සමුපකාර දින සැමරුම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබු ගායන තරඟාවලිය

99 වෙනි ජාත්යන්තර සමුපකාර දිනයට සමගාමීව පවත්වනු ලබන සමුපකාර දින සැමරුම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ගායන තරඟාවලිය අද දින (2021.07.31) පෙරවරු 8:30 සිට වැරැල්ලවත්ත, පිහිටි සී/ස ගම්පහ දිස්ත්රික් ග්රාමීය බැංකු සංගම් ශ්රවණාගාරය ශ්රවණාගාරයේ දී සියලු සෞඛ්ය ආරක්ෂිත ක්රමවේද අනුගමනය කරමින් පැවැත්තුණි.
මෙම අවස්ථාවට සමුපකාර සේවා රාජ්ය අමාත්ය ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා සහභාගි විය.
මෙම ගායන තරගාවලිය සදහා බස්නාහර පළාතේ කොළඔ,කළුතර හා ගම්පහ දිස්ත්රික් 3 ම නියෝජනය කරමින් සමුපකාර සමිති අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයින් , සමුපකාර සමිති සේවකයින් හා සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින්ද ඉදිරිපත් විය.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *