බස්නාහිර පළාත් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ විශේෂ නිවේදනය ……

බස්නාහිර පළාත් විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය මගින් ඔබ සමිතියෙ විශ්‍රාමික සේවකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතය අද දින සියලුම විශ්‍රාමික සියලුම විශ්‍රාමික සේවකයන්  සඳහා ගෙවීමට කටයුතු කිරීම කළ යුතු අතර ඒ සඳහා පෙබරවාරි මස  විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතය පදනම් කර ගනිමින් අදාළ ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කරන්න.

තව ද එම විශ්‍රාමික සේවකයින් ග්‍රාමීය බැංකුව වෙත නොපැමිණුන හොත් ඔවුන් ගේ නිවාස වලට ම එම විශ්‍රාම වැටුප යැවීමට කටයුතු කරන ලෙස ඔබ සමිතියෙ බැංකු සේවා කළමනාකරු වෙත ඒ වගකීම පවරන්න.

රුවිනි. ඒ.විජයවික්‍රම

අධ්‍යක්ෂක

සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය

බස්නාහිර පළාත

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *