ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාතේ  දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය මටිටමින් සමූපකාර ව්‍යාපාරය නගා සිටුවිමේ වැඩසටහන යටතේ මුංවත්ත බටහිර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය ,කොළඹ දකුණ සමුපකාර සමිතිය ඇතුළු බස්නාහිර පළාත තුළ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති හා ඒවායේ ප්‍රාදේශික, ග්‍රාමීය බැංකු, ඉන්ධනහල්,මල් ශාලා, කෝප් සිටි, මිනි කෝප් සිටි, මෙගා කෝප්, සිල්ලර වෙළඳසැල්, කෝප් අරෝග්‍යශාලා, පෙර පාසල් ආදීය පිහිටි ස්ථාන ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ වැඩසටහනක් බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමිති රේජිස්ට්‍රාර්  රුවිනි ඒ.විජයවික්‍රම මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ 2020.05.27 දින සංවිධානය කර දින තුනක් ඇතුලත බස්නාහිර පළාතම ආවරණය වන පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන මගින් ඕනෑම ප්‍රාදේශයක  සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ව්‍යපෘතිය පහසුවෙන් ඩිජිටල් සිතියමක එක් නිමේෂයකින් හදුනා ගැනීමටත් හා ප්‍රාදේශවල සමුපකාර ව්‍යාපාරය තව දුරටත් නගා සිටුවිමට අවශ්‍ය කරුණු රැසක් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී.

මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව සිදු කිරීමට සඳහා බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්තුමියගේ මඟපෙන්වීමත්, මෙම කාර්යය සදහා නවීන තක්ෂණය යෙදා ගනිමින් සිදු කල අතර ඒ සඳහා   Nanosoft Global(Pvt)Limited අයතයේ පරිඝනක මෘදුකාංග සහයෝගයත්, දිස්ත්‍රික් 3 හි සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්තුමන්ලාගේ හා අධ්‍යාපන හා නියාමන අංශවල මුලස්ථාන පරීක්ෂකවරු ඇතුළු මෙම කාර්යය සම්බන්ධ වු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්ගෙත්, සමිති භාර සංවර්ධන නිලධාරින් සහ  බස්නාහිර පළාතේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල සභාපතිවරුන්ගේ ඇතළු සේවකයන්ගේ සහය ලැබුණි.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *