” අපි එනතුරු ගෙදර ඉන්න “වැඩ සටහන

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන…..මේ යටතේ පළාතේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති 38 මගින් රුපියල් 1000,500 ලෙස භාණ්ඩ මලු හා අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය  භාණ්ඩ සකස් කර ප්‍රාදේශික වලට හා ජංගම අලෙවි රථ මඟින් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම  සිදු කරයි.මෙම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරිමට තම් වගකිමට එහා ගිය මිනිස්කම හදුනාගත්  සමුපකාරිකයින් හා රාජකාරිය දෙවකාරිය කරගත් සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් සහයෝග්‍ය ඉතාමත් අගය කොට සලකමු.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *