සමුපකාර සමිති කාර්යසාධන තරඟාවලිය අදාල නිර්ණායක ‌ හා අයදුම්පත්‍ර

සමුපකාර සමිති කාර්ය සාධන තරඟාවලිය – 2021

99 වන ජාත්‍යත්තර සමුපකාර දිනය සැමරීම සඳහා සමගාමීව සමුපකාර සමිති සඳහා කාර්ය සාධන තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට සමුපකාර සේවා අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් කටයුතු සංවිදානය කර ඇත. ඒ අනුව සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (රේඛීය) හා පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවල මෙහෙයවීම යටතේ මෙ තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීට අපේක්ෂිතය. මෙම තරඟාවලිය පහත සඳහන් කාණ්ඩ යටතේ පැවැත්වේ.

· විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති

· ප්‍රජා මූල සේවා සමුපකාර සමිති

· ආයතනික සමුපකාර සමිති

· නිශ්පාදන හා සේවා සමුපකාර සමිති

02) මෙම තරඟාවලිය සඳහා අයදුම්පත් 2021.03.01 දින සිට 2021.03.25 දින දක්වා  භාර ගන්නා අතර   අදාල අයදුම්පත් හා නිර්ණායක බාගත කර ගැනීමට (DOWNLOAD ) පහත ලින්ක් මත ක්ලික් කරන්න

http://www.coop.wp.gov.lk/si/?page_id=5442

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *