99 වෙනි ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය සැමරීම

ජූලි 3 වන දිනට යෙදී තිබුනු 99 වෙනි ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් 2021.07.05 දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති උත්සවය.ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය සෑම වර්ෂයකම ජූලි මස පළමු වන සෙනසුරාදා මෙම දිනය සමරනු ලැබේ.

ඒ අනුව මෙවර කොවිඩ් වසංගතය නිසා 30 දෙනෙකුට සීමාකර සංකේතාත්මකව මෙම උත්සවය පවත්වන ලදී. මෙහිදී විවිධ සේවා, නිෂ්පාදන, සණස සහ ආයතනික සමිති අතර කාර්යසාධන ඇගයීමෙන් ඉහළ ලකුණු අත්කරගත් සමූපකාර සමිති 21 ක් වෙත රන් සම්මාන ප්‍රදානය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ගරු වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, සියලුම පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා, ජනාධිපති ලේකම්තුමා සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගී විය.

රන් සම්මාන ලබාගත් සමුපකාර සමිති,

 1. බස්නාහිර පළාත – සී/ස කෙහෙල්ඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 2. වයඹ පළාත – සි/ස වෙන්නප්පුව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 3. වයඹ පළාත – සී/ස කුරුණෑගල ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය
 4. දකුණු පළාත – සී/ස ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය
 5. උතුරු පළාත – Pudukudiyiruppu Palm Coconut Resource Development Cooperative Society Ltd.
 6. බස්නාහිර පළාත – සී/ස දූනගහ පොල් නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය
 7. මධ්‍යම පළාත – සී/ස නුවරඑළිය කෘෂිකාර්මික සමුපකාර සමිතිය
 8. දකුණු පළාත – සී/ස මොරවක්කෝරලේ තේ නිපදවන්නන්ගේ සමුපකාර සමිතිය
 9. බස්නාහිර පළාත – සී/ස මීගමුව දකුණු ධීවර කාර්මිකයන්ගේ සමුපකාර සමිතිය
 10. වයඹ පළාත – සී/ස මැරවල සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය
 11. උතුරු මැද පළාත – සී/ස මැදවච්චිය විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 12. නැගෙනහිර පළාත – සී/ස ලාහුගල කාන්තා නිෂ්පාදන හා සේවා සේවා සමුපකාර සමිතිය
 13. උතුරු පළාත – Jaffna District Development Co-operative Society
 14. උතුරු මැද පළාත – සී/ර රාජාංගනය යාය 6/7 කදුරුගස් වැව සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය
 15. මධ්‍යම පළාත – සී/ස මධයම පළාතේ අධ්‍යාපන සේවා සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය
 16. රේඛීය සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සී/ස සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු සකසුරුවම් හා ණය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය
 17. මධ්‍යම පළාත – සී/ස පල්ලෙපොළ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 18. දකුණු පළාත – සී/ස යක්කලමුල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 19. ඌව පළාත – සී/ස බුත්තල සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය
 20. සබරගමුව පළාත – සී/ස කිනිගොඩ කෝරළේ සමූපකාර ඉඩම් උගස් බැංකුව
 21. බස්නාහිර පළාත – සී/ස ගම්පහ සමුපකාර ආරෝග්‍යශාලා සමුපකාර සමිතිය

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *