කාර්යාලයේ තැපැල් ලිපිනය හා දුරකතන අංක වෙනස් කිරීම දැනුම් දීම.

බස්නාහිර පළාතේ සියලුම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති, සණස සමිති හා දිස්ත්‍රික් ග්‍රාමීය බැංකු සංගම් වෙත,

 

තැපැල් ලිපිනය හා දුරකතන අංක වෙනස් කිරීම දැනුම් දීම.

 

අංක 169/1, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ ලිපිනය ස්ථාපිත කර තිබු බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් කාර්යාලය 2022.01.10 දින සිට පහත සඳහන් ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි.

 

සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය

අංක 251/2A,

හයිලෙවල් පාර,

වත්තෙගෙදර හන්දිය,

මහරගම.

 

නව දුරකතන අංක   –    0112745093

0112745092

ෆැක්ස්     –      0112745091

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *