පනත්

අනු.

අංකය

නම

 

අංකය
1. 1972 අංක 5 දරණ සමුපකාර සමිති පනත
2. 1983 අංක 32 දරණ සමුපකාර සමිති සංශෝධන පනත
3. 1992 අංක 11 දරණ සමුපකාර සමිති සංශෝධන පනත
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *