විමර්ශන අංශයේ කාර්යභාර්ය

  1. සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමුපකාර සමිති රෙඡිස්ට්‍රාර් (බ.ප) ගේ උපදෙස් පරිදි සමුපකාර සමිති වල සිදුවන වංචා, දූෂණ ,අක්‍රමිකතා, සම්බන්ධව බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සමිති ප්‍රඥප්තියේ 46, 47 වගන්ති අනුව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. එනම් විභාග,පරීක්ෂණ,හා විමර්ශන සිදු කර කොමසාරිස්වරයාට වාර්තා කිරීම.
  2. එසේම බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සමිති ප්‍රඥප්තියේ 62 වගන්තිය යටතේ සමුපකාර සමිතියක මහාසභා රැස්වීම් වල නීති්‍යාණුකූලභාවය ,ධූරයන්ට යථාපරිදි තෝරාගැනීම, ධූරයන් දැරීම නතර වීම, සාමාඡිකත්වය අහිමිවීම ආදිය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදු කර කොමසාරිස්වරයාට වාර්තා කිරීම.
  3. අංශයට අදාල චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමේදී කොමසාරිස්වරයාට නිර්දේශ ලබාදීම.