සංවර්ධන අංශයේ කාර්යභාරය

 1. සමුපකාර සමිතිවල පිරිස්බල තක්සේරු අනුමත කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම.
 2. සමුපකාර සමිතිවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරීම්, ඉවත් කිරීම් සිදු කිරීම.
 3. සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය සහිතව සිදු කරන අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සිදු කිරීම.
 4. සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්වරුන්ට අනුමැතිය ලබා දිය නොහැකි මූල්‍ය වටිනාකමක් ඇති වත්කම් මිල දි ගැනීමට සහ බැහැර කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
 5. සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්වරුන්ට අනුමැතිය ලබා දිය නොහැකි මූල්‍ය වටිනාකමක් ඇති ඉදිකිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
 6. සමුපකාර සමිතිවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හා කාර්ය මණ්ඩල විදේශගත වීමට සහ වියදම් දැරීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
 7. සමුපකාර අරමුදලෙන් සමුපකාර සමිතිවලට ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීම.
 8. සමුපකාර සමිතිවලට නව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීම.
 9. සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව, සමුපකාර සංවර්ධන රේඛීය දෙපාර්තමේන්තුව හා අනෙකුත් සමුපකාර ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ ආයතනවලට අවශ්‍ය වාර්තා සැපයීම හා සමුපකාර සමිති හා මෙම ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය.
 10. මහජන පෙත්සම් සහ සමිතිවල වංචා, දුෂණ හා අක්‍රමිකතාවලට අදාල පරීක්ෂණ සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල හරහා සිදු කර නිර්දේශ සහිතව වාර්තා අදාල අංශවලට හා ආයතනවලට යොමු කිරීම.
 11. අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාල චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය නිර්දේශ සමුපකාර සංවර්ධ කොමසාරිස්වරයාට ලබා දීම.
 12. බස්නාහිර පළාත බල සීමාව වන සමුපකාර සමිති ලියාපදිංචි කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම සහ සංවර්ධන කටයුතුවලට අවශ්‍ය සහය ලබා දීම.