2018 වර්ෂයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම.

බස්නාහිර පළාතේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සඳහා වූ 2018 වර්ෂයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම.

බස්නාහිර පළාතේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල 2018 වර්ෂයේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා වූ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම පසුගිය දෙසැම්බර් 20 දින බත්තරමුල්ල රන්මගපාය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණි. බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා සහ බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර කොමසාරිස් හා රෙජිස්ත්‍රාර් පී.ඒ.ඒ.එස්.වීරසේකර මහතා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

බස්නාහිර පළාතේ ක්‍රියාත්මක වන සමස්ත විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සංඛ්‍යාව සමිති 38 කි. එය මේ වන විට පළාතේ ජනතාවට පාරිභෝගික, බැංකු ආදී විවිධ අංශ ඔස්සේ විශාල සේවාවක් සපයමින් සිටී. තවදුරටත් විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති ක්ෂේත්‍රය බල ගන්වමින් එහි සේවාවන් තව තවත් මහජනතාවට සමීප කිරීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව මෙම ප්‍රගතසමාලෝචන රැස්වීමේදී අවධාරණය කෙරිණි.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *