-12-27
156 සී/ස කිතුල්වල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය උදුල්ල පාර, කිතුල්වල ගම් 913 1982-09-30
157 සී/ර නාවන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය නාවන, මීරිගම ගම් 1248 1986-12-24
158 සී/ර දිවුල්දෙණිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය දිවුල්දෙණිය ගම්/උප 82 41039
159 සී/ස හෙට්ටිමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කොටදෙණියාව එන් 100 1956-10-21
160 සී/ර මදිතියවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය 145, මදිතියවල, බදුරගොඩ ගම්/උප 125 46701
161 සී/ස කිත්මහර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල කිත්මහර සී 405 1937-06-16
162 සී/ර හුබුටියාව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල හුබුටියාව, නිට්ටඹුව සී 209 1936-11-26
163 සී/ර කළගෙඩිහේන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල කළගෙඩිහේන ගම් 1045 1986-01-28
164 සී/ර මගලේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල මගලේගොඩ, වෙයන්ගොඩ ගම් 1256 1987-03-11
165 සී/ර එළුවපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල එළුවපිටිය සී 68 1938-04-15
166 සී/ර උඩුතුත්තිරිපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 49/1, උඩුතුත්තිරිපිටිය ගම් 1013 1986-07-04
167 සී/ර කොස්කදවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 187, කොස්කදවල, යක්කල ගම් 1086 1986-08-18
168 සී/ර බෙම්බුල්ල මුඩගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල මගලේගොඩ පාර, බෙම්මුල්ල ගම් 1071 1986-08-08
169 සී/ස කදඔළුව කඹුරුගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල කඳඹළුවාව, කඹුරුගොඩ ගම් 1045 1996-07-25
170 සී/ර කඹුරුගල්ල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 48, කඹුරගල්ල, රුක්ගහවිල 0 0
171 සී/ර තිහාරිය බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 84, තිහාරිය, නිට්ටඹුව ගම් 1026 1986-08-30
172 සී/ර හිරිපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 120, මිහිදු මාවත, වේයන්ගොඩ ගම් 1112 1986-08-30
173 සී/ස මඩුවේගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල මඩුවේගෙදර, වේයන්ගොඩ සී/අත් 1974 1954-10-16
174 සී/ර පත්තලගෙදර දන්විලාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 33, කළගෙඩිහේන පාර, වේයන්ගොඩ ගම් 1230 1986-09-08
175 සී/ර කොළවත්ත- ෆාර්ම්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල හතරවන වීදිය, කොළවත්ත, වේයන්ගොඩ ගම්/උප 28 1996-09-09
176 සී/ර තිරිවානේගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල තිරිවානේගම, කළගෙඩිහේන ගම්/උප 24 1996-07-18
177 සී/ර බන්ඩාර බටවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 27/1, විකුම් සෙවන, බණ්ඩාර බටවල ගම්/උප 45 1996-08-04
178 සී/ර කුඹල්ලොළුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල කුඹල්ලොළුව, වෙයන්ගොඩ ගම් 931 1984-12-27
179 සී/ර මාළිගාතැන්න ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල 27,මාලිගාතුන්න, වේයන්ගොඩ ගම් 1234 1986-11-25
180 සී/ර හල්ගම්පිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල වේයන්ගොඩ ගම්/උප 34 1996-07-04
181 සී/ර හිරිපිටිය උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල වේයන්ගොඩ සී 776 1930-12-18
182 සී/ර ඕපාත ඇල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල ඹෟපාග ඇල්ල, වේයන්ගොඩ සී 269 1938-01-17
183 සී/ර හොරගොල්ලවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල නිට්ටඹුව ගම්/අත් 04 1994-09-24
184 සී/ර පහළ තිහාරිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල තිහාරිය, කළගෙඩිහේන
185 සී/ර වීරසූරිය කන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල වීරසූරිය කන්ද, පස්යාල ගම් 1055
186 සී/ර වතුපිටිවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල වතුපිටිවල, නිට්ටඹුව ගම් 931 1936-11-06
187 සී/ර මන්ගලතිරිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල මන්ගලතිරිය, කළගෙඩිහේන ගම් /උප 81 11087
188 සී/ර හල්පන්දෙනිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල ගම්/අත් 06 1994-05-07
189 සී/ර පහළ මාපෙටිගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ පහළ මාපිටිගම, මල්වාන ගම් 829 1931-04-25
190 සී/ර පාළුගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ පාළ්ගම, දොම්පේ ගම් 1020 1986-07-07
191 සී/ර කළුකොදයාව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ කළ්කොඬයාව, මල්වාන ගම්/උප 13 1995-06-14
192 සී/ර සමණබැද්ද ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ නිමිමෝවිට, තිත්තපත්තර ගම් 1098 1985-08-23
193 සී/ර උඩුගම විහාරකුඹුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ 204/1, උඩුගම, කිරිදිවැල ගම්/උප 117 45911
194 සී/ර මැද්දේගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ කිරිදිවැල ගම් 942 1986-04-20
195 සී/ර දන්ගල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ දන්ගල්ල, පැපිලියවල ගම් 1158 1986-09-15
196 සී/ර ගනිහිගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ ගනිහිගම උතුර, ගනිහිගම එන් 547 1962-08-13
197 සී/ර ළේම්මහර පනන්වල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ හැලුම්මහර දෙකටන ගම් 944 1986-02-01
198 සී/ර වතුරුගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ වතුරුගම සී 591 1925-02-05
199 සී/ර වේරහැර පල්ලේගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ වේරහැර, පැපිලිය‍වල සී 615 1929-12-86
200 සී/ර ගුණුගම කොස්පැලවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ ලුනුගම, මඩවල ගම් 1370 1991-01-24
201 සී/ර කීනදෙණිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම අඹේපුස්ස ගම් 1199
202 සී/ර පැල්මඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මීරිගම ගම් 1150
203 සී/ර කල්එළිය පල්ලේවෙල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම පල්ලෙවෙල ගම් 1276 1988-05-03
204 සී/ර කල්එළිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කල් එළිය සී 69 1933-04-05
205 සී/ර මලදෙණිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කිතලවලාන සී 525 1942-04-29
206 සී/ර ගල්ගන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම පල්ලෙවෙල සී 1637 1948-07-30
207 සී/ර දෙල්වල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කිතලවලාන සී 492 1941-07-10
208 සී/ර බොරුක්ගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම පල්ලෙවෙල ගම් 1162 1986-09-16
209 සී/ර කන්ඳගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම ලෝලුවාගොඩ ගම් 1053 1986-07-30
210 සී/ර ලිඳර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම ලෝලුවාගොඩ
211 සී/ර නැලිගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මීරිගම ගම් 1149 1986-09-11
212 සී/ර තවගම්පිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මීරිගම ගම් 1285 1989-06-30
213 සී/ර බොතලේ ඉහළගම දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම බොතලේ ඉහළගම දකුණ, අඹේපුස්ස ගම්/උප 75 38518
214 සී/ර හන්චපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මුද්දරගම සී 229 1934-04-18
215 සී/ර දුමුනේගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කල් එළිය සී 209 1938-04-18
216 සී/ර මුගුරුගම්පොළ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මුගුරුගම්පොළ, මීරිගම ගම් 41250 1986-12-29
217 සී/ර මොට්ටුන්න ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මොට්ටුන්න සී 21 1932-04-30
218 සී/ර දසේපව්ව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම බාදුරාගොඩ ගම් 1014 1986-02-14
219 සී/ර ලොළුවගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම ලොලුවාගොඩ, මීරිගම ගම් 461 1941-12-15
220 සී/ර ගළිගමුව කොට්ටල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම ගලිගමුව, කොට්ටල සී 135 1984-04-23
221 සී/ර කන්ඩලම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මීරිගම සී 1617 1947-07-02
222 සී/ර වැල්බෝතලේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මීරිගම ගම් 1002 1986-08-23
223 සී/ර පුරන මීරිගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මීරිගම ගම් 1200 1986-10-08
224 සී/ර තලගම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම අඹේපුස්ස ගම් 1215 1986-10-20
225 සී/ර ගස්පේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම බැදුරාගොඩ ගම් 1235 1986-11-10
226 සී/ර නල්ල ගිරිඋල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම දිවුලපිටිය එන් 68 1955-08-31
227 සී/ර කක්කැලේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කක්කාලේ, පල්ලේවෙල ගම්/උප 32 1997-03-07
228 සී/ර කොටලන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කොටලන්ද, පල්ලෙවෙල ගම්/උප 33 1997-03-12
229 සී/ර මිදැල්ලවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මිදෙල්ලවල, පල්ලෙවෙල ගම් /උප 36 1997-09-22
230 සී/ර මල්ලැහැව බොලන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කල් එළිය ගම් 1161 1986-09-16
231 සී/ර වල්බොලන පල්ලෙවෙල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම 3/42, වල්බොලාන, පල්ලෙගල ගම් /උප 39 1998-04-29
232 සී/ර මීරිගම විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම 35, සුමනසර මාවත, මීරිගම ගම්/උප 70 37909
233 සී/ර ඇල්ලමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම පස්යාල ගම් 1259 1986-11-25
234 කළුඅග්ගල ජනෝදාන සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ මීරිගම කළු අග්ගල, මීරගම
235 සී/ර රතබලේ වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම රතබලේවත්ත, කල් එළිය ගම්/උප 71 37930
236 සී/ස දොරනාගොඩ සදාසරණ අපනයන කෘෂිබෝග නිෂ්පාදන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දොරනාගොඩ, උඩුගම්පොල
237 සී/ර දොඹවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දොඹවල, උඩුගම්පොල ගම් 1166 1986-09-18
238 සී/ර වීදියවත්ත පහළ උඩුගම්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ වීදියවත්ත, උඩුගම්පොල ගම් 933 1985-03-21
239 සී/ර කෝපිවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ කෝපිවත්ත, මිනුවන්ගොඩ ගම්/උප 31 1997-02-19
240 සී/ර වත්තේගෙදර පන්සිල්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ පන්සිල්ගොඩ, මිනුවන්ගොඩ ගම් 1175 1986-09-19
241 සී/ර ඹ්පාත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ඹ්පාත, කටුගොඩ එන් 43 1954-09-25
242 සී/ර තම්මිට ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ 11, කම්මිට, කටුගොඩ ගම්/මිනු 05 34296
243 සී/ස මැදගම්පිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මැදගම්පිටිය, දිවුලපිටිය සී 1717 1950-11-23
244 සී/ස විගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ විගොඩ, බෙම්මුල්ල ගම් 1057 1986-07-30
245 සී/ර පෙතියාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ පෙතියාගොඩ, ගම්පහ ගම් 855 1977-07-01
246 සී/ර නව නැදගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ 124, නැදගමුව, කොටුගොඩ එන් 322 1959-08-20
247 සී/ර නැදගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ නැදගමුව, කොටුගොඩ සී 866 1931-05-28
248 සී/ර මාදෙල්ගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ සී 624 1929-12-20
249 සී/ස යටියන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ යටියන, මිනුවන්ගොඩ ගම් 986 1986-06-20
250 සී/ර බොධිපිහිටුවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ බොධිපිහිටුවල, හොරම්පැල්ල එන් 35 1954-07-20
251 සී/ස බොරගොඩවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ සී 144 1938-04-30
252 සී/ස උඩුගම්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ උඩුගම්පොල සී 364 1938-03-31
253 සී/ස කොරසේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ කොරසේ සී 265 1937-11-29
254 සී/ස මාබෝදල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මාබෝදල සී 396 1939-11-12
255 සී/ස පොල්වත්ත බටහිර ගල්ලොළුව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම් 927 1986-05-07
256 සී/ස කෙහෙල්බැද්දර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ උඩුගම්පොල ගම් 956 1986-05-09
257 සී/ස වටිනාපහ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දෙවොලපොල ගම් 950 1986-04-11
258 සී/ස බලබෝව ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දෙවොලපොල ගම් 967 1985-05-28
259 සී/ස අස්ගිරිය උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ ගම් /මිනු03 1993-06-30
260 සී/ස වල්පිටමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දෙවොලපොල බප/ගම්/උප8 1995-02-10
261 සී/ස ඉහළ විතානමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දිවුලපිටිය ගම් 971 1986-05-25
262 සී/ස කටුගස්තර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ 9, කටුගස්තර,ගම්පහ ගම්/උප 31 1914-01-08
263 සී/ර නැදගමුව පිටුවල්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දයාවාස, නැදගමුව, කොටුගොඩ, මිනුවන්ගොඩ
264 සී/ර සියඹලාපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ සියඹලාපිටිය, මිනුවන්ගොඩ
265 සී/ස උග්ගල්බොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ ගම්/උප 121 37905
266 සී/ස දෙමටගොල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ශ්‍රී ධර්මෝධයාරාමය, දෙමටගොල්ල, හොරම්පැල්ල ගම්/උප 116 40080
267 සී/ස එස්සැල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ වේයන්ගොඩ ගම් 977 1956-06-20
268 සී/ර පහළ විතානමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ 567, පහළ විතාන මුල්ල, මාබෝදල ගම් 1324 1989-11-22
269 සී/ස වතුමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දොරනාගොඩ ගම් 1143 1986-09-02
270 සී/ර පැදිපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ උඩුගම්පොල එන් 03 1953-11-24
271 සී/ස බුරුල්ලපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම් 1268 1988-01-06
272 සී/ස මාරපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ වේයන්ගොඩ ගම් 1129 1986-08-30
273 සී/ස එළන්ගල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ ගම් 1350 1990-09-14
274 සී/ස කටුගොඩ අළුත් ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ කොටුගොඩ ගම්/මිනු 02 1992-09-08
275 සී/ර නයිවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ නයිවල ගම්/උප 11 1995-05-31
276 සී/ර වේලිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ වේලිය අතුර, මිනුවන්ගොඩ ගම්/උප 78 41036
277 සී/ර මාතම්මන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මාතම්මන, මිනුවන්ගොඩ ගම් 1058 1986-07-30
278 සී/ර වෙල්හේන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ 81, වෙල්හේන, මිනුවන්ගොඩ ගම්/උප 69 46454
279 සී/ර ගමගෙඳර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ ගමන්ගෙදර, ම්නුවන්ගොඩ ගම්/මිනු 06 1993-11-27
280 සී/ර දෙවලපොල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දෙවොලපොල සී 1178 1986-09-28
281 සී/ර දොරනගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ දොරනාගොඩ, උඩුගම්පොල ගම් 1089 1986-08-18
282 සී/ර කෙරමිණිය කුඩාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ 152/ඒ, කෙරමිණ්ය, හොරම්පැල්ල ගම්/උප 111 39832
283 සී/ර එස්සැල්ල මැටිකොටමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මැටිකොටමුල්ල ගම් 977 1956-06-20
284 සී/ර හැදල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ වත්තල හැදල, වත්තල ගම් 1082 1986-07-30
285 සී/ර එළපිටිවල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ වත්තල ඇලපිටිවල, රාගම ගම් 1039 1986-07-11
286 සී/ස නුගපෙ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ වත්තල නුගපෙ, පමුණුගම සී 478 1941-04-30
287 සී/ර ඉළුක්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ වත්තල ගම්/උප 138 41413
288 සී/ර පරණ අම්බලම එක්සත් ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ වත්තල ගම්/උප 46 36397
289 සී/ර බලගම උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල ජාඇල සී 63 1933-04-03
290 සී/ර වැලිගම්පිටිය බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල 24, ජූඩ් මාවත, වැලිගම්පිටිය ගම් 964 1986-05-12
291 සී/ර බටුවත්ත නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල 980, සුභසිංහ මාවත, බටුවත්ත ගම් 991 1986-06-20
292 සී/ර කනුවන ජාඇල ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල 29/2, පිලිප්මේරි පාර, කනුවන, ජාඇල ගම් 1032 1986-07-20
293 සී/ර නැදුරුපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල නැදුරුපිටිය, කදාන සී 1633 1948-04-03
294 සී/ර නිවන්දම ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල ජාඇල එන් 224 1958-10-06
295 සී/ර ඇලෙක්සැන්ඩෙරාවත්ත ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ටාශයේ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල මුණුකොලවත්ත, ජාඇල ගම්/උප 55 39381
296 සී/ර කල්එළිය කාන්තා සංවර්ධන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල 21-7, ජයලංකා, ජාඇල ගම්/උප 97 39296
297 සී/ර බටගම දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල 431, බටගම දකුණ, කදාන ගම් 961 1986-05-12
298 සී/ර ඉඳිමින්න ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ජාඇල 22/ජී1, බැඳිගොඩ පාර, බටගම අතුර, ජාඇල ගම්/ජා/ණය 01 1993-11-12
299 සී/ස අකුරුමුල්ල ජනඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මහර 24/බී, අකුරුමුල්ල, දෙල්ගොඩ
300 සී/ස කළුඅග්ගල ජනඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය කළු අග්ගල, මීරගම
301 සී/ස ඇඹුලිගොඩ ජනඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ 364/1, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ
302 සී/ස දෙරොව්ව ජනඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය නො:29/1/බී, දොරොව්ව, කොටදෙණියාව
303 සී/ස අළුතේපොල ජනඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ දිවුලපිටිය අළුතේපොළ, දූනගහ
304 සී/ස හැසිසැසි කන්ද ජවඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ මීරිගම මෙත් මැඳුර, හැඩිදැඩි කන්ද, රදාවඩුන්න
305 සී/ස පිටියෙගෙදර ජනඋදාන ස.ණ.ස. සමිතිය ගම්පහ අත්තනගල්ල පිටියෙගෙදර, බෙම්මුල්ල
306 සී/ස ගම්පහ දිසිත්‍රික් ග්‍රාමීය බැංකු සංගමය ගම්පහ ගම්පහ ගම්පහ
307 සී/ස ගම්පහ දිසිත්‍රික් සණස සංගමය ගම්පහ ගම්පහ කොළඹ පාර, ගම්පහ
308 සී/ස ස්වයංරැකියා සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ දොම්පෙ කිරිඳිවැල
309 සී/ස මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ස්වයංරැකියා සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ වේයන්ගොඩ පාර, ම්නුවන්ගොඩ
310 සී/ස ගම්පහ උප ප්‍රාදේශීය කොට්ටාශයේ ස්වයංරැකියා සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ ගම්පහ අආනන්ද මාවත, ගම්පහ
311 සී/ස මීගමුව බහුධින යාත්‍රා සමුපකාර සමිතිය ගම්පහ මීගමුව 126/1, කලාහේන, මීගමුව
312 සී/ස ගම්පහ දිසුත්‍රික් ධීවර සංගමය ගම්පහ මීගමුව පිටිපන, මීගමුව
313 සී/ස පරණඅම්බලම ඇපමුල්ල ශාන්ත ජෝන් ධීවර සමිතිය ගම්පහ මීගමුව මීගමුව
314 සී/ස මන්කුළිය ශාන්ත අන්තෝනි ධීවර සමිතිය ගම්පහ මීගමුව මීගමුව
315 සී/ස කම්මල්තුර ධීවර බැංකුව ගම්පහ මීගමුව මීගමුව
316 සී/ස දකුණු පිටිපන ධීවර සමිතිය ගම්පහ මීගමුව 244, පිටිපන, මීගමුව
317 සී/ස මීගමුව දකුණු ධීවර සමිතිය ගම්පහ මීගමුව සුරියමල්වත්ත, උසුවැටකෙයියාව
කළුතර දිස්ත්‍රීක්කය ස.ණ.ස. සමිති
1 සී/ස කළුතර දිස්ත්‍රික් සමුපකාර දෙපාර්තුතමේන්තු නිලධාරීන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ස:සං:ස:කො: කාර්යාලය, 246, ගාලුපාර, කළුතර උතුර
2 සී/ස ගුණතිලකවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ගල්ලස්ස පාර, නාගොඩ, දොඩන්ගොඩ fla$682 1985.09.17
3 සී/ස ගමගොඩ උදුපිටිගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර උදුපිටිගොඩ, ගමගොඩ, කළුතර iS$310
4 සී/ස ඉළුක්වත්ත ගොඩේවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර දුව පන්සල පාර, ඉලුක්වත්ත, කුළුතර දකුණ fla$668 1982.03.02
5 සී/ස ඉළුක්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 469, දූව පන්සල පාර, කළුතර දකුණ fla$960 1992.02.18
6 සී/ස ඉසුරු උයන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ඉසුරු උයන 1, කොඵනිය, කළුතර nm$l$96 1999.07.26
7 සී/ස ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනය, නාගොඩ, කළුතර
8 සී/ස ගොඩපරගහහේන අල්විස්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර පොකුණ පාර, ගොඩපරගහහේන, පලාතොට, කළුතර nm$l$76 2000.09.11
9 සී/ස සෙත්සිරි උයන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 69, සෙත්සිර අයන, මතුගම පාර, නාගොඩ, දොඩන්ගොඩ nm$l$78 2001.03.28
10 සී/ස කොස්ගස් හන්දිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර නො37, පන්සල පාර, කළුතර උතුර nm$l$107 2003.05.13
11 සී/ස කෙ‍හොලාන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කොහොලාන, කළුතර දකුණ iS$211 1935.05.05
12 සී/ස පොතුපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ගාලුපාර, මැදපොතුපිටිය, වාද්දුව nm$l$108 2003.08.25
13 සී/ස පොහොද්දරමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර පොහොද්දරමුල්ල, වාද්දුව iS$311 1938.06.18
14 සී/ස පෙරපාසැල් අධ්‍යාපන කාර්යය මණ්ඩල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 19ඒ, සමරනියක පෙදෙස, කළුතර උතුර
15 සී/ස බෝම්බු‍වල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර මංකඩ, බෝම්බුවල iS$34 1932.12.23
16 සී/ස බෝම්බුවල කුළගණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර දෙදායවල, බෝම්බුවල iS$105 1938.12.05
17 සී/ස බෝම්බුවල තරුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කිවුලවත්ත, බෝම්බුවල fla$676 1931.12.19
18 සී/ස බොලොස්සගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර බොලොස්සගම, කළුතර iS$237 1937.02.24
19 සී/ස දෙදියවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර දෙදියවල, වස්කඩුව fla$334 1938.01.04
20 සී/ස වැල්හේන සේරුපිට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර සේරුපිට, කොහොලාන iS$261 1937.10.20
21 සී/ස නාගොඩ දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර විජිත මාවත, නාගොඩ, කළුතර fla$700 1986.07.08
22 සී/ස නාගොඩ එක්සත් ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 28/34, දහම් මාවත, නාගොඩ, කළුතර fla$755 1991.09.02
23 සී/ස නාගොඩ උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර පලාතොට පාර, නාගොඩ, කළුතර nm$Wm$l$36 1996.07.08
24 සී/ස නැගෙනහිර බෝම්බුවල කුළගණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර වල්පිට, බොම්බුවල fla$t,a$202
25 සී/ස නව අළුබෝගහලන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර සුදර්ශන පාර, නාගොඩ, කළුතර fla$870 1987.08.10
26 සී/ස කලපුගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කලපුගම, මොරොන්තුඩුව iS$488 1941.08.07
27 සී/ස ගලමුල්ල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 8 ඒ, සතොස මාවත, කලමුල්ල, කළුතර nm$Wm$l$04 1994.07.20
28 සී/ස කළුකර නගර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 315, ගාලුපාර, කළුතර දකුණ nm$l$117 2005.02.25
29 සී/ස කළුකර රජයේ රෝහල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර රජයේ රෝහල නාගොඩ, කළුතර
30 සී/ස කළුතර උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 53, පීරිස් මාවත, කළුතර උතුර iS$213 1937.03.20
31 සී/ස කුඩා වස්කුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව iS$05 1932.04.25
32 සී/ස කටුකුරුන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 23, දුම්රිය පොළ පාර, කුටුකුරුන්ද, කළුතර iS$690 1930.04.30
33 සී/ස කටුකුරුන්ද උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 36, ශ්‍රී ධර්මාරාම මාවත, කටුකුරුන්ද, කළුතර iS$18 1932.04.29
34 සී/ස කිතුලාවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කිතුලාව, කුළුතර දකුණ nm$Wm$l$15 1995.04.15
35 සී/ස පලාතොට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර මවුන්ට්ටෙරස්, පලාතොට, කළුතර iS$51 1933.03.16
36 සී/ස පන්විල තේක්කවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර සුනිල්, පන්විල, තේක්කවත්ත nm$l$68 1999.08.20
37 සී/ස රජවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර රජවත්ත, නාගොඩ පාර, කළුතර fla$868 1987.07.20
38 සී/ස මහවස්කඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර මහ වස්කඩුව, වස්කඩුව is$70 1931.01.08
39 සී/ස මහහීනටියන්ගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර “සාමය“, මහ හීනටයන්ගල, කළුතර දකුණ nm$l$159 2012.08.15
40 සී/ස උග්ගල්බඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර නැදුන්ගස්හේන, උග්ගල්බඩ, කළුතර උතුර nm$l$135 2007.09.14
41 සී/ස ඇතගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ශ්‍රී විජයාරාමය, ඈතගම, පයාගල nm$l$157 2011.10.25
42 සී/ස අධිකාරිගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර අධිකාරිගොඩ, කළුතර l$fod$01 1992.03.23
43 සී/ර ගමගොඩ උදුපිඩිගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර උදුපිටිගොඩ, ගමගොඩ, කළුතර iS$369 1939.03.24
44 සී/ර ගෝනදූව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ගෝනදුව, මෙරොන්තුඩුව iS$10 1942.03.24
45 සී/ර පොතුපිටිය උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර උතුරු පොතුපිටිය, වාද්දූව iS$465 1941.03.07
46 සී/ර බෝධියවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 62/38, 4වන පටුමග, නාගොඩ, කළුතර nm$l$99 2002.06.19
47 සී/ර දෙල්දූව නුගගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර දෙල්දූව, වාද්දූව fla$830 1986.11.27
48 සී/ර රෙමුනගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර රෙමුනගොඩ, කළුතර iS$176 1935.03.04
49 සී/ර කලමුල්ල නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කලමුල්ල, කළුතර iS$49 1933.03.16
50 සී/ර කළුතර දේශ්‍රාස්ත්‍ර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 22/2, පීරිස් මාවත, කළුතර උතුර fla$t,a$270 1958.11.24
51 සී/ර කළුතර දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ග්‍රෙගරි පාර, කළුතර දකුණ fla$856 1987.02.24
52 සී/ර කළුතර උතුර කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර 34, ෆොන්සේකා පාර, කළුතර උතුර fla$t,a$353 1960.09.19
53 සී/ර පනාපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර පුලුන්ගස් හන්දිය, පනාපිටිය, වස්කඩුව fla$713 1986.07.16
54 සී/ර පරදූව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර පරදුව, දියගම fla$792 1936.10.14
55 සී/ර බටහිර බෝම්බුවල තරුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කිවුලවත්ත, බෝම්බුවල fla$t,a$358 1961.01.31
56 සී/ර බෝම්බුවල කුළගණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කිවුලවත්ත, බෝම්බුවල fla$t,a$200 1957.08.23
57 සී/ර එතනමඩල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර ජාවත්ත පාර, විලේගොඩ, කළුතර උතුර fla$804 1986.10.29
58 සී/ර මැස්ටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර මැස්ටිය, වාද්දුව fla$788 1986.10.14
59 සී/ර ඇටවිල මහහීනටියන්ගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර කොළණිය හන්දිය, කළුතර fla$712 1986.07.16
60 සී/ර උක්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර කළුතර උක්වත්ත, කළුතර iS$329 1938.12.12
61 සී/ස තලගල නැලෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ තලගල, ගෝනපල හන්දිය iS$712 1950.10.16
62 සී/ස තලගල බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ කොස්ගහ කුමුර, තලගල, ගොනපල හන්දිය fla$t,a$430 1963.12.31
63 සී/ස තලගල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක 445 බී, තලගල, කිරිවත්තුඩුව nm$l$136 2007.10.17
64 සී/ස ඉහල මිල්ලෑව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ මිරිස්වත්ත, ඉහල මිල්ලෑව L$775 1986.10.21
65 සී/ස සොරනාවත්ත නිලධාරි ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ සොරනාවත්ත, හොරණ
66 සී/ස පොකුණුවිට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක 42, පානදුර පාර, පොකුණුවිට l$703 1988.07.15
67 සී/ස හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හොරණ nm$l158 2012.06.27
68 සී/ හොරන දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ ඉසිපතනාරාමය පාර, වෑවල, හොරණ l$704 1986.07.15
69 සී/ස වැල්මිල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ වැල්මිල්ල හන්දිය nm$Wm$l$55 1998.02.11
70 සී/ස නර්තනගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක 12, දෙවන අදියර, නර්තනගල fyd$02 1992.11.18
71 සී/ස කුඹුක ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ මංජුලා, කුඹුක, ගෝනපල l$750 1986.09.16
72 සී/ස කහටපිටිය කනන්වල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ සැනසුම කහටපිටිය, කනන්විල l$701 1990.01.19
73 සී/ස කහටපිටිය පන්නිල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක 137, 4වන පටුමග, පන්නිල l$952 1990.11.19
74 සී/ස බටුවිට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ බටුවිට, ගෝනපල හන්දිය l$770 1986.09.23
75 සී/ස දික්හේනපුර නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක 290, 24 පටුමග, 11 අදියර, දික්හේනපුර, හොරණ nm$Wm$l$43 1997.05.12
76 සී/ස දම්මානන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ නො 83, ධම්මානන්ද පෙදෙස, මිල්ලෑව nm$l$118
77 සී/ස ඔලබොඩුව දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක 194/1 ජාතාක තරැණ සේවා මාවත, ඔලබොඩුව, ගෝනපල nm$l166 2013.10.17
78 සී/ස මාරගහහේන දකුණ උඩුව කුඩා උඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ දකුණු වඩුව, කුඩා උඩුව l$687 1985.12.09
79 සී/ස මූණගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ රත්නපුර පාර, මූනගම, හොරණ l$783 1986.10.04
80 සී/ස මිල්ලෑව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ මිල්ලෑව fla$t,a$199
81 සී/ස උතුරු උඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ උතුරු උඩුව, කුඩා උඩුව fla$t,a$204 1956.09.15
82 සී/ස අරමනාගොල්ල කබල්ලාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ රෙඛා, අරමනාගොල්ල, කබල්ලාගොඩ l$989 1991.07.12
83 සී/ස හාලපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ නො 495, ජය මාවත හාලපිටිය, වැල්මිල්ල හන්දිය nm$l165 2013.09.30
84 සී/ස හාන්දුපැල්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර හොරණ අංක73, හාන්දුපැල්පොල, කුඩා උඩුව l$914 1996.02.12
85 සී/ස ඉදුරුවේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල ඉදුරුවගොඩ, පයාගල fla$t,a$425 1964.04.09
86 සී/ස කොටපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල කොටපිටිය, දර්ගානගරය l$881 1988.03.11
87 සී/ස පොතුවිල නැගෙනහිර ගබඩාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල ගබඩාගොඩ, පොතුවිල, පයියාගල l$649 1981.01.05
88 සී/ස බේරුවල වි.සේ.ස. සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල පමුපකාර මන්දිරය, බේරුවල l$675 1984.12.05
89 සී/ස මොරගල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල ගාලුපාර, මොරගල්ල, බේරුවල l$679 1985.07.23
90 සී/ස වරාපිටිය එක්සත් ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල බෝගහ අසල, වරාපිටිය, දර්ගානගරය l$114
91 සී/ස නාකන්දලගොඩ ශ්‍රී විමල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල නාකල්දලගොඩ, දර්ගානගරය nm$l$102
92 සී/ස කළුතර දිස්ක්‍රික් සුනාමි වයසනයට ලක් වූ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල සන් ඇන්ඩ්ෂන් හෝටලය, ගාලු පාර, දියගල, මග්ගොන nm$l$133 2007.08.15
93 සී/ස කළුවාමෝදර එකමුතු ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල ශ්‍රී කල්‍යානාරාම පුරාණ විහාරය, ගාලු පාර, කළුවාමොදර, අළුත්ගම nm$l$127 2006.09.01
94 සී/ස කුඩා පයාගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල කුඩා පයාගල, පයාගල iS$45 1933.03.16
95 සී/ස කටුකරුදුගහලන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල කටුකරුදුගහලන්ද, පයාගල nm$l$128 2006.12.26
96 සී/ස පාලයන්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල පාලයන්ගොඩ, පයාගල l$803 1931.03.12
97 සී/ස පිනිදිය මුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල 61/සී, 736, පිනිදිය මුල්ල, පයාගල nm$l$134 2007.08.22
98 සී/ස දියලගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල දියලගොඩ, මග්ගොන iS$16 1932.04.29
99 සී/ස මග්ගොන නැගෙනහිර කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල ග්‍රීන් ලොජ්, මග්ගොන iS$82 1936.04.30
100 සී/ස මග්ගොන බටහිර කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල මග්ගොන බටහිර, මග්ගොන iS$81 1933.04.30
101 සී/ස මග්ගොන අක්කරමලේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල අක්කරමගේ, මග්ගොන nm$l$130 2007.02.20
102 සී/ස මස්සල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල මත්සල, බේරුවල nm$l$138 2008.01.04
103 සී/ස උතුරු පයාගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල නිල්මිණි ජය මාවත, පල්ලියවත්ත, පයාගල nm$Wm$l$13 1995.03.11
104 සී/ස අළුත්ගම නගර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල 231/1, ඩග්ලස් ගුණුවර්ධන මාවත, අළුත්ගම nm$Wm$l$53 1998.10.02
105 සී/ස අඹේපිටිය පිංහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල පිංහේන, පාදාගොඩ, බේරුවල nm$l$100
106 සී/ර පොතුවිල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල පොතුවිල, පයාගල l$858 1987.04.09
107 සී/ර වරාපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල බෝගහ අසල, වරාපිටිය, දර්ගානගරය l$686 1985.12.09
108 සී/ර පාලයන්ගොඩ වේරගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල උනන්දගිරි විහාරස්ථානය, හෙට්ටිවිල, පයාගල l$741 1986.07.25
109 සී/ර පිංහේන පාදාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල පිංහේන, පාදාගොඩ, බේරුවල l$815 1986.11.12
110 සී/ස මග්ගොන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල මග්ගොන iS$856 1931.07.01
111 සී/ර මලේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල මලේගොඩ, පයාගල l$747 1986.08.25
112 සී/ර මුල්ලපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල ස්වර්ණ බිම්බාරාමය, මුල්ලපිටිය, බේරුවල l$791 1986.10.14
113 සී/ස මුංහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල පන්සල අසල, මුංහේන, මග්ගොන l$678 1985.07.10
114 සී/ස හල්කදවිල දුවේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල හල්කඳවිල, ලයාගල iS$612 1947.01.28
115 සී/ස බණ්ඩාරවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බේරුවල නො 05, බණ්ඩාරවත්ත, බේරුවල බප/ක/162 2012.12.19
116 සී/ස ගල්පාත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල ගල්පාත, කළුතර is$36 1914.03.14
117 සී/ස ඉළිඹ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල ඉළිඹ, හොරණ nm$l$98 2002.04.18
118 සී/ස කොටියාහේන පික්කොලහේන ඒකාබද්ධ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල වල්විට, හොරණ nm$l$131 2007.07.03
119 සී/ස කෙසෙල්හේනාව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල කුඩැල්ල, අගුරුවාතොට fla$t,a$308 1958.12.25
120 සී/ස සෙලේල්හේනාව බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල කෙසෙල්හේනාව, දොඹගොඩ, හොරණ nm$l$137 2008.01.02
121 සී/ස රෙමුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල රෙමුණ, අගුරුවාතොට fla$t,a$208 2006.11.30
122 සී/ස යටවර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල යටවර හන්දිය, කළුතර දකුණ iS$88 1933.08.21
123 සී/ස වරකාගොඩ සුහද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල සුහද සමිති කාර්යාලය, වරකාගොඩ, නෑබඩ l$696 1986.06.26
124 සී/ස කුරුඳුවත්ත සුජාතා කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල කුරුදුවත්ත, වරකාගොඩ fla$t,a$348 1959.11.23
125 සී/ස පනාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල පනාගොඩ හන්දිය, ගල්පාත l$824 1986.11.27
126 සී/ස පහලකරන්නාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල පහළ කරන්නාගොඩ, වරකාගොඩ, නෑබඩ iS$309 2006.01.31
127 සී/ස මදුරාවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල සණස බැංකු කාර්යාලය, මදුරාවල, අගුරුවාතොට
128 සී/ර තලහිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල තලහිටිය, යටවර හන්දිය iS$89 1933.08.21
129 සී/ර ඉහළ කරන්නාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල ඉහළ කරන්නාගොඩ, නැබොඩ, වරකාගොඩ l$872 2007.05.31
130 සී/ර නාහල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල දේවානන්ද මාවත, නාහල්ල, නෑබඩ
131 සී/ර කඳන ඉළඹ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල සණස කාර්යාලය, ඉළිඹ, හොරණ l$796 2006.12.31
132 සී/ර පාතකඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල පාතකඩ, ගල්පාත fla$t,a$107 1954.11.23
133 සී/ර බැල්ලපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල මංගල සිරිපුර, බැල්ලපිටිය, හොරණ l$873 1987.09.25
134 සී/ර එපවැල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල එලවැල්ල, බැල්ලපිටිය, හොරණ nm$Wm$l$18 1995.06.20
135 සී/ර මදුරාවල සමගි ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල මදුරාවල, අගුරුවාතොට iS$308 1938.06.08
136 සී/ර මදුරාවප ප්‍රා.ලේ.නි. ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, මදුරාවල, අගුරුවාතොට l$1000 2006.10.31
137 සී/ර අගරුවාතොට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල අගුරුවාතොට, මදුරාවල l$806 2007.09.30
138 සී/ර උඩුවර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මදුරාවල උඩුවර, අගුරුවාතොට l$812 2006.09.30
139 සී/ස තල්පිටිය මධ්‍යම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර තල්පිටිය, පානදුර n$58 1998.10.02
140 සී/ස තන්තිරිමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර කුසුම්සිරි, හිරණ පාර, තන්තිරිමුල්ල, පානදුර l$820 1986.09.19
141 සී/ස කෙසෙල්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර ශ්‍රියා මාවත, කෙසෙල්වත්ත, පානදුර iS$1600 1934.03.23
142 සී/ස බෙක්කේගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර අමුබලන්දූව පාර, බෙක්කේගම, පානදුර l$800 1986.10.22
143 සී/ස මොල්ලිගොඩ මධ්‍යම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර පිරිවෙන පාර, මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව iS$120 1934.03.24
144 සී/ස මොරවින්න ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර අංක 360, කවිරාජ මාවත, මොරවින්න, පානදුර l$868 1986.09.16
145 සී/ස හොරේතුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර හොරේතුඩුව, මොරටුව l$844 1986.09.16
146 සී/ස සාරික්කාලිමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර තන්සලා පාර, සරික්කාලමුල්ල, බණ්ඩාරගම fla$t,a$405
147 සී/ස වලාන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 05, වලාන, පානදුර fla$t,a$122 1955.05.17
148 සී/ස වලපල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 83, ඩයස් පෙදෙස, වලපල l$930 1990.06.25
149 සී/ස වාද්දුව නගර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර ගාලුපාර, වාද්දුව l$642 1977.08.23
150 සී/ස වාදුදුව කුළගණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 02, වෙරළ පාර, වාද්දුව is$339 1939.01.10
151 සී/ස වෑකඩ නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර හොරණ පාර, වෑකඩ, පානදුර iS$54 1933.03.30
152 සී/ස වෑකඩ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර අංක 81, හොරණ පාර, වෑකඩ, පානදුර l$850 1987.02.28
153 සී/ස වෑකඩ මධ්‍යම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර ශ්‍රී සුගලනන්ද මාවත, වෑකඩ, පානදුර fla$t,a$361 1961.03.23
154 සී/ස නැගෙනහිර මහ වාද්දුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර සෝබිත මාවත, නැගෙනහිර මහ වාද්දුව, වාද්දුව fla$t,a$409 1963.01.28
155 සී/ස කළුදෑවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර 302, සමගි මාවත, පානදුර fla$t,a$206 1957.08.15
156 සී/ස කන්දඋඩවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර 44, කන්ද උඩවත්ත, මැලෑගම, වාද්දුව nm$l$69 1999.07.26
157 සී/ස කිරිබේරිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර සදැල්ල, කිරිබේරිය, පානදුර nm$l$132 2007.07.03
158 සී/ස පල්ලිමුල්ල ගොරකපොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 301, ගාලු පාර, ගොරකපොල, පානදුර nm$Wm$l$51 1997.08.21
159 සී/ස පානදුර මද්‍යම සමුපකාර බැංකුව කළුතර පානදුර නො 24, ගුණානන්ද පාර, පානදුර fla$t,a$166 1956.08.03
160 සී/ස පානදුර මධ්‍යම ස.ණ.ස. බැංකුව කළුතර පානදුර නො 15, දුම්රියපල පාර, පානදුර l$980 1993.03.24
161 සී/ස පරත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 06, කන්දවිහාර පාර, පරත්ත, කෙසෙල්වත්ත nm$l$80 2001.03.19
162 සී/ස පිංවත්ත ශ්‍රී සුගතඥාණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර අංක 06, උපෝසථාරාම පාර, පිංවත්ත, පානදුර nm$l 149 2009.05.29
163 සී/ස බටහිර මහ වාද්දුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර වෙරළ පාර, වාද්දුව is$262 1937.11.05
164 සී/ස දිබ්බැද්ද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර දිබ්බැද්ද, පානදුර iS$1679 1949.12.30
165 සී/ස මාලමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර මාලමුල්ල, අළුබොමුල්ල l$794 1986.06.05
166 සී/ස මැලෑගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 28, තිලකමධු, මොරොන්තුඩුව පාර, මැලෑගම, වාද්දුව nm$l$144 2008.09.06
167 සී/ස උතුරු තලපත්පිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර අංක 86, මැද පාර, උතුරු තල්පිටිය l$979
168 සී/ස උඩහමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර නො 195, සොමානන්ද මාවත, ගඟල, පානදුර nm$l$115 2004.09.22
169 සී/ස හබරලගහලන්ද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර 34, එල්.ආර්.ඩී. හබරලගහලන්ද පාර, වාද්දුව nm$l$121 2005.09.07
170 සී/ස හිරණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර හිරණ, පානදුර l$430 1927.09.07
171 සී/ස ගල්තුඩේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර 237, ඉදිගහ, තොටුපල පාර, පානදුර nm$l$75 2000.05.26
172 සී/ර ගොරකාන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර ධම්මානන්ද මාවත, ගොරකාන, මොරටුව l$819 1986.11.21
173 සී/ර ප්‍රංචිදෙනිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර පානදුර පාසල් මාවත, කුරුප්පු මුල්ල, පානදුර l$52 1997.09.24
174 සී/ස ගුරුගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය ගුරුගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ fla$t,a$385 1961.12.31
175 සී/ස ගැටකොස්සාව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය ගැටකොස්සාව, හඳපාන්ගොඩ fla$t,a$431 1963.12.26
176 සී/ස ඉමගිර මහ ඉංගිරිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය මහ ඉංගිරිය, ඉංගිරිය l$817 ta 1986.11.18
177 සී/ස කෝම්පේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය කෝම්පේ, හඳපාන්ගොඩ fla$t,a$11 1952.02.28
178 සී/ස කොටිගල කුරණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය කොටිගල, හඳපාන්ගොඩ iS$886 1931.12.11
179 සී/ස මෙනේරිගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය මෙනේරිගම, හඳපාන්ගොඩ iS$437 1940.09.09
180 සී/ස කැකුලදොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය කැකුලාදොල, බටුගම්පොල fla$t,a$119 1955.04.25
181 සී/ස මගුරුවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය මගුරුවල, පෝරුවාදණ්ඩ
182 සී/ස මාපුටුගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය ගර්ටන්වත්ත, මාපුටුගල, පෝරුවාදණ්ඩ nm$l$164 41540
183 සී/ස ඌරුගල නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය ඌරුගල, ඉංගිරිය fla$t,a$120 1955.04.25
184 සී/ස හදපාන්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය හඳපාන්ගොඩ iS$230 1937.04.24
185 සී/ස හදපාන්ගොඩ නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය පොල්හේන, තිරිගල, හඳපාන්ගොඩ l$670 1983.06.06
186 සී/ස හදපාන්ගොඩ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය කොස්හේන පාර, හඳපාන්ගොඩ fla$t,a$02 1957.12.06
187 සී/ස හදපාන්ගොඩ දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය පන්සල පාර, හඳපාන්ගොඩ fla$t,a$182 1991.08.09
188 සී/ස හදපාන්ගොඩ උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය හඳපාන්ගොඩ fla$t,a$138 1937.04.08
189 සී/ර වාටර්ලෑන්ඩ් ජනපද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය වෝටර්ලෑන්ඩ් ජනපදය, බොරළුගොඩ, පෝරුවාදණ්ඩ l$849 1987.09.19
190 සී/ර කොටිගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය කොටිගල, හඳපාන්ගොඩ nm$l$Wm$8 1994.11.21
191 සී/ර නම්බපාන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය නම්බපාන, හඳපාන්ගොඩ iS$252 1937.07.24
192 සී/ර කැකුලලිය ජනපද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය කැකුලලිය, පෝරුවාදණ්ඩ l$776 1986.09.27
193 සී/ර කැකුලදොළ නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය 41/3, කැන්දගොල්ල, කැකුලදොල, බටුගම්පොල nm$l$111
194 සී/ර පැලපිටිගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය පැලපිටිගොඩ fyd$03 1992.12.10
195 සී/ර බටුගම්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය බටුගම්පල, හඳපාන්ගොඩ iS$1696 1950.07.25
196 සී/ර දඹර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය දඹර, පුහුවල, මීගහපලාත l$707 1956.07.15
197 සී/ර රත්මල්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය රත්මල්ගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ l$705 1986.07.15
198 සී/ර ඌරුගල මඩකඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර ඉංගිරිය ඌරුගල, ඉංගිරිය fla$699 1986.07.08
199 සී/ස ගිරිකොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත ගිරිකොල, අගලවත්ත iS$590 1929.10.21
200 සී/ස කළුගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත කළුගල, කුරුළුබැද්ද nm$l$141 2008.02.25
201 සී/ස පින්නගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත පින්නගොඩ, අගලවත්ත l$721 1986.06.08
202 සී/ස පිඹුර නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත පිඹුර, අලලවත්ත l$789 1986.10.14
203 සී/ස දාපිලිගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත දාපාලිගොඩ, අගලවත්ත l$688 1986.03.21
204 සී/ස රත්මගේ එකමුතු ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත පොල්වත්තේවෙල, රත්මලේ, පොල්ගම්පොල l$951 1990.11.14
205 සී/ස ඹ්මන්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත ඹ්මන්ත, අගලවත්ත l$734 1986.07.22
206 සී/ස අගලවත්ත වි.සේ.ස. සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත ලියනගෙදර, අගලවත්ත l$681 1985.09.22
207 සී/ස අගලවත්ත රබර් පර්යේෂණායතන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත fla$t,a$507 1967.11.19
208 සී/ස අත්වැල්තොට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත අත්වාල්පිටිය, මොරපිටිය nm$l$154 2009.12.18
209 සී/ර ලත්පඳුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත තුෂගල්ල, බෙල්ලන l$722 1986.07.22
210 සී/ර තිනියාවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත තිනියාවල l$829 1986.11.27
211 සී/ර පොල්ගම්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත ලපල්ලිගොඩ, පොල්ගම්පොල iS$62 1933.04.03
212 සී/ර බෙල්ලන නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත බෙල්ලන l$799 1986.10.22
213 සී/ර වදුරබ්බ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් පාර, වඳරබ්බ, අගලවත්ත nm$l$73 2000.03.31
214 සී/ර කළුපහන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත මහ කළුපහන, මතුගම l$735 1986.07.22
215 සී/ර කුරුපිට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත පොල්ගම්පල fla$720 21329
216 සී/ර කිරිමැටියවල බොරොළුගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත කිරිමැටියාවල, හැඩිගල්ල ජනපදය l$810 1986.10.29
217 සී/ර පැලවත්ත නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත පැලවත්ත නැගෙනහිර, පැලවත්ත l$859 1987.05.21
218 සී/ර මිණිකන්දල අළුත්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත මිදලන, බොරපිටිය, බෙල්ලන iS$258 1934.06.16
219 සී/ර දිග්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත දිග්ගොඩ, බදුරලිය nm$Wm$l$33 1996.04.08
220 සී/ර මාකස්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත මාකස්වත්ත, අගලවත්ත l$690 1986.06.26
221 සී/ර හෑලඹ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත හෑලඹ, අගලවත්ත nm$l$79 2001.03.13
222 සී/ර හැඩිගල්ල ජනපද ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර අගලවත්ත වේවැල්කැටිය, පන්සල පාර, හැඩිගල්ල ජනපදය l$738 1986.07.22
223 සී/ස ගුංගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය බැල්ලන්තුඩාව, බණ්ඩාරගම l$795 1980.10.14
224 සී/ස පැල්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය පැල්පොල, පරගස්තොට l$963 1991.02.29
225 සී/ස පරගස්තොට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය පරගස්තොට l$841 1986.12.17
226 සී/ස මාදම්පෙ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය මාදම්පේ, හල්තොට l$683 1985.10.20
227 සී/ස මිල්ලනිය ප්‍රා.ලේ.ග්‍රා.නි. ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මිල්ලනිය nm$l$96
228 සී/ස මිල්ලනිය ධර්මවිජය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය ශ්‍රී දේවරක්ෂිතාරාමය, මිල්ලනිය l$674 1984.09.30
229 සී/ස හල්තොට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය ෆොන්සේකා පාර, හල්තොට l$833 1986.11.24
230 සී/ර ලබුගමුව පෙතිගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය ලබුගම, හල්තොට l$778 1986.09.26
231 සී/ර ඉඹුලහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය ඉඹුලහේන, පරගස්තොට n$03 1982.02.21
232 සී/ර යාගල වෙනිවැල්පිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය වෙනිවඅල්පිටිය, යාලගල, හල්තොට l$793 1986.10.14
233 සී/ර කැන්නන්තුඩාව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය කැන්නන්තුඩාව, හල්තොට l$742 1986.07.28
234 සී/ර පනාපේ කැටාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව, මිල්ලනිය fla$t,a$147 1955.12.10
235 සී/ර බටගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය බටගොඩ, ගල්පාත l$959 1981.02.18
236 සී/ර අරකාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මිල්ලනිය අරකාගොඩ, මිල්ලනිය l$840 1986.12.17
237 සී/ස ගල්තුඩේ වැවිට යටියන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම මහා විහාරය, ගල්තුඩේ, බණ්ඩාරගම l$832 1986.11.27
238 සී/ස ගම්මන්පිල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම ගම්මන්පිල, බණ්ඩාරගම l$743 1986.07.28
239 සී/ස හේනේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම හේන්ගොඩ, බණ්ඩාරගම fla$t,a$414 1963.06.03
240 සී/ස විදාගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම 206 බී, මෛත්‍රී පාර, වීදාගම, බණ්ඩාරගම la$875 1987.09.28
241 සී/ස නිවුඩාව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම නො 82, නිවුඩාව පාර, අරුග්ගොඩ, අළුබෝමුල්ල nm$Wm$l$27 1995.11.29
242 සී/ස කුඩා අරුක්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම 453 සී, කුඩා අරුග්ගොඩ, අළුබෝමුල්ල l$852 1987.01.21
243 සී/ස කිදේපිටිය නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම වැල්මිල්ල හන්දිය fla$t,a 201 1957.08.26
244 සී/ස කිදේපිටිය බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම කිදෙල්පිටිය හන්දිය, වැල්මිල්ල හන්දිය is $440 1940.10.10
245 සී/ස පමුණුගම ඉඹුල්ලිහ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම දියකඩිත්තවත්ත, හොරණ පාර, අළුබෝමුල්ල iS$145 1934.04.30
246 සී/ර බටහිර වල්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම මෛත්‍රී මාවත, වල්ගම, වැල්මිල්ල හංදිය nm$l$124 2006.05.15
247 සී/ස බන්ඩාරගම නගර ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම 7/47, හොරණ පාර, පොල්වත්ත, බණ්ඩාරගම n$02 1992.04.01
248 සී/ස බන්ඩාරගම කඹුරුගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම නො 19, කඹුරුගොඩ, බණ්ඩාරගම l$781 1986.09.26
249 සී/ස බන්ඩාරගම ප්‍රා.දේ.නි. ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, බණ්ඩාරගම n$05 1993.12.31
250 සී/ස බමුනුමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම බමුණුමුල්ල, බණ්ඩාරගම l$826 1986.11.27
251 සී/ස රයිගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම රයිලම, බණ්ඩාරගම l$779 1986.09.26
252 සී/ස මහවිල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම 130/1, හොරණ පාර, මහවිල l$865 1987.07.13
253 සී/ස අළුත්ගම මැදගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම අළුත්ගම මැදගම සණස කාර්යාලය, අළුත්ගම කනිටු විදුහල, අළුත්ගම iS$132 1979.10.09
254 සී/ස අළුබෝමුල්ල බටදොඹතුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම නො237, මහ ගෙදර වත්ත, අළුබොමුල්ල nm$Wm$l$14 1995.04.04
255 සී/ස අළුබෝමුල්ල දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම නො 400 ඒ, සණස ගොඩනැගිල්ල, ගංගාරිම පාර, අළුබෝමුල්ල l$672 1984.02.27
256 සී/ර කොතලාවල රසුල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම කුඹුක පාර, කොතලාවල, බණ්ඩාරගම nm$l$71 2000.01.21
257 සී/ර කොලමැදිරිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම කොළමැදිරිය, අළුත්පාර, බන්ඩාරගම fla$t,a$112 1955.02.02
258 සී/ර මාදුපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම මාදුපිටිය, පානදුර fla$t,a$168 1956.08.29
259 සී/ර වල්ගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම වල්ගම, බණ්ඩාරගම fla$t,a$363 1961.05.24
260 සී/ර පිංවල වදුරාමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම 198, කිරිබේරිය පාර, වදුරාමුල්ල l$429 1940.04.30
261 සී/ර රඹුක්කන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම රඹුක්කන, බණ්ඩාරගම l$827 1986.11.27
262 සී/ර රඹුක්කන කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම රඹුක්කන, බණ්ඩාරගම fla$t,a$14 1952.06.16
263 සී/ර මහ බෙල්ලන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම මහබෙල්ලන, මහවත්ත, බණ්ඩාරගම iS$415 1927.07.19
264 සී/ර මහ අළුබෝමුල්ල මධ්‍යම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම මධ්‍යම අළුබෝමුල්ල සණස ගොඩනැගිල්ල, බෟණඩාරගම fla$t,a$333 1994.09.11
265 සී/ර අළුබෝමුල්ල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බණ්ඩාරගම 70 ඒ, අරියවත්ත, අළුබෝමුල්ල, බණ්ඩාරගම l$877 1987.10.28
266 සී/ස වැලිපැන්න බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම පාසැල් හන්දිය, වැලිපැන්න l$736 1986.07.22
267 සී/ස ගුරුදල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ගුරුදල, මතුගම nm$l$156 2011.04.04
268 සී/ස තුඩුගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම තුඩුගල, දොඩන්ගොඩ iS$116 1969.01.31
269 සී/ස ඉහළ නෑබඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම 425, මතුගම පාර, නෑබඩ
270 සී/ස ලෙව්වන්දූව නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ලෙච්චන්දූව, වැලිපැන්න l$761 1986.09.16
271 සී/ස ලෙව්වන්දූව බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ලෙච්චන්දූව, වැලිපැන්න fla$t,a$195 1957.03.11
272 සී/ස කොලැහැගඩ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම කොලැහැකඩ, නවුන්තුඩුව nm$l$104 2002.12.18
273 සී/ස පේරලස්හංදිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම හොරවල, වැලිපැන්න iS$212 1937.01.26
274 සී/ස දොඩම්ගොඩ හොරලස්මුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම හොරගසුමුල්ල, දොඩන්ගොඩ fla$t,a$510 1968.12.05
275 සී/ස දොඩම්ගොම නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම දික්හේන, දොඩන්ගොඩ iS$169 1934.12.15
276 සී/ස දොඩම්ගොඩ දෙමටගහවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම දෙමටගහවත්ත, දොඩන්ගොඩ fla$t,a$337 1959.07.20
277 සී/ස හොරවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම කටුවාලගොඩ, වැලිපැන්න l$288 1925.06.25
278 සී/ස යටදොලවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම කළුතර පාර, යටදොල වත්ත, මතුගම fla$t,a$191 1957.03.05
279 සී/ස සිරිකදුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම සිරිකඳුර පාර, නව ජනපදය, මතුගම l$987 1991.07.04
280 සී/ස වලගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම පැපොල්ගහවත්ත, වලගෙදර iS$99 1933.10.30
281 සී/ස වැත්තෑව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම වෑත්තෑව මතුගම iS$422 1944.04.29
282 සී/ස කළුතර බෝපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම බෝපිටිය, මතුගම iS$74 1933.04.17
283 සී/ස කීරන්තිඩිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම කීරත්තිඩිය, නවුත්තුඩුව l$871 1987.09.04
284 සී/ස පාන්තිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම වැලිමානාන, පාත්තිය, මතුගම l$786 1986.10.14
285 සී/ස ප්‍රස්සලමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම පුස්සලමුල්ල, කාලවිල, තීරන්කිඩිය l$884 1988.04.25
286 සී/ස පහළ නෑබඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම අංක 09, රජයේ නිවාස, පහළ නෑබඩ, නෑබඩ iS$354 1943.05.10
287 සී/ස බදුගම නව නගර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම නව නගරය, බඳගම, මතුගම nm$Wm$l$23 1995.10.19
288 සී/ස ඹෟවිටිගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ඕවිටිගල, මතුගම iS$61 1933.04.10
289 සී/ස ඹෟවිටිගල බදුගමස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ඕවිටිගල, මතුගම iS$1511 1944.05.13
290 සී/ස අළුත්ගම්ගොඩ නවුත්තුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම අළුත්ගම්ගොඩ, නවුත්තුඩුව l$725 1986.07.22
291 සී/ර තුඩුගල කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම තුඩුගල, දොඩම්ගොඩ fla$t,a$499 1964.12.15
292 සී/ර ඉදිගස්තුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ඉදිගස්තුඩුව, මීගම, දර්ගානගරය iS$757 1986.09.16
293 සී/ර තෙබුවන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම නො 119, කෙලින් වීදිය, තෙඹුවන l$1004 1991.12.18
294 සී/ර දොඩම්ගොඩ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම මහගොඩ, දොඩන්ගොඩ l$878 1987.11.02
295 සී/ර හේනේගම නාරවිල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම නාරවිල, මතුගම l$723 1986.07.22
296 සී/ර සපුගහවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම සපුගහවත්ත, දොඩන්ගොඩ l$746 1986.08.06
297 සී/ර වඩුගම නෑහින්න ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම වඩුගම, නෑහින්න iS$100 1933.10.30
298 සී/ර කඩුගහහේන දියගලහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම අගලවත්ත පාර, කටුගහහේන, නවුත්තුඩුව nm$l$70 2000.01.26
299 සී/ර කරම්පෑතර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ගොරකදූව, බෝපිටිය, මතුගම l$785 1986.10.14
300 සී/ර මතුගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම 255, කළුතර පාර, පාන්තිය, මතුගම iS$40 1933.11.30
301 සී/ර උතුරු දොඩම්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම හීනගස්මානාන, දොඩම්ගොඩ fla$t,a$374 1961.11.11
302 සී/ර ඇලධූව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම ඇලදූව, පයාගල l$766 1986.09.16
303 සී/ස ඉද්දගොඩ එකමුත් ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර මතුගම රන්වලාගලකන්ද පාර, ඉද්දගොඩ,මතුගම බප/ක/160 2012.10.03
304 සී/ස ගංගොඩවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල පොලේගොඩ, මහගම l$562 1973.02.26
305 සී/ස මෝල්කාව පරගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල l$728
306 සී/ස යහලවත්ත බෝතලේගංගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල බෝතලේගම, බුලත්සිංහල nm$l$161 2012.12.03
307 සී/ස කුඩලිගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල කුඩලිගම, නෑබොඩ iS$128 1934.01.23
308 සී/ස පහළ වෙල්ගම උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල අතුර, බුලත්සිංහල l$863 1987.07.01
309 සී/ස දකුණු මහගම කුළගණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල පොලේගොඩ, මහගම iS$757 1930.11.30
310 සී/ස දියකඩුව ගැමුණු ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල දියකඩුව, මහගම nm$l$97 2002.05.29
311 සී/ස දියකඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල දියකඩුව, මහගම fla$t,a$367 1961.08.30
312 සී/ස මහගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල පොලේගොඩ, මහගම fla$t,a$407 1962.10.22
313 සී/ස උතුරු මහගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල දෙමෝදරවත්ත, මහගම iS$64 1932.10.31
314 සී/ස උතුරු මහගම කුළගණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල උතුරු මහගම, මහගම iS$32 1932.10.31
315 සී/ස අක්ස්වැලි වතුසේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල මෝල්කාව හන්දිය, මෝල්කාව nq$03 1992.11.23
316 සී/ස උදටියාවල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල පොලේගොඩ, මහගම l$326 1958.12.31
317 සී/ස අමරදගදර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල අමරගෙදර, බුලත්සිංහල fla$t,a$227 1958.06.26
318 සී/ස හල්වතුර ඉසුරු ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල හල්වතුර, බුලත්සිංහල nm$l$109 2003.08.05
319 සී/ර රැටියල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල රැටියල, ගොවින්න nq$02 1992.10.26
320 සී/ර ඉම්මිල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල ඉම්මිල්ල, මතුගම fla$t,a$17 1952.08.11
321 සී/ර ඉහල නාරගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල ඉහල නාරගල, ගෝවින්න l$773 1986.09.23
322 සී/ර ගෝවින්න ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල වෙරළුගස්තොටුපල පාර, ගෝවින්න l$816 1986.11.18
323 සී/ර කොබවක ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල කොබවක, බුලත්සිංහල l$718 1986.07.22
324 සී/ර බෝතලේගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල බෝතලේගම, බුලත්සිංහල l$771 1986.09.23
325 සී/ර යටගම්පිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල යටගම්පිටිය, බුලත්සිංහල l$814 1986.11.10
326 සී/ර කළුමලේ වතුසේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල කල්ළුමලේවත්ත, බුලත්සිංහල nm$l$61 1998.11.20
327 සී/ර පහල නාරගල දේවමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල පහළ නාරගල, ගෝවින්න iS$488 1941.04.30
328 සී/ර බුලත්සිංහල දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල බුලත්සිංහල දකුණ, බුලත්සිංහල l$777 1986.09.26
329 සී/ර දිවලකඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර බුලත්සිංහල දිවලකඩ, බුලත්සිංහල nq$05 1993.02.18
330 සී/ස ගම්මන කරපාගල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට ගොරකදුව, යගිරල l$694 1986.06.26
331 සී/ස ඉත්තෑපාන එකමුතු ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට අත්තදස්සී මාවත, ඉත්තෑපාන l$113 2004.02.25
332 සී/ස බෝතලාව ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට කුම්භදූව, මීගහතැන්න l$691 1986.06.26
333 සී/ස වලල්ලාවිට ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට වලල්ලාවිට l$692 31589
334 සී/ස පරෙයිගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට කුඩා මතුගම, පරෙයිගම l$855 1987.02.27
335 සී/ස පන්නිල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට පන්නිල, ඉත්තෑපාන මතුගම හරහා වැලිපැන්න l$693 1986.06.26
336 සී/ස මීගහතැන්න ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට මීගහතැන්න l$730 1986.07.22
337 සී/ර ගලතර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට ගලතර, ඉත්තෑපාන cS$73 1942.04.20
338 සී/ර ඉහළ හේවැස්ස ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට ඉහල හේවෙස්ස, පිටිගල l$825 1986.11.27
339 සී/ර යවිටපාත සිංහරාජ උදයානයේ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට යට්ටපාත l$ 751 1986.08.13
340 සී/ර පැලවත්ත බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට පැලවත්ත iS$854 1987.02.23
341 සී/ර පරෙයිගම ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට පහළවෙල, පරෙයිගම iS$412 1940.03.28
342 සී/ර පහළ හේවෙස්ස ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට පහළ හෙවෙස්ස, මතුගම l$724 1986.07.22
343 සී/ර මාකලන්දාව මගුරුමස්විල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට මාකලන්දාව, වලල්ලාවිට l$759 1986.09.16
344 සී/ර ඌරගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට ඌරගොඩ, වැල්පැන්න l$726 1986’07’22
345 සී/ර හල්වල ස.ණ.ස. සමිතිය කළුතර වලල්ලාවිට මතුගම හරහා, හල්වල iS$ 352 1939.02.16
කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කය ස.ණ.ස. සමිති
1 සී/ර කළුබෝවිල නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ දෙහිවල 4, ද ෆීල්ඩ් මාවත, කොහුවල ලි.175 1935.02.02
2 සී/ස අත්තිඩිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ දෙහිවල 9/4, පන්සල පාර, අත්තිඩිය, දෙහිවල ලි.1870 1952.04.08
3 සී/ස රත්මලාන ගල්කිස්ස ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන ගාලු පාර, රත්මලාන 2838 1990.06.19
4 සී/ස නැදිමාල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 17/ඒ, රූපසිංහ පාර, නැදිමාල, දෙහිවල සමු/4 1993.12.15
5 සී/ස උද්‍යාන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 255/5/13, සමන් මාවත, නැදිමාල, දෙහිවල බප/කො/2 1995.02.03
6 සී/ස දෙහිවල ගල්වල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 89, ගල්වල පාර, පුන්‍යවර්ධනාරාමය, දෙහිවල බප/කො/39 1997.07.07
7 සී/ස දෙහිවල නාගරික ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 52/ඒ, මධ්‍යම වෙළඳ සංකිර්ණය, 1 මහල, දුම්රියපල පාර, දෙහිවල බප/කො/58 1998.04.30
8 සී/ස වටරප්පල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 82/12, තිසරණ මාවත, පීරිස් පාර, ගල්කිස්ස බප/කො/75 1999.05.28
9 සී/ස සරණංකර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 94/1, සරණංකර පාර, දෙහිවල බප/කො/81 1999.12.14
10 සී/ස හත්බෝධිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 90, රෝහල පාර, කළුබෝවිල, දෙහිවල බප/කො/86 2000.05.10
11 සී/ස නැගෙනහිර කවුඩාන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 38/24, විජේරාජ මාවත, නිකපෙ, දෙහිවල බප/කො/91 2000.11.29
12 සී/ස ටෙම්පලර් පාර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 68/ඒ, ටෙම්පලර් පාර, ගල්කිස්ස බප/කො/93 2001.1.26
13 සී/ස ද. රත්මලාන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 42/5, සිල්වෙස්ටර් පාර, රත්මලාන බප/කො/118 2005.03.30
14 සී/ස මල්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ රත්මලාන 31/බී, මල්වත්ත පාර, දෙහිවල බප/කො/140 2007.03.07
15 සී/ස කොළඹ දිස්ත්‍රික් ධීවර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ සමුපකාර සමිතිය කොළඹ දෙහිවල මධ්‍යම වෙළඳ සංකිර්ණය, 2 මහල, දෙහිවල දෙ.රත්.සමූ. 02 1992.10.01
16 සී/ස ගොඩිගමුව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම පිළියන්දල, ගොඩිගමුව, මහරගම සී.38 1933.03.20
17 සී/ස ගංගොඩවිල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 699, හයිලෙවල් පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ සී.2660 1981.11.09
18 සී/ස පන්නිපිටිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 38,ආනන්ද මෛත්‍රිය මාවත, මහරගම සී.2687 1985.09.05
19 සී/ස උඩහමුල්ල නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 38, මාදිවෙල පාර, ඇඹුල්දෙණිය, නුගේගොඩ බප.කො.28 1997.07.20
20 සී/ස උඩහමුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 15/6, සමුපකාර මාවත, තලපත්පිටිය පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ සී.477 1941.03.31
21 සී/ස මිරිහාන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 35, එක්වත්ත පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ සී.2683 1985.07.03
22 සී/ස මහරගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 45/7, දුම්රිය මාවත, මහරගම 2435 1971.01.27
23 සී/ර නාවින්න ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 418/1, හයිලෙවල් පාර, මහරගම සී.2783 1987.07.23
24 සී/ස ගොඩිගමුව දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 1, සාධු මාවත, මහරගම සී.379 1939.04.29
25 සී/ර පන්නිපිටිය උතුර දඹහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 800/4, ප්‍රගති මාවත, පන්නිපිටිය කො.මහ.01 1992.09.18
26 සී/ර උඩහමුල්ල සමගි මාවත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 407/24/බී, සමගි මාවත, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ සී.2918 1992.01.22
27 සී/ස බෝගහවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 325/14, බෝගහවත්ත, පන්නිපිටිය සී.2667 1982.08.03
28 සී/ර පන්නිපිටිය දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 32/1, පරණ පාර, පන්නිපිටිය බප.කො.15 1996.04.24
29 සී/ස 528/ඒ දඹහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 236/1, දඹහේන පාර, මහරගම බප.කො.131 2006.05.29
30 සී/ස රුක්මල්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 167/6,රුක්මලේ ,පන්නිපිටිය. සී.1716 1950.11.22
31 සී/ස පොල්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම පොල්වත්ත, පන්නිපිටිය බප/කො/122 2005.01.23
32 සී/ස මාදිවෙල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 365, තලවතුගොඩ පාර, මාදිවෙල, පිටකෝට්ටේ සී.2723 1986.07.16
33 සී/ස කලල්ගොඩ තලවතුගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම සංදීපා ශාලාව, පාසල් මාවත, පන්නිපිටිය සී.2009 1955.11.24
34 සී/ර උතුරු මිරිහාන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 134, රජමහා විහාර මාවත, මිරිහාන, කෝට්ටේ සී.2833 1990.03.12
35 සී/ස මහරගම නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 275/2/ඒ, 5 වන පටුමග, චන්දන උද්‍යානය, මහරගම බප.කො.95 2001.04.06
36 සී/ස පතිරගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 2/බී/5, 1 පටුමග, සමාජ පාර, මහරගම බප.කො.49 1997.12.12
37 සී/ස කොට්ටාව දකුණ කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 507/2/ඒ, පරණ පාර, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය සී.2055 1957.05.16
38 සී/ර කොට්ටාව කුල සෙවණ මාවත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 693/03, කුල සෙවණ මාවත, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය කො.මහ.03 1993.12.30
39 සී/ස ගොඩිගමුව උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම බොරලැස්ගමුව බප/කො/136 2006.11.15
40 සී/ස පොල්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම පොල්වත්ත, පන්නිපිටිය කො.122 2005.11.23
41 සී/ස කොට්ටාව බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම කොට්ටාව, පන්නිපිටිය බප.කො.112 2004.02.11
42 සී/ර සිරි පැරකුම්පුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 368, පිටකෝට්ටේ, කෝට්ටේ සී.2801 1988.12.23
43 සී/ස දෙපානම පොල්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 100,දෙපානම ,පන්නිපිටිය. සී.2674 1984.05.30
44 සී/ස කොට්ටාව උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 1140/1, ලියනගොඩ පාර, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය සී.197 1938.09.21
45 සී/ස ගංගොඩවිල දකුණ බී ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම 43/9, වලව්වත්ත පාර, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ සී.2805 1989.08.02
46 සී/ස ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල සමුපකාර සමිතිය කොළඹ මහරගම ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ 2365 1985.12.10
47 සී/ස කොළඹ දිස්ත්‍රික් ස.ණ.ස. සංගම් සේවක සමිතිය කොළඹ මහරගම 220/1, හයිලෙවල් පාර, වත්තේගෙදර, මහරගම කො/මහ/2 1992.10.23
48 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මහරගම නාවින්න, මහරගම බප.කො.83 2000.03.20
49 සී/ස ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන සමුපකාර සමිතිය කොළඹ මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, හයිලෙවල් පාර, මහරගම බප.කො.73 1999.04.27
50 සී/ස කොළඹ දිස්ත්‍රික් ජාතික තරුණ සේවා සමුපකාර සමිතිය කොළඹ මහරගම කොළඹ දිස්ත්‍රික් ජාතික තරුණ සේවා සභාව, හයිලෙවල් පාර, මහරගම 2682 1985.07.02
51 සී/ස කලපලුවාව ජනාභිවෘද්ධි ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ කලපලුවාව, රාජගිරිය 46 2014.06.08
52 සී/ස තලංගම උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 574/3/ඒ, මුත්තෙට්ටුවගොඩ පාර, තලංගම උතුර, මාලඹේ, බත්තරමුල්ල සී.2889 1991.07.23
53 සී/ර පොතු අරාව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 104/සී, තලංගම උතුර, මාලඹේ කෙ.කඩු 07 1993.12.12
54 සී/ස උතුරු තලංගම කොස්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 253/3, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල කො/සමු/5 1992.09.15
55 සී/ස ජයවඩනගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 3/සී/46, ජයවඩනගම, බත්තරමුල්ල බප.කො.52 1998.03.04
56 සී/ස පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩල සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 9/428, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල 2525 1974.01.24
57 සී/ර වික්‍රමසිංහපුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 424, බත්තරමුල්ල පාර, තලවතුගොඩ කො.කඩු. 02 1992.03.14
58 සී/ර වල්පොල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ උතුරු වල්පොල, මුල්ලේරියාව නව නගරය කො.කඩු. 01 1992.03.14
59 සී/ස දකුණු තලංගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ මාලඹේ 776/8, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල සී. 59 1966.07.11
60 සී/ස පොරේ ජනෝදාන සංවර්ධන සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 94, බොරැල්ල පාර, අතුරුගිරිය බප/කො/සමු175 2013.07.05
61 සී/ර අතුරුගිරිය නාගරික ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 186/2,ජය මාවත, අතුරුගිරිය සී.2762 1986.07.28
62 සී/ස අතුරුගිරිය දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 474/, හෝමාගම පාර, අතුරුගිරිය සී.2776 1985.09.01
63 සී/ස බෝමිරිය උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල ගනේවත්ත, බෝමිරිය, කඩුවෙල සී. 370 1938.01.25
64 සී/ර නැගෙනහිර මාලඹේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල මිහිඳු මාවත, නැගෙනහිර මාලඹේ, මාලඹේ සී.2890 1991.09.23
65 සී/ස බෝමිරිය පහළ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල කරල්ගහහේන පාර, පහළ බෝමිරිය, කඩුවෙල සී. 804 1936.03.12
66 සී/ර මහදෙණිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 465, වැලිවිට, කඩුවෙල බප/කො/164 2010.11.08
67 සී/ස හෝකන්දර උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල හෝකන්දර උතුර, හෝකන්දර සී. 320 1938.09.29
68 සී/ර රණාල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල රණාල සී.2797 1972.09.24
69 සී/ස හෝකන්දර දකු ප්‍රගති ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 242/ඒ, තලවතුගොඩ පාර, හෝකන්දර සී.2788 1987.07.13
70 සී/ස වැලිවිට මාලඹේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 231/2/ඒ, කඩුවෙල පාර, පිට්ටුගල, මාලඹේ 2736 1986.07.07
71 සී/ස හොරහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල හොරහේන, හෝකන්දර සී. 374 1939.04.13
72 සී/ර ඔරුවල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල කඩුවෙල පාර, ඔරුවල , අතුරුගිරිය සී. 1872 1952.05.13
73 සී/ස පෝරේ බටහිර ප්‍රගතිශීලී ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 127/ඩී, ආනන්ද මෙන්ඩිස් මාවත, පෝරේ, අතුරුගිරිය සී. 240 1950.03.13
74 සී/ස කොතලාවල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල කොතලාවල, කඩුවෙල සී. 408 1929.03.01
75 සී/ස මැදමණ්ඩිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 539/4, පුලිංගහවත්ත දැඩිගමුව බ.ප. කො. 74 1999.5.28
76 සී/ස හෝකන්දර දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 26/2/සී, දකුණු හෝකන්දර, වේරගල මාවත, හෝකන්දර 2781 1987.07.13
77 සී/ස මාලඹේ බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල අතුරුගිරිය පාර, මාලඹේ සී. 408 1927.07.03
78 සී/ස වැලිහිඳ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 489/ඒ, වැලිහිඳ, කඩුවෙල බ.ප. කො. 106 2002.08.14
79 සී/ස කොරතොට ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කඩුවෙල 237/1, කොරතොට, කඩුවෙල සී.2711 1986.06.09
80 සී/ස හෝමාගම වි.සේ.ස. සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම හෝමාගම සී.2862 1990.11.01
81 සී/ර හිරිපිටිය, නියඳගල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 41/1/ඒ, නියඳගල, පන්නිපිටිය c2749 1986.07.23
82 සී/ස හබරකඩ මධ්‍යම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 236/බී, රණාල පාර, හබරකඩ, හෝමාගම සී.2153 1988.04.18
83 සී/ස බටහිර කහතුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම ශ්‍රී සුමන මාවත, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට සී.1709 1950.09.15
84 සී/ස කිරිවත්තුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 252/15, සූරිය උයන, හොරණ පාර, කිරිවත්තුඩුව සී.970 1943.07.11
85 සී/ස කුඩමාදූව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම කුඩමාදූව, සිද්ධමුල්ල සී.2758 1986.07.22
86 සී/ස කිරිගම්පමුණුව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම කිරිගම්පමුණුව, පොල්ගස්ඕවිට සී.1014 1943.09.25
87 සී/ර කුරුගල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක 44, කුරුගල, පාදුක්ක 2757 1986.07.22
88 සී/ස බටහිර හොරගල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක බටහිර හොරගල, පාදුක්ක 2788 1987.11.19
89 සී/ස බ්‍රාහ්මණගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 169/8/බී, බ්‍රාහ්මණගම, පන්නිපිටිය සී.2731 1986.07.15
90 සී/ස බටහිර පනාගොඩ දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ, හෝමාගම බප.කො.63 1998.07.08
91 සී/ස පිටිපන දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 39/1, පිටිපන දකුණ, හෝමාගම සී.969 1943.08.10
92 සී/ස හෝමාගම දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 323/ඒ, කුමාරගේ මාවත, කටුවාන, හෝමාගම සී.2740 1987.06.18
93 සී/ර ගොඩගම මධ්‍යම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 188/බී, ගොඩගම, හෝමාගම සී.2775 1986.07.07
94 සී/ස ගලවිල මාලපල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 55/3/5, 1 මාවත, ගලවිලපුර, හෝමාගම බප.කො.11 1998.08.05
95 සී/ස මාදුලාව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක ගම්මාන පාර, මාදුලාව, පාදුක්ක 484 1941.04.26
96 සී/ස මාඹුල්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 95/1/ඒ, හිරිපිටිය , පන්නිපිටිය සී.756 1943.03.25
97 සී/ස උඩුවන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 229/ඊ, පන්සල පාර, උඩුවන සී.2768 1986.07.28
98 සී/ස ගලවිලවත්ත උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 40/ඒ, රෝහල පාර, හෝමාගම සී.2901 1991.09.11
99 සී/ර සියඹලාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම සියඹලාගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට 2713 1986.06.11
100 සී/ර පිටිපන නගරය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම ගබඩාවත්ත, පිටිපන, හෝමාගම හෝ.ප්‍රා.ලේ.සමු.02 1992.12.31
101 සී/ස පනාගොඩ ගොඩගම අඬගහනගල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 768, රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ සී.2050 1987.03.11
102 සී/ර පනාගොඩ මීගස්මුල්ල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 278/1/ඒ, මීගස්මුල්ල, දැඩිගමුව බප.කො.09 1995.08.09
103 සී/ස පිටිපන කාන්තා ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම පාසැල හන්දිය, පිටිපන උතුර, හෝමාගම සී.1944 1953.10.02
104 සී/ස ඕවිටිගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම ඕවිටිගම, මීගොඩ සී.458 1937.02.28
105 සී/ස නැගෙනහිර මාගම්මන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 331/1/ඒ, මාගම්මන, හෝමාගම බප.කො.61 1998.08.05
106 සී/ස නැගෙනහිර හබරකඩ මුල්ලේගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම කොතලාවල මන්දිරය, රණාල පාර, හබරකඩ, හෝමාගම සී.391 1930.10.10
107 සී/ස පානළුව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 187/1, ආටිගල පාර, වටරැක, පාදුක්ක සී.453 1941.01.17
108 සී/ස උන්දුරුගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 27/ඒ, උන්දුරුගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට සී.569 1942.11.31
109 සී/ර මාවත්ගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 52, මාවත්ගම, හෝමාගම සී.2753 1986.09.28
110 සී/ර අම්බලන්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 47/2, අම්බලන්ගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට සී.425 1960.04.30
111 සී/ස මහකටුවාන ගලවිලවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 27/40, දූවවත්ත, හෝමාගම සී.2821 1989.12.27
112 සී/ස දියගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 126/2, ශ්‍රී ඥානානන්ද මාවත, දියගම සී.2750 1986.07.28
113 සී/ස හෝමාගම පනාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 504/5, පනාගොඩ, හෝමාගම සී.447 1940.11.26
114 සී/ස හේනවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 9/ඒ, හයිලෙවල් පාර, පනාගොඩ, හෝමාගම බප.කො.111 2004.02.11
115 සී/ස හබරකඩ මුල්ලේගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම සමුපකාර මන්දිරය, සමුපකාර මාවත, හබරකඩ, හෝමාගම සී.2012 1956.01.24
116 සී/ස හෝමාගම නගරයේ ව්‍යාපාරික ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 375, කටුවාන පාර, හෝමාගම හෝ/ප්‍රා/1 1992.12.29
117 සී/ස මීගොඩ අභය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 256/ඒ, සිරි රතන මාවත, මීගොඩ සී.1688 1956.02.24
118 සී/ස කහතුඩුව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 86/ඒ, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට බප.කො.66 1998.12.02
119 සී/ස මාලපල්ල මාකුඹුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 305/1/ඒ, පන්සල පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය බප/කො/101 2002.04.02
120 සී/ස උතුරු පිටිපන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 40/2, ජම්බලගස්වත්ත, පිටිපන උතුර, හෝමාගම සී.596 1949.11.01
121 සී/ස පිටිපන උතුර කිරිබේරියකැලේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම කිරිබේරියකැලේ, හෝමාගම සී.84 1933.05.17
122 සී/ස හබරකඩ මුල්ලේගම උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම ප්‍රබෝධ මන්දිරය, හබරකඩ, මුල්ලේගම සී.37 1932.08.31
123 සී/ස මත්තේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 55/140, බෝධිරාජ මාවත, මත්තේගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට සී.2003 1955.11.24
124 සී/ස සිද්දමුල්ල දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 69/90, පාසැල් මාවත, සිද්දමුල්ල, පිළියන්දල සී.364 1929.10.08
125 සී/ස මුල්ලේගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 136/, දම්සක් මැදුර, මුල්ලේගම, හෝමාගම සී.390 1930.10.10
126 සී/ස ජල්තර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 286/බී, ස.ණ.ස. මන්දිරය, ජල්තර, රණාල 205 1936.11.16
127 සී/ස හෝමාගම උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 190, අතුරුගිරිය පාර, හෝමාගම සී.2681 1985.05.07
128 සී/ර පාලගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම පාලගම, පොල්ගස්ඕවිට සී.2741 1986.07.23
129 සී/ස මත්තේගොඩගම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 196/11, නිවාස සංකීර්ණය පාර, මත්තේගොඩ සී.2790 1988.01.01
130 සී/ස 484 සී දොළහේන ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 251/ඒ/18, පිටිපන දකුණ, අඹහේන, කිරිවත්තුඩුව බප.කො.137 2007.01.17
131 සී/ස වටරැක උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 193, වටරැක, පාදුක්ක බප.කො.141 2007.05.21
132 සී/ස 448 වටරැක දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 1/ඒ, පාදුක්ක පාර, වටරැක, මීගොඩ බප/කො/121 2005.09.28
133 සී/ස උතුර පිටිපන හල්ගහදෙණිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම ස.ණ.ස. මන්දිරය, පිටිපන උතුර, හෝමාගම සී.2671 1983.09.05
134 සී/ස වෙනිවැල්කොළ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම වෙනිවැල්කොළ, පොල්ගස්ඕවිට සී.2676 1984.10.08
135 සී/ස වෑතර රිලාවල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 183/4,සමගි මාවත, වෑතර, පොල්ගස්ඕවිට සී.2666 1982.08.02
136 සී/ස මාගම්මන බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 97/18/1, පිස්කල් වත්ත 1993 1955.6.27
137 සී/ස රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම පානළුව, මීගොඩ 2483 1972.01.24
138 සී/ර බටවල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම බටවල, මීගොඩ හෝ.ප්‍රා.ලේ.සමු.03 1995.05.24
139 සී/ස මාලපල්ල මාකුඹුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 305/1/ඒ, පන්සල පාර, මාකුඹුර, පන්නිපිටිය සී. 101 2002.04.02
140 සී/ස කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සංගමය කොළඹ හෝමාගම ගලවිලවත්ත, හයිලෙවල් පාර, හෝමාගම හෝ.ප්‍රා.ලේ.20 1994.09.21
141 සී/ස හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නිවාස සංවර්ධන හා සමුපකාර සුභ සාධක සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 90, කටුවාන පාර, හෝමාගම හෝ/ප්‍රා/1 1992.12.29
142 සී/ස ලෙනගල ජනෝදාන සමුපකාර සං. සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 259/4, ශ්‍රී සුමන මාවත, ලෙනගල. දැඩිගමුව බප/කො/192 2014.08.28
143 සී/ස මුල්ලේගම කෘෂි නිෂ්පාදන හා අලෙවි සමුපකාර සමිතිය කොළඹ හෝමාගම 131, මුල්ලේගම, හෝමාගම 2680 1986.01.20
144 සී/ස කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 2487 1972.03.13
145 සී/ස කිරුළපන පූර්වාරාම ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 166, පූර්වාරාම පාර, කිරුළපන, කොළඹ 05 බප/කො 158 2010.09.27
146 සී/ස සතොස ප්‍රවාහන අංශයේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 105, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10 2211 1959.03.04
147 සී/ස කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ කම්කරු මහ ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 05 2486 1969.09.27
148 සී/ස කොළඹ මහා භාරකාර කාර්යාලීය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 02, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07 1597 1976.03.12
149 සී/ස රජයේ මුද්‍රණාලීය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ තැ.පෙ.507, දොස්තර ඩැනිස්ටර් සිල්වා මාවත, කොළඹ 08 83 1917.10.17
150 සී/ස ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ තේ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 574, ගාලු පාර, කොළඹ 03 2398 1966.01.05
151 සී/ස ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථා සේවකයන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 21, වොක්සෝල් වීදිය, රක්ෂණ මන්දිරය, කොළඹ 02 2378 1963.11.27
152 සී/ස ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ ආයුර්වේද රෝහල, කොළඹ 08 76 1954.01.05
153 සී/ස කොළඹ උතුර හා දකුණ සමුපකාර සමිති වල සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 562, ගාලු පාර, කොළඹ 03 2220 1963.10.30
154 සී/ස පොල්හේන්ගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 46/20/ඒ, ඇවරිහේන පාර, කිරුළපන, කොළඹ 05 කො.ප්‍රා.ලේ 11 1992.06.01
155 සී/ස වැල්ලවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 1, සුගත විහාරය, ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත කො.ප්‍රා.ලේ 13 1993.06.21
156 සී/ස නාගස්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 145/149, නාගස්වත්ත පාර, හයිලෙවල් පාර, කිරුළපන බප.කො/01 1994.12.07
157 සී/ස බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, 135, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 2868 1990.12.09
158 සී/ස මහවත්ත එක්සත් ප්‍රබුද්ධ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 221/8, මහවත්ත පාර, කොළඹ 14 2785 1987.07.10
159 සී/ස ටොරින්ටන් සමගි ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 311, ටොරින්ටන් මාවත, කොළඹ 05 බප.කො/062 1998.06.21
160 සී/ස පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07 2056 1959.07.15
161 සී/ස ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 1 මහළ, හේමාස් ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01 2248 1991.03.14
162 සී/ස ආහාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ යුනියන් පෙදෙසෙ, කොළඹ 02 2415 1968.07.07
163 සී/ස සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 306/71, සංඛ්‍යාන මන්දිරය, පොල්දූව පාර, බත්තරමුල්ල 16258 1972.05.09
164 සී/ස කොළඹ නගරශාලීය සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ නගරශාලාව, කොළඹ 07 23 1932.04.30
165 සී/ස ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10 1967 1954.07.29
166 සී/ස ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ලීවර් කම්කරුවන්ගේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 258, එම්. වින්සන්ට් පෙරේරා මාවත, කොළඹ 14 1975 1965.03.18
167 සී/ස ලංකා සම් භාණ්ඩ සංයුක්ත මණ්ඩලයේ හිමිකම් ලත් සිලෝන් ප්‍රඩක්ට් ආයතනයේ සේවකයන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 115/1, කැලණි ගඟ, මෝය පාර, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15 2042 1957.01.08
168 සී/ස බ්‍රවුන් සමාගමේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 481, ඩාලි පාර, කොළඹ 10 2314 1991.10.30
169 සී/ස ගෝතමීපුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 24/12, ගෝතමී පාර, බොරැල්ල 2764 1986.09.30
170 සී/ස සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභා කාර්යාලීය සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 100/1/1, ලෝහෝර් ආර්යා ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01 2521 1972.04.07
171 සී/ස යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ලංකා ලිමිටඩ් ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 160, හයිඩ්පාර්ක් කෝනර්, කොළඹ 02 2581 1975.05.21
172 සී/ස ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 07 බප.කො/30 1996.08.14
173 සී/ස දෙමටගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 165, වේළුවන පාර, දෙමටගොඩ බප.කො/31 1997.01.20
174 සී/ස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, තැ.පෙ. 1138, කොළඹ 07 1656 1949.01.11
175 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, කොළඹ 07 1987 1955.05.18
176 සී/ස ආනන්ද විද්‍යාලයීය ගුරු මණ්ඩලයේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ 10 සී 1791 1999.12.13
177 සී/ස මැනිං ටවුන් බටහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 14, ගජබා පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 10 2787 2009.01.01
178 සී/ස සී.ඩබ්. මැකී සහ සමාගම සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 36, ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10 2687 1977.12.29
179 සී/ස රබර් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 55/2, වොක්ෂොල් පටුමග, කොළඹ 02 2474 1971.11.25
180 සී/ස දුම්රිය ගබඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ තැ.පෙ. 1347, කොළඹ 10 297 1934.04.28
181 සී/ස ශ්‍රී ලංකා සමුපකාර අලෙවි සංගමයේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 127, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පාර, කොළඹ 14 2390 1697.02.11
182 සී/ස ශ්‍රී ලංකා ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලයේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 455, ගාලු පාර, කොළඹ 03 2575 1973.11.23
183 සී/ස තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කාර්යාලයේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10 බප.කො/45 1997.11.12
184 සී/ස බටහිර කුප්පියාවත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 25, ට්‍රිෂ්බොන්ඩ් පටුමග, දෙවැනි මරදාන, කොළඹ 10 බප/කො 166 1974.11.25
185 සී/ස ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාවේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 303, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 2605 1975.07.16
186 සී/ස සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කොළඹ කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ සොන්ඩර්ස් පෙදෙස, කොළඹ 1984 1955.12.07
187 සී/ස මහවත්ත් එක්සත් ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ මහවත්ත පාර, මට්ටක්කුලිය බප.කො/34 1997.02.07
188 සී/ස ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ එස්/1/බී, නවගම්පුර, ස්ටේස් පාර, කොළඹ 14 බප/කො/39 1996.11.05
189 සී/ස මට්ටක්කුලිය එකමුතු ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 88/, පල්ලිය පාර, මට්ටක්කුලිය බප.කො/69 1998.06.22
190 සී/ස කොළඹ වෘත්තීය රියදුරන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 572/ඊ/1, නාරංගොඩ පාර, මුල්ලේරියාව, අංගොඩ කො/ප්‍රා/19 1994.09.16
191 සී/ස සරණපාල හිමි මාවත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ 43/3, සරණපාල හිමි මාවත, කොළඹ 08 බප.කො/84 2000.03.22
192 සී/ස කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ කච්චේරිය, වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12 බප/කො 154 2010.02.24
193 සී/ස බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ හල්ට්ස්ඩෝෆ් වීදිය, කොළඹ 12 බප/කො 187 2014.08.27
194 සී/ස ලීවර් සමාගමේ සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ කර්මාන්තපුරය, හොරණ 1975 1965.03.18
195 සී/ස කිතුල්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ කොළඹ කිතුල්වත්ත පාර, කොළඹ බප/කො/85 2000.03.09
196 සී/ස දේවි බාලිකා පාසල් සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ දේවි බාලිකා මහ විදුහල, කොළඹ 08 2876 1991.03.15
197 සී/ස සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහ විදුහල් පාසල් සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා මහ විදුහල, කොළඹ 07 2917 1991.12.12
198 සී/ස හින්දු විද්‍යාලයීය පාසල් සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය, කොළඹ 04 2872 1985.02.01
199 සී/ස යශෝධරා බාලිකා පාසල් සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ කිංස්ලි පාර, කොළඹ 07 බප.කො.150 2008.02.06
200 සී/ස කොල්ලුපිටිය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා පාසල් සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ කොළඹ 03 බප/කො/169 2011.10.05
201 සී/ස මැනිං වෙළඳපලේ කම්කරු සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ ඔරුගොඩවත්ත 2228 1959.01.31
202 සී/ස රජයේ මුද්‍රණාලීය සුභ සාධක සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ රජයේ මුද්‍රණාලය, බොරැල්ල 83 1917.10.17
203 සී/ස ශාන්ත මරියා වැලි ගොඩදමන්නන්ගේ සහ අලෙවි කරන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ තොටළඟ, මට්ටක්කුලිය බප/කො/165 2011.01.26
204 සී/ස කොළඹ නගර ශාලීය සුභ සාධක සමුපකාර සමිතිය කොළඹ කොළඹ නගරශාලාව, කොළඹ 23 1932.04.30
205 සී/ස පාගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 38/1/1, 1 වන හරස්වීදිය, පාගොඩ, නුගේගොඩ සි.193 1934.04.27
206 සී/ස නාවල දකුණ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 119/3, පන්සල පාර, නාවල සි.2246 1961.02.20
207 සී/ස නාවල මැද ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 85/7/5, සේනානායක මාවත, නාවල, රාජගිරිය සි.2258 1961.12.08
208 සී/ස වැලිකඩ රාජගිරිය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 341, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය සි.2308 1963.09.12
209 සී/ස නාවල උතුර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 44, ධම්ම නිකේතන පෙදෙස, කොස්වත්ත සි.2310 1963.09.21
210 සී/ස රාජගිරිය නැගෙනහිර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මැද වැලිකඩ පාර, රාජගිරිය සි.2493 1973.07.05
211 සී/ස නාවල කොස්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 4, කොස්වත්ත, නාවල, රාජගිරිය සි.2499 1978.10.20
212 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නුගේගොඩ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 99/6, නාවල පාර, නුගේගොඩ සි.2678 1985.01.23
213 සී/ස ඉඩම් ගොඩකිරීම් හා සං. කි. සංස්ථා සේවක ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 351, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය සි.2774 1986.09.30
214 සී/ස නුගේගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. විශ්‍රාමික ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 60, පැඟිරිවත්ත, 1 පටුමග, නුගේගොඩ කො.නු.01 1992.04.07
215 සී/ස ජාතික ආධුනිකත්ව හා කා.පු. අධිකාරියේ ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 971, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය බප.කො.43 1997.11.12
216 සී/ස ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයීය ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නාවල, නුගේගොඩ බප.කො.117 2005.03.09
217 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර තලපත්පිටිය, නුගේගොඩ බප/කො/120 2005.07.29
218 සී/ස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ දියවන්නාදූව ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ කො.නු.03 1992.11.03
219 සී/ර පින්නවල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක පින්නවල, වග 201 1937.01.25
220 සී/ර පාදුක්ක ,ගලගෙදර ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක 359, ගලගෙදර ,පාදුක්ක සී/441 1940.10.23
221 සී/ර වේරගල,මාහිංගල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක 29,තේවත්ත පාර,පාදුක්ක සී/551 1940.10.23
222 සී/ස බටහිර හොරගල ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ පාදුක්ක බටහිර හොරගල, පාදුක්ක 2788 1987.11.19
223 සී/ස අරුක්වත්ත ස.ණ.ස. සමිතිය කොළඹ ප%