නීති හා තීරක අංශයේ කාර්යභාරය

  1. විවිධ ආරවුල් විමසීම සඳහා භාර ගැනීම, තීරකවරු පත් කිරීම, විභාග කරන ලද තීරක ගොනු භාර ගැනීම හා පරීක්ෂා කිරීම.
  2. තීරක තීන්දු ප්‍රකාරව විත්තිකරුවන් මුදල් නොගෙවූ විට සමිතිවල ඉල්ලීම් පරිදි අදාල ආරවුල උසාවි බල ගැනීවීම.
  3. තීරක තීන්දුවලට එරෙහිව ලැබෙන අභියාචනා භාර ගැනීම සහ විභාග කිරීස සඳහා සමුපකාර සංවර්ධ කොමසාරිස් රෙජස්ට්‍රාස්වරයාට යොමු කර විභාග කිරීමෙන් පසු තීන්දු ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
  4. මහේස්ත්‍රාත් අධිරණයේ තීරක තීන්දු බලගැන්වීමේ දී ඉදිරිපත් වන විරෝධතා සඳහා ප්‍රතිවිරෝධතා ගොනු කිරීම.
  5. දෙපාර්තමේන්තුවට එරෙහිව පවරන ලද නඩු සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවශ්‍ය නීතිඥ සහය ලබා ගැනීම සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නෛතික කරුණු සඳහා අවශ්‍ය අර්ථකථන ලබා ගැනීම.
  6. තීරක ගිණුම් පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ ගිණුම් අංශයට ලබා දීම.
  7. ආංශික චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමේ දී අදාල නිර්දේශ කොමසාරිස්වරයාට ලබා දීම.