96 වන ජාතික සමුපකාර දින උත්සවය 2018.07.07 දින පෙ.ව 2.00 ට මඩකලපුව වෙබර් ක්‍රීඩාංගනයේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය.