විශ්‍රාම වැටුප් ගෙදරටම…………

අපි එනතුරු ගෙදර ඉන්න” යටතේ විවිධ සෙවා සමුපකාර සම්ති වල තවත් සතකාරයක්.බස්නාහිර පළාතේ විවිධ සේවා සමිති 38 හි ග්‍රාමීය බැංකු වලින් විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නා විශ්‍රාමලාභින්ට අදාල  මුදල් ගෙදරට ම ගොස් ලබා දීම සිදු කලා.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *