බඳවාගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි

අනු.

අංකය

නම

 

අංකය
1. සමූපකාර සංවර්ධන නිලධාරී
2.  සමුපකාර සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් නිලධාරී  
3.  සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය)  
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *