බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය

බස්නාහිර පළාත් සභාව මඟින් සම්මත කරන ලද අංක 2010/06 දරණ බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රඥප්තිය යටතේ  රු. මිලියන 56ක මූලධනයක් යොදවා බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි සියලු සමුපකාර සමිතිවල සේවකයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කොට ඇති අතර 2016 වර්ෂය අවසාන වන විට  සේවකයන් 3197 දෙනකු මෙහි සාමාජිකත්වය ලබා ඇත. මේ වන විට විශ්‍රාම ගිය සමුපකාර සේවකයින් 260 දෙනෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් මුදල් ප්‍රදානය කර ඇත.