ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ වැඩසටහන - පාලන මිල යටතේ සැමන් හා පරිප්පු අලෙවි කිරිම. - විශ්‍රාම වැටුප් ගෙදරටම............ - දුරකථනය මඟින් භාණ්ඩ ඇණවුම්  කිරිමේ පහසුකම් - “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩසටහන අඛන්ඩව....... - බස්නාහිර පළාත් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ විශේෂ නිවේදනය ...... - කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති "අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න" වැඩ සටහන - කොරොනා වෛරසය ශිු ල‍ංක‍‍ා‍වෙන් තුරන් කිරීම හා අත්‍යාවශ්‍ය භ‍ාණ්ඩ බෙදා හැරීම - සමිති සතු මුදල් එක් ස්ථානයක පමණක් ආයෝජනය නොකරන්න.අධික පොළී අනුපාත වලට නොරැවටෙන්න. සමුපකාර සමිති සඳහා නිර්දේශිත පොළී අනුපාත : ස්ථාවර තැන්පත් (වාර්ෂික) 11.5% – 13.5% - දිගුකාලීන ණය 16% – 19%
අනු.

අංකය

නම බාගත කිරීමට
1. 2019/01-බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර ග්‍රමීය බැංකු කාර්ය රීති සංග්‍රහය සංශෝධනය 2019-01
2. 2019/02-බැංකු කටයුතු විධිමත්ව  පවත්වා ගැනීම සඳහා ග්‍රාමීය බැංකු අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ මාසික සමුළුවක් පැවැත්වීම. 2019-02
3.  2019/03-සමුපකාර සමිති මගින් උකස් කටයුතු කිරිමේදි අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියාමාර්ග 2019-03
4.  2019/04-සාමාජික නොවන තැන්පතු භාරගැනීම සීමා කිරීම. 2019-04
5. 2019/05-සමුපකාර සමිති සංගම් මඟින් ණය නිකුත් කිරීම විධිමත් කිරීම 2019-05
6. 2019/06-සභාපතිවරුන්/අධ්‍යක්ෂකවරුන්/කාරක සභාවල සභාපතිවරුන්/සභිකයන් සඳහා දීමනා ගෙවීම. 2019-06
7. 2019/07-සමුපකාර සමිතිවල වාර්ෂික ඉතිරි තොග ගනන් ගැනීමේදී සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන අධීක්ෂණ රාජකාරිය වෙනුවෙන් දීමනා ගෙවීම. 2019-07
8. 2019/08-ලියාපදිංචි නාමය භාවිතා කිරීම. 2019-08
අනු.

අංකය

නම අංකය
1. 2018-01 – සමිතිය/සංගමය සතු අතිරික්ත මුදල් ආයෝජනය කිරීම
1. තීරක ආරවුල් සඳහා ලිපිද්‍රව්‍ය වියදම් ගෙවීම.
2. මහ නගර සභා නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම.
3 ලියාපදිංචි කල සමුපකාර සමිතිවල කාරක සභා වලට හා පාලක මණ්ඩලයට ර‍ාජ්‍ය නිලධාරීන් පත්කිරීම.
අනු.

අංකය

නම අංකය
1. 2016-01 – විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති/ ද්වීතීක සමිති සහ සීමාසහිත කොළඹ දකුණ සමුපකාර සමිති වල සභාපතිවරුන්/අධ්‍යක්ෂවරුන්/ප්‍රාදේශික කාරක සභාවල සභාපතිවරුන්/සභිකයන් සඳහා දීමනා ගෙවීම.
2. 2016-02 – සමුපකාර සමිති ප්‍රඥප්තියේ 58 වගන්තිය යටතේ ආරවුල් බේරුම් කිරීම සඳහා තීරක ගාස්තු ගෙවීම.
3. 2016-03 – ඈවර සමිති වලට ලැබෙන මුදල් ඈවර භාරකාර අරමුදලට බැර කිරීම.
4. 2016-04 – සමුපකාර සමිති වල සාමාජික හා සාමාජික නොවන හිමිකම් හා වගකීම් පිළිබඳ ශේෂ තහවුරු ලබා ගැනීම.
අනු.

අංකය

නම අංකය
1. 2015-01 – සමුපකාර සමිති වල අභ්‍යන්තර විගණනය විධිමත් කිරීම.
2. 2015-02 – සමුපකාර සමිති භාර සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වගකීම් හා කාර්යභාරය
3. 2015-03 – සමුපකාර සමිති වල වාර්ෂික ඉතිරි තොග ගණන් ගැනීමේදී සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන අධීක්ෂණ රාජකාරිය වෙනුවෙන් දීමනා ගෙවීම.
4. 2015-04 – සමුපකාර සමිති කටයුතු වලට සහභාගී වීම හා සමිති අධීක්ෂණයේදී ලොග් සටහන් තැබීම අනිවාර්ය කිරීම.
1. 2014-2
2. 2014-3
3 2014-4
4 2014-5
5 2014-6
6 2014-1 2014-01