කාර්යාලයේ තැපැල් ලිපිනය හා දුරකතන අංක වෙනස් කිරීම දැනුම් දීම. - සමුපකාර දින සැමරුම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබු ගායන තරඟාවලිය - 99 වෙනි ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය සැමරීම - බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර හරහා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ජනතාව වෙත ලබා දීම-ක්ෂණික ඇමතුම්  071-5433433 - සමුපකාර සමිති කාර්යසාධන තරඟාවලිය අදාල නිර්ණායක ‌ හා අයදුම්පත්‍ර - විශේෂ දැනුම්දීමයි. - ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ වැඩසටහන - පාලන මිල යටතේ සැමන් හා පරිප්පු අලෙවි කිරිම. - විශ්‍රාම වැටුප් ගෙදරටම............ - දුරකථනය මඟින් භාණ්ඩ ඇණවුම්  කිරිමේ පහසුකම්

දැක්ම

සමූපකාර ව්‍යාපාරයෙන් සවිබලගැන්වුනු බස්නාහිර පළාත් ප්‍රජාවක්

මෙහෙවර


සමූපකාර ව්‍යවසායන් නිර්මාණය කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා පරිපාලනය සඳහා සමූපකාර ආයතන අධීක්ෂණය, විගණනය, උපදේශණය සිදු කරමින් මූල්‍ය, තාක්ෂණික, යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම මගින් සමූපකාර ප්‍රතිපත්ති, සාරධර්ම හා වටිනාකම් වලට අනුගතව සමූපකාරික ආයතනයන් සවිබල ගැන්වීම.

කාලීන පුවත්……

සිදුවීම් දින දර්ශනය

August 2022
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Jul   Sep »

බස්නාහිර පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉඳිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය 

කේ.එන්.චම්පා පෙරේරා මහත්මිය

බස්නාහිර පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉඳිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

රුවිනි ඒ.විජයවික්‍රම මහත්මිය

පළාත් සමූපකාර කොමසාරිස් හා රෙජිස්ත්‍රාර්

බස්නාහිර පළාත