බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර ත්‍ය‍ාග ප්‍රධ‍ානෝත්සවය

2018.03.27  වන දින ප.ව 1.30ට බස්නාහිර පළාත් ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගම්පහ නයිවල සණස පුරහල් ශ‍ාල‍ාවේ දී  පැවැත් වීමට ක‍ටයුතු    සංවිධානය කර ඇත.