අනු.

අංකය

නම අංකය
1. දේපළ බලතල ලබා ගැනීම සදහා ඉල්ලීම.
2. තාවකාලික බැංකු ණය හෝ අයිරා පහසුකම් අනුමත කරවා ගැනීම.
3. ග්‍රාමීය බැංකු අතිරික්තයෙන් වෙනත් අවශ්‍යතා වලට ණය ලබා ගැනීම.
4. ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම (අදාළ ලියවිලි පිටපත් 02 කින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.)
5. අළුත්වැඩියා වියදම් අනුමත කර ගැනීම (ගොඩනැගිලි)
6. සමුපකාර සමිතියක් ලියාපදිංචි කිරීම.
7. සමුපකාර සමිතියක අතුරු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය
8 අයිතිවාසිකම් අතහැර දැමීම. (ණය හෝ හිමිකම් රු1000.00 සිට අධික)(1)
9 අයිතිවාසිකම් අතහැර දැමීම. (ණය හෝ හිමිකම් රු1000.00 සිට අධික)
10 අළුත්වැඩියා වියදම් අනුමත කර ගැනිම (වාහන)(1)
11 අළුත්වැඩියා වියදම් අනුමත කර ගැනිම (වාහන)
12 නව ව්‍යාපෘති අනමුත කිරීම ( අදාළ ලියවිලි පිටපත් 02 කින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.)
13 පිටණය සීමාවේ කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඉල්ල්ම් කරන්නේ නම්,
14 පිරිස්බල තක්සේරුව සංශෝධනය කිරීම.
15 බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම.
16 බැංකු ණය හෝ අයිරා පහසුකම් අනුමත කිරීම.
17 මිල අඩු කර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීම.
18 ලාභ බෙදීම අනුමත කර ගැනීම.
19 ලියාපදිංචි සමිති වල වත්කම් බැරකම් ඒකාබද්ධ කිරීම, බෙදීම, පැවරීම. ( සමිති ඒකාබද්ධ කිරීම හා බෙදා වෙන් කිරීම.)
20 වත්කම් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම (සමුපකාර රීති මාලාවේ 48 පරිදි)
21 සමිති නිලධාරීන්ගේ අත්සන් සහතික කිරීම.
22 සමිතියක් වෙනත් සමිතියකට ණය දීම.
23 සමිතියේ උපරිම වගකීම (ණය සීමාව) නියම කර ගැනීම.