විශේෂ දැනුම්දීමයි.

බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව ප්‍රධාන කාර්යාලයයෙන් හා කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල හෝ එම කාර්යාලයට අනුයුක්ත නිලධාරින් මගින් ඔබට අවශ්‍ය කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීමේ යම් ගැටළුවක් මතු වන අවස්ථාවක එම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් හා පහත සදහන් දුරකථන අංකය, ෆැක්ස් මගින් හෝ විද්‍යුත් ලිපිනයට දන්වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලමි.

දුරකථන අංකය 011-232075

ෆැක්ස් අංකය   011-2329270    

විද්‍යුත් ලිපිනය – coopdepwp@gmail.com

 

 

රුවිනි.ඒ.විජයවික්‍රම

සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ

සමූපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර්(වැ.බ)

බස්නාහිර පළාත

 

 

ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාතේ  දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශිය මටිටමින් සමූපකාර ව්‍යාපාරය නගා සිටුවිමේ වැඩසටහන යටතේ මුංවත්ත බටහිර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය ,කොළඹ දකුණ සමුපකාර සමිතිය ඇතුළු බස්නාහිර පළාත තුළ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති හා ඒවායේ ප්‍රාදේශික, ග්‍රාමීය බැංකු, ඉන්ධනහල්,මල් ශාලා, කෝප් සිටි, මිනි කෝප් සිටි, මෙගා කෝප්, සිල්ලර වෙළඳසැල්, කෝප් අරෝග්‍යශාලා, පෙර පාසල් ආදීය පිහිටි ස්ථාන ඩිජිටල් සිතියම් ගත කිරීමේ වැඩසටහනක් බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමිති රේජිස්ට්‍රාර්  රුවිනි ඒ.විජයවික්‍රම මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ 2020.05.27 දින සංවිධානය කර දින තුනක් ඇතුලත බස්නාහිර පළාතම ආවරණය වන පරිදි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන මගින් ඕනෑම ප්‍රාදේශයක  සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ව්‍යපෘතිය පහසුවෙන් ඩිජිටල් සිතියමක එක් නිමේෂයකින් හදුනා ගැනීමටත් හා ප්‍රාදේශවල සමුපකාර ව්‍යාපාරය තව දුරටත් නගා සිටුවිමට අවශ්‍ය කරුණු රැසක් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී.

මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව සිදු කිරීමට සඳහා බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්තුමියගේ මඟපෙන්වීමත්, මෙම කාර්යය සදහා නවීන තක්ෂණය යෙදා ගනිමින් සිදු කල අතර ඒ සඳහා   Nanosoft Global(Pvt)Limited අයතයේ පරිඝනක මෘදුකාංග සහයෝගයත්, දිස්ත්‍රික් 3 හි සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්තුමන්ලාගේ හා අධ්‍යාපන හා නියාමන අංශවල මුලස්ථාන පරීක්ෂකවරු ඇතුළු මෙම කාර්යය සම්බන්ධ වු සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්ගෙත්, සමිති භාර සංවර්ධන නිලධාරින් සහ  බස්නාහිර පළාතේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල සභාපතිවරුන්ගේ ඇතළු සේවකයන්ගේ සහය ලැබුණි.

විශ්‍රාම වැටුප් ගෙදරටම…………

අපි එනතුරු ගෙදර ඉන්න” යටතේ විවිධ සෙවා සමුපකාර සම්ති වල තවත් සතකාරයක්.බස්නාහිර පළාතේ විවිධ සේවා සමිති 38 හි ග්‍රාමීය බැංකු වලින් විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නා විශ්‍රාමලාභින්ට අදාල  මුදල් ගෙදරට ම ගොස් ලබා දීම සිදු කලා.

දුරකථනය මඟින් භාණ්ඩ ඇණවුම්  කිරිමේ පහසුකම්

අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩසටහන …….
කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන…මේ යටතේ මිනුවන්ගොඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය අද සිට දුරකථනය මඟින්  භාණ්ඩ ඇණවුම්  කිරිමේ පහසුකම් යටතේ පහත package 9 අදාළ ව පාරිභෝගිකයන් වෙත භාණ්ඩ ගෙදරටම ගෙනවා ගැනීමේ පහසුකම්  ආරම්භ කර ඇති බව සතුටින් දනුම් දෙමු.

“අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩසටහන අඛන්ඩව…….

“අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩසටහන අඛන්ඩව…….
කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන…..මේ යටතේ කොළඹ ,කළුතර, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක පුරා විහි දී ඇති විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති 38 මගින් රුපියල් 1000,500 ලෙස භාණ්ඩ මලු හා එළවලු අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සකස් කර ප්‍රාදේශික වෙළඳ සැල් ,කොප්සිටි වලට හා ජංගම අලෙවි රථ මඟින් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සිදු කරයි.මෙම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරිමට තම වගකිමට එහා ගිය මිනිස්කම හදුනාගත් සියලුම සමිති වල සමුපකාරිකයින් හා බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමුපකාර සමිති රෙජිස්ටාර් රුවිනි ඒ විජේවික්‍රම මහත්මියගේ ඇතුළු රාජකාරිය දෙවකාරිය කරගත් සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් සහයෝග්‍ය ඉතාමත් අගය කොට සලකමු.
කොරෝනා වෛරසය අප රටින් තුරන් කිරිමට ඔබ සියලු දෙනා දක්වන මෙම දායකත්වය අඛන්ඩව ක්‍රියත්මක කිරිමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා !!!

 
.

” අපි එනතුරු ගෙදර ඉන්න “වැඩ සටහන

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන…..මේ යටතේ පළාතේ විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති 38 මගින් රුපියල් 1000,500 ලෙස භාණ්ඩ මලු හා අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය  භාණ්ඩ සකස් කර ප්‍රාදේශික වලට හා ජංගම අලෙවි රථ මඟින් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම  සිදු කරයි.මෙම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරිමට තම් වගකිමට එහා ගිය මිනිස්කම හදුනාගත්  සමුපකාරිකයින් හා රාජකාරිය දෙවකාරිය කරගත් සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් සහයෝග්‍ය ඉතාමත් අගය කොට සලකමු.

බස්නාහිර පළාත් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ විශේෂ නිවේදනය ……

බස්නාහිර පළාත් විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය මගින් ඔබ සමිතියෙ විශ්‍රාමික සේවකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතය අද දින සියලුම විශ්‍රාමික සියලුම විශ්‍රාමික සේවකයන්  සඳහා ගෙවීමට කටයුතු කිරීම කළ යුතු අතර ඒ සඳහා පෙබරවාරි මස  විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතය පදනම් කර ගනිමින් අදාළ ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කරන්න.

තව ද එම විශ්‍රාමික සේවකයින් ග්‍රාමීය බැංකුව වෙත නොපැමිණුන හොත් ඔවුන් ගේ නිවාස වලට ම එම විශ්‍රාම වැටුප යැවීමට කටයුතු කරන ලෙස ඔබ සමිතියෙ බැංකු සේවා කළමනාකරු වෙත ඒ වගකීම පවරන්න.

රුවිනි. ඒ.විජයවික්‍රම

අධ්‍යක්ෂක

සමුපකාර සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ඒකකය

බස්නාහිර පළාත

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන….. අත්තනගල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ජංගම අලෙවි රථය මේ වන විට මීවිටිය. වීරසූරිය කන්ද. දඹුටුව යන ප්‍රදේශවල ගමන් කරයි..

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන….. අත්තනගල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ජංගම අලෙවි රථය මේ වන විට මීවිටිය. වීරසූරිය කන්ද. දඹුටුව යන ප්‍රදේශවල ගමන් කරයි..

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා බස්නාහිර පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “අපි එන තුරු ගෙදර ඉන්න” වැඩ සටහන