දුරකථනය මඟින් භාණ්ඩ ඇණවුම්  කිරිමේ පහසුකම්

අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩසටහන …….
කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන…මේ යටතේ මිනුවන්ගොඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය අද සිට දුරකථනය මඟින්  භාණ්ඩ ඇණවුම්  කිරිමේ පහසුකම් යටතේ පහත package 9 අදාළ ව පාරිභෝගිකයන් වෙත භාණ්ඩ ගෙදරටම ගෙනවා ගැනීමේ පහසුකම්  ආරම්භ කර ඇති බව සතුටින් දනුම් දෙමු.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *