බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර හරහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ජනතාව වෙත ලබා දීම-ක්ෂණික ඇමතුම්  071-5433433

බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර හරහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ජනතාව වෙත ලබා දීම අද සිට ආරම්භ කෙරෙනවා.

මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා තෝරාගෙන ඇත්තේ බස්නාහිර පළාත තුල සමූපකාර වේ.සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ඔබේ ප්‍රදේශයේ සමූපකාරයෙන් ඇනවුම් කර ලබා ගත හැකියි. ඒ සඳහා ක්ෂණික දුරකතන ඇමතුම් අංකයක් ද හදුන්වා දී තිබෙනවා.0715433433 අංකය ඇමතීමෙන් ඒ පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *