බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර ක්‍රීඩා උත්සවය

බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර ක්‍රීඩා උත්සවයේ අවසන් තරඟ 2017-11-25 වන දින  පෙ.ව.8.00 ට ගම්පහ, ශ්‍රී බෝධි පාර, ශ්‍රී බෝධි ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර, එදින දිස්ත්‍රික් තරඟ ජයග්‍රාහකයින්ට බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තෑගි බෙදා දීමටද සැළසුම් කර ඇත.